хочу сюда!
 

Особенная

34 года, рак, познакомится с парнем в возрасте 34-37 лет

Заметки с меткой «сміття»

У Швейцаріх вже немає сміття...В один момент в Швеції сортування сміття досягло загального масштабу. Завдяки цьому звалищ в країні майже не залишилося, а відходи стали або паливом, або використовувалися заново. Влада проводила постійну роз’яснювальну роботу і так добилися високого рівня свідомості населення. Більшість жителів держави знають, що з викинутого пластика можна зробити новий ще сім разів. І аж після цього він піде на електростанцію для спалювання. Такий перероблений сім разів пластик все одно принесе користь у вигляді електрики.

[ Читати далі ]

Про напад сміття)

...Нині на людей посеред міста нападала купа сміття omg Дивіться самі)

Відмотаємо час назад для п.А.Садового

2017 рік. Йшла  важка та довготривала  війна мера Львова  із сміттям...

В Україні впроваджується нова політика управління відходами

Ситуaцiя з зaхoрoнeнням тa пeрeрoбкoю смiття в Укрaїнi є дoсить бoлючoю тa зaпущeнoю. Кiлькiсть зaпaсiв вiдхoдiв тa плoщ, якi зaйнятi пiд смiттєзвaлищaми, пoстiйнo зрoстaє. Смiттєвi пoлiгoни нa сьoгoднiшнiшнiй дeнь зaймaють 7% тeритoрiї нaшoї крaни. Дo тoгo ж, смiттєзвaлищa чaстo мaють стихiйний тa нeзaкoнний хaрaктeр. Зa пoпeрeднiми oцiнкaми, в Укрaїнi нaлiчується мaйжe 33 тисячi нeкoнтрoльoвaних пoлiгoнiв.

Крiм дeсяткiв мiльйoнiв тoн рiзнoгo мoтлoху, нa смiттєзвaлищaх нaкoпичуються шкiдливi вiдхoди, якi нeсуть зaгрoзу нe лишe для eкoлoгiї, aлe i для життя тa здoрoв’я людини (ртутнi лaмпи, тaри з-пiд хiмiчних рeчoвин, вiдпрaцьoвaнi aкумулятoри тoщo). Бaгaтoрiчнe iгнoрувaння цьoгo вaжливoгo питaння, вiдсутнiсть в крaїнi сфeри утилiзaцiї вiдхoдiв призвeли дo тoгo, щo смiттєвa прoблeмa в Укрaїнi нaбулa кaтaстрoфiчних мaсштaбiв.

В рoзвинутих крaїнaх дaвнo iснує ринoк утилiзaцiї, який рoзглядaє смiття як рeсурс. Iснує цiлa систeмa пoвoджeння зi смiттям. Яскрaвим приклaдoм дiєвoї смiттєпeрeрoбнoї гaлузi є дoсвiд сусiдньoї Пoльщi. Щe п'ять рoкiв тoму ця крaїнa мaлa вeликi прoблeми iз нaкoпичeнням смiття. Aлe вжe сьoгoднi в Пoльщi пoбудoвaнo бiльшe 100 oб'єктiв, якi зaймaються oбрoбкoю вiдхoдiв. Зi смiття вирoбляють aльтeрнaтивнe пaливo i втoринну сирoвину (плaстик, мeтaл, aлюмiнiй). Тiльки 10-15% нeтoксичних вiдхoдiв пiсля пeрeрoбки йдe нa пoлiгoн для зaхoрoнeння.

Нoвa пoлiтикa упрaвлiння вiдхoдaми нинi пoчинaє впрoвaджувaтися i в Укрaїнi.  Нa сьoгoднiшнiй дeнь в дeржaвi рeaлiзoвується зaтвeрджeнa урядoм Стрaтeгiя упрaвлiння вiдхoдaми дo 2030 рoку, якa мaє нa мeтi впрoвaджeння систeмнoгo пiдхoду дo пoвoджeння з вiдхoдaми нa дeржaвнoму тa рeгioнaльнoму рiвнях, змeншeння oбсягiв утвoрeння вiдхoдiв шляхoм збiльшeння oбсягу їх пeрeрoбки тa пoвтoрнoгo викoристaння. Втiлeння Стрaтeгiї сприятимe впрoвaджeнню систeми упрaвлiння вiдхoдaми нa iннoвaцiйних зaсaдaх. Тaкoж плaнується зaлучeння iнвeстицiй у сфeру пoвoджeння з вiдхoдaми, a вiдтaк ствoрeння сучaснoї iнфрaструктури, зaпрoвaджeння нoвiтнiх тeхнoлoгiй, змeншeння oбсягiв їх зaхoрoнeння нa пoлiгoнaх тoщo. Зa пiдрaхункaми eкспeртiв, зaлучeння iнвeстoрiв у пeрeрoбку смiття дaсть Укрaїнi пoнaд 4% ВВП i тисячi нoвих рoбoчих мiсць.

Вeликa вiдпoвiдaльнiсть зa вирiшeння питaнь, пoв’язaних з пoвoджeнням з вiдхoдaми лeжить нa мiсцeвiй влaдi. Aджe всi нюaнси iнвeстицiйних прoeктiв рoзглядaтимуться тa oбгoвoрювaтимуться сaмe нa мiсцях. Вaртo нaгaдaти, щo зaвдяки дeцeнтрaлiзaцiї, мiсцeвi грoмaди мaють бiльшe мoжливoстeй для вирiшeння пoдiбних прoблeм.

Крiм Стрaтeгiї i Нaцioнaльнoгo плaну дiй, впрoвaджeння нoвoї пoлiтики упрaвлiння вiдхoдaми пoтрeбує ствoрeння нeoбхiднoї зaкoнoдaвчoї бaзи, a тaкoж зaтвeрджeння oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння тaрифiв нa пoслуги з пoвoджeння з пoбутoвими вiдхoдaми, щo дoзвoлить дeмoнoпoлiзувaти ринoк пoслуг з пeрeрoблeння тa зaхoрoнeння пoбутoвих вiдхoдiв.

Сьoгoднi питaння пoвoджeння з вiдхoдaми рoзглядaється, нe лишe як прoблeмa, a й як мeхaнiзм пoтужнoгo eнeргeтичнoгo рeсурсу, який нaявний в кoжнiй грoмaдi. Тoму рoзрoбкa рeгioнaльних стрaтeгiй тa плaнiв упрaвлiння вiдхoдaми є дужe вaжливим фaктoрoм для рoзвитку грoмaд.

Будeмo спoдiвaтися, щo втiлeння сукупнoстi зaхoдiв в рaмкaх Стрaтeгiї упрaвлiння вiдхoдaми дoзвoлить нe лишe вирiшити прoблeму з пeрeпoвнeними смiттєвими пoлiгoнaми, a й рoзвинути сфeру утилiзaцiї вiдхoдiв.

 

 

 

Гугл плюс теж зап0л0нили кацапье. Та наші етнічні р0сіяни.

Усюди р0сіяни мелють св0ю хуїтту безм0зглу....
.
Усе - Зап0л0нили.

Ютуб - Засрали. 
.

Сміттям, їхні тексти та р0ліки - несуть Н0ЛЬ Т0лку...
.
щ0 сад0г0р0дництв0, щ0 будівництв0, щ0 кулінарія вірна, щ0 к0мп. ігри....
.

щ0сь мелють, аби м0л0ти. Дзизчать - як мухи. Прислухайтесь, в0ни не р0зм0вляють, не г0в0рять - в0ни дзузчать....наче мушка...
Твітер - засрали.
Усе - Засрали.

А Ч0му? б0 їх д0хуя. І Енергії в цих вірусів - д0хуя..... і к0жне - не намагаеться щ0сь Зр0бити у св0му Житті...наприклад, скинути путькіна, а п0пиздіти п0д0вше, п0жужжати, п0ки й0г0 держава не задавила...
.
.
.
В Україні і інших нрм. країнах - не так. Але ми всі дивим0сь Ютуб, та ін...і весь час натикаем0сь на їх к0нтент.....

А в0ни УСЕ Засрали......безт0лк0м.....мавпячим, рабським......крив0руким від ПРир0ди......

Інтернет. Засмічений замусореный Тупі тупые росіянами. Россияне.

Все російське... - заполонили Інет...

Кулінарія....Не знайдеш на українській мові, як смажити наші деруни....Все росіяни одні статті пишуть, як готувати борщ та деруни...80% статей - на російській мові. Як борщ робити ....Пишуть москвічки......(((((   ))))) 80% статей....

Більярд. Жодної статті на українській мові.... одні росіяни грають у більярд))))
.
Спорт. Футбол особливо. мільон статей на росмові, на українській мало....
.
Вивчення Китаю, як сьогодення. Немае статей на укрмові.....
Ігри комп'ютерні. Іхні тонкощі. Вирішення проблем. Покращення. - ні, ніколи. росіянин ніколи. купу мусору тільки зробить. Інші - вміють.

Компьютер. Всі проблеми з ним. Реальне вирішення проблем. ні - все засрано росіянами, які хаотично дають полувідповідь, і само отримавши полувідповідь, бігом строчить полурезультат своїх хаотичних дій на полузапрос...))))
ХАОС В ПРИРОДІ, ЦЕ БУЛА ЗАВЖДИ РОСІЯ. І БУДДДЕ....
.
Усілякі практичні речі.... Туризм. Домашне господарство. Немае. Не пишем ми...

..
В чому різниця наша з сусідами ( нормальними, я про поляків, словаків) , в чому спільність, - ніхто з нас не ПИШЕ. Все засрано сміттям росіянським, яке ще й дебільне, бо хаос в галаве, воно не працюе...

.
Заполонили весь Інет кацапи.... Да, їм нема що робити, їхне Життя просране, вони не розуміють, для чого живуть, і що з собою робити....на політику воно не здатне впливати, бо раб і вівця від Природи, отже йому залишаеться тільки строчити пости....
.
І вони Строчать. Пишуть про все, що можна.
.

Результат. Вони весь Інет списали своею дурістю - а росіянин не здатний написати жодного речення про навіть просту річ. Бо в нього туманн в галаве балот расейских. Він не розбираеться в простих питаннях)) бо логіка у росіян-то - відсутня.

Росіянам Логіка - Не Піддатна! ну не знають вони, що таке - систематичне Знання і Аналіз.

у них мозок по-іншому налаштований. в сторону емоцій. 
емоції ніколи не е логікою))). Росіяни е - Емоційномислячі. це мое відкриття і Патент.

Весь Інет списаний дебільними кацапськими порадами ( що не працюють).
А наші нічого не пишуть.
..
А чого, власне ми не пишемо? Може, треба зменьшити цю кількість гівна російського? Пишіть! Давайте реальні поради! 
Бо ми-то - Реальні Люди! ))) З головою наші-то  дружать-то Нація!! Слава Богу - Не кацапи! ...

Пишіть! Радьте! Давайте Поради!!!!

Спектакль одного режисера та його актори.


Між "солідарністю" Порошенко та "самопомічю" Садового немає ніякої політичної боротьби, та і не могло бути апріорі. Це політичні проекти одного господаря-режисера, яких до лютого 2014 навіть не було на небосхилі  нашої політики.
Тут треба нагадати трохи недавньої історії, щоб краще зрозуміти.
Коли вже виганяли януковича, то олігархи зрозуміли, щоб знову розводити виборців-лохів та тримати в своїх руках Українців, їм треба мати щось своє в політиці. В "опоблок" загнали всіх ригоаналів, але того було замало для перемоги.
Так з'явились у нас в політиці і "солідарність", і "самопоміч"
А те що вони зараз розігрують перед Українцями з сміттям у Львові, то лише їх заздалегідь зрежисований спектакль по оформленню та закріпленню за Садовим статусу першого і головного "опонента влади", та підготовка Садового як основного опонента Порошенко на виборах, з одною лише метою - відтягнути на Садового голоси справжніх опонентів Порошенко.
З "блокадою" у них не дуже ефективно вийшло ...
От і пішло "сміття" в хід.
А вже в наступному акті спектаклю, за задумкою режисера, має ще з'явитись і Міхо Са.ах.який.мужчина, як активний захисник страждальця Садового та борець з злочинною владою.
І вже потім, як тільки замаячать реальні вибори, от тоді вони, Міхо та Андрійко утворять політ. дует страждальців, та заспівають розчуленим виборцям свою лебедину пісню-серенаду.

Спектакль одного режисера та його актори.

Між "солідарністю" Порошенко та "самопомічю" Садового немає ніякої політичної боротьби, та і не могло бути апріорі. Це політичні проекти одного господаря-режисера, яких до лютого 2014 навіть не було на небосхилі  нашої політики.
Тут треба нагадати трохи недавньої історії, щоб краще зрозуміти.
Коли вже виганяли януковича, то олігархи зрозуміли, щоб знову розводити виборців-лохів та тримати в своїх руках Українців, їм треба мати щось своє в політиці. В "опоблок" загнали всіх ригоаналів, але того було замало для перемоги.
Так з'явились у нас в політиці і "солідарність", і "самопоміч"
А те що вони зараз розігрують перед Українцями з сміттям у Львові, то лише їх заздалегідь зрежисований спектакль по оформленню та закріпленню за Садовим статусу першого і головного "опонента влади", та підготовка Садового як основного опонента Порошенко на виборах, з одною лише метою - відтягнути на Садового голоси справжніх опонентів Порошенко.
З "блокадою" у них не дуже ефективно вийшло ...
От і пішло "сміття" в хід.
А вже в наступному акті спектаклю, за задумкою режисера, має ще з'явитись і Міхо Са.ах.який.мужчина, як активний захисник страждальця Садового та борець з злочинною владою.
І вже потім, як тільки замаячать реальні вибори, от тоді вони, Міхо та Андрійко утворять політ. дует страждальців, та заспівають розчуленим виборцям свою лебедину пісню-серенаду.

Спектакль одного режисера та його актори.


Між "солідарністю" Порошенко та "самопомічю" Садового немає ніякої політичної боротьби, та і не могло бути апріорі. Це політичні проекти одного господаря-режисера, яких до лютого 2014 навіть не було на небосхилі  нашої політики.
Тут треба нагадати трохи недавньої історії, щоб краще зрозуміти.
Коли вже виганяли януковича, то олігархи зрозуміли, щоб знову розводити виборців-лохів та тримати в своїх руках Українців, їм треба мати щось своє в політиці. В "опоблок" загнали всіх ригоаналів, але того було замало для перемоги.
Так з'явились у нас в політиці і "солідарність", і "самопоміч"
А те що вони зараз розігрують перед Українцями з сміттям у Львові, то лише їх заздалегідь зрежисований спектакль по оформленню та закріпленню за Садовим статусу першого і головного "опонента влади", та підготовка Садового як основного опонента Порошенко на виборах, з одною лише метою - відтягнути на Садового голоси справжніх опонентів Порошенко.
З "блокадою" у них не дуже ефективно вийшло ...
От і пішло "сміття" в хід.
А вже в наступному акті спектаклю, за задумкою режисера, має ще з'явитись і Міхо Са.ах.який.мужчина, як активний захисник страждальця Садового та борець з злочинною владою.
І вже потім, як тільки замаячать реальні вибори, от тоді вони, Міхо та Андрійко утворять політ. дует страждальців, та заспівають розчуленим виборцям свою лебедину пісню-серенаду.

Взяв та не зробив. А.Садовий.

Коли Ви слухаєте слізні плачі головного самопомочяна в Україні пана А.Садового про те, що влада Порошенко нібито його переслідує та всіляко перешкоджає йому і не допомагає вирішити проблему львівського сміття ... 
То знайте та пам'ятайте, що пан Садовий з 2006 року є одноосібним міським головою, а це 11 років в кріслі !
І за ті 11 років пан Садовий так і не спромігся вирішити проблему львівського сміття, а лише її поглибив ще й людським життям.
А чи пам'ятаєте ви, як пан Садовий з януковичами у 2012-му гроші на Євро 2012 "освоював" на покращення життя ?
А от якби пан Садовий і справді думав та дбав про Львів, то кращого моменту для будівництва сміттєпереробного заводу поблизу Львову, ніж в 2011-2012 не було ... і тоді  перемогла жадоба особистої наживи пана Садового.
Але пан #Садовий завжди думав тільки про своє збагачення та про свою "#самопоміч", а не про проблеми Львову, і про сміття зокрема ...
А тепер от плаче та жаліється нам.
 
Страницы:
1
2
4
предыдущая
следующая