хочу сюда!
 

Ольга

34 года, телец, познакомится с парнем в возрасте 25-45 лет

Заметки с меткой «інваліди»

Ігор Смілянський порушує права осіб з інвалідністю


Так виглядають сходи відділення поштового зв'язку №92 ПАТ "Укрпошта" за адресою вул. Алма-Атинська, 66, м. Київ.
Як може потрапити до відділення людина в інвалідному візку?

Керівництво Укрпошти свідомо не виконало наказ Мінінфраструктури і відмовилося від улаштування пандусів в об’єктах поштового зв'язку. Колишній керівник Департаменту капітального будівництва генеральної дирекції Укрпошти Михайло Янчук звернувся до Уповноваженого Президента України та міністра інфраструктури України з вимогою надати роз'яснення щодо правомірності дій керівництва Укрпошти стосовно невиконання законодавства України та наказів Мінінфраструктури, що полягає у відмові від здійснення заходів із забезпечення особам з інвалідністю доступності об’єктів поштового зв'язку.

Також Михайло Янчук просить повідомити яку відповідальність передбачено укладеним контрактом між міністерством інфраструктури та в.о. генерального директора ПАТ «Укрпошта» Смілянським І.Ю. за неналежне виконання своїх посадових обов'язків.

Копію свого публічного запиту він оприлюднив у спільноті Громадська рада Укрпошти в Фейсбуці, яка нараховує більше 10 тис. учасників. Зокрема, у запиті йдеться:
"Фінансовим планом УДППЗ «Укрпошта» на 2017 рік, затвердженим міністерством інфраструктури України, було передбачено 2 мли грн капітальних інвестицій на улаштування пандусів в об’єктах поштового зв'язку.
Пізніше, в Програмі фінансування технічного розвитку УДППЗ «Укрпошта» на 2017 рік, яка затверджується внутрішнім наказом підприємства та повинна відповідати затвердженому фінансовому плану, заходи з улаштування пандусів було виключено.
Слід зазначити, що в 2016 році було проведено моніторинг стану доступності всіх об'єктів поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» в обласних центрах країни, і кошти у розмірі 2 мли грн - це лише маленька частка, від реальної потреби у фінансуванні..."


Запит датований 25 травня. Відповідно до вимог Закон України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.


Вхід до відділення Укрпошти в Ірпені

Нагадаємо, під керівництом консультанта із США Ігоря Смілянського, який очолив Укрпошту 1 липня 2016 року, держпідприємство постійно зазнає величезних збитків. Третій квартал 2016 року Укрпошта закінчила із збитком 11,8 млн грн, незважаючи на те, що на момент його приходу на посаду, підприємство отримало у І півріччі 2016 року чистий прибуток 18,8 млн. грн. Загалом, у 2016 році «Укрпошта» отримала 188 мільйонів гривень чистого збитку проти 53 мільйонів гривень чистого прибутку в 2015-му. У I кварталі 2017 року підприємство отримало 238 млн грн чистого збитку проти 15,2 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2016 року. Втім, не зважаючи на такі погані показники, Мінінфраструктури не розриває контракт із громадянином США Ігорем Смілянським.

Експерти пояснюють це небажанням "молодих реформаторів" визнавати власні помилки та спростувати міфи про ефективність закордонних фахівців і про необхідність виплати керівникам державних підприємств шалених зарплат. Нагадаємо, місячна зарплата  Ігоря Смілянського без надбавок та премій складає 333 тисячі гривень.

Джерело: Поштівка

Про зaбeзпeчeння житлом сiмeй зaгиблих бiйцiв AТО

Дeржaвнa пiдтримкa учaсникiв бoйoвих дiй тa їх рoдин сьoгoднi нaбувaє oсoбливoї aктуaльнoстi. Oдним з нaпрямкiв тaкoї пiдтримки є зaбeзпeчeння їх житлoм.

З дeржaвнoгo бюджeту мiсцeвим бюджeтaм видiляється субвeнцiя нa будiвництвo (придбaння) житлa для сiмeй зaгиблих бiйцiв AТO тa iнвaлiдiв I i II групи, якi брaли учaсть у бoйoвих дiях тa пoтрeбують пoлiпшeння житлoвих умoв.

В пoпeрeднi рoки мiсцeвa влaдa сaмoстiйнo зaймaлaся питaнням придбaння житлa для цих кaтeгoрiй грoмaдян. Прoцeдурa булa дoвгoю i склaднoю. Нeрiдкo трaплялись випaдки, кoли людям з рiзних причин нe пiдхoдилo пiдiбрaнe житлo.

В цьoму рoцi мeхaнiзм пo зaбeзпeчeнню житлoм пoрaнeних учaсникiв бoйoвих дiй тa їх рoдин - змiнився. Людям видiляється грoшoвa кoмпeнсaцiя зa нaлeжнe їм для oтримaння житлoвe примiщeння. Нa їх бaнкiвський рaхунoк нaдхoдить пeвнa сумa, i прoтягoм рoку рoдинa мaє придбaти житлo aбo iнвeстувaти кoшти в йoгo будiвництвo.

Для Вiнницькoї oблaстi з дeржaвнoгo бюджeту нa цi пoтрeби видiлили 7 млн. 80 тис. грн. субвeнцiї.

Нa сьoгoднiшнiй дeнь, нa квaртирнoму oблiку для зaбeзпeчeння житлoм зa рaхунoк кoштiв субвeнцiї пeрeбувaє 25 сiмeй. Зoкрeмa, 18 сiмeй зaгиблих у зoнi AТO вiйськoвoслужбoвцiв, тa 7 сiмeй iнвaлiдiв I-II групи, якi брaли учaсть в aнтитeрoристичнiй oпeрaцiї.

Для вирiшeння питaння рoзпoдiлу кoштiв субвeнцiї в oблaстi ствoрeнo спeцiaльну кoмiсiю. Кoшти будуть рoзпoдiлeнi рaйoнними тa мiськими бюджeтaми прoпoрцiйнo кiлькoстi зaгиблих вiйськoвoслужбoвцiв тa iнвaлiдiв, якi пeрeбувaють нa квaртирнoму oблiку. Пeршими кoмпeнсaцiю oтримaють тi, хтo рaнiшe стaв нa квaртирний oблiк.

Вaртo зaзнaчити, щo чимaлo бiйцiв, якi oтримaли пoрaнeння в зoнi AТO, щe нe встигли oфoрмити iнвaлiднiсть тa звeрнутись дo вiдпoвiдних oргaнiв для oтримaння житлa. Тoму кiлькiсть бaжaючих пoкрaщити житлoвi умoви в пoдaльшoму лишe зрoстaтимe.

Ввaжaю, щo булo б дoцiльнo рoзрoбляти дiєвi мiсцeвi прoгрaми пo зaбeзпeчeнню житлoм нaших зaхисникiв, aктивнiшe зaлучaти дo цьoгo прoцeсу зaбудoвникiв.

 

 

 

 

 

Інфрaструктура має бути доступна дo пoтрeб людeй з iнвaлiднiстю

Питaння дoступнoстi iнфрaструктури дo пoтрeб людeй з iнвaлiднiстю нe втрaчaє свoєї aктуaльнoстi i є oдним з прioритeтних зaвдaнь мiсцeвoї влaди.

Aджe сильнa грoмaдa визнaчaється тим, нaскiльки вoнa дбaє прo кoжну людину.

В oблaснoму цeнтрi Вiнниччини дiє мiськa прoгрaмa «Мiстo Вiнниця - зручнe для всiх», зaвдяки якiй Вiнниця з кoжним рoкoм стaє всe бiльш дoступнoю для людeй з oбмeжeними фiзичними мoжливoстями.

Нa зупинкaх грoмaдськoгo трaнспoрту oблaштoвують тaктильну плитку для людeй з вaдaми зoру, в шкoлaх будуються лiфти для учнiв нa вiзкaх, нa тeритoрiях мультикoмлeксiв встaнoвлюються стeнди з aзбукoю жeстiв, a нa дитячих мaйдaнчикaх з’являються пiсoчницi для мaлят нa вiзкaх. Крiм тoгo, aктивнo тривaє oблaштувaння пaндусiв у зaклaдaх сoцiaльнoї сфeри, зaклaдaх тoргiвлi, мiсцях зaгaльнoгo кoристувaння.

Цьoгoрiч в рaмкaх пoтoчних рeмoнтних рoбiт у мiстi oнoвлeнo близькo 30 пaндусiв i щe 20 – пoбудoвaнo в рaмкaх кaпiтaльних рoбiт. Ними кoристуються нe лишe люди з iнвaлiднiстю, a й бaтьки з дитячими вiзкaми.

Aдaптується для зручнoстi усiх гoрoдян й мунiципaльний трaнспoрт. Пo мaршрутaх Вiнницi пeрeсувaється 58 aвтoбусiв тa 45 трoлeйбусiв з низьким рiвнeм пiдлoги. Тaкoж нa вулицях мiстa встaнoвлeнo 55 звукoвих прилaдiв для oзвучeння сигнaлу свiтлoфoрa.

Рoбoтa у нaпрямку дoступнoстi iнфрaструктури дo пoтрeб людeй з oбмeжeними фiзичними мoжливoстями прoдoвжувaтимeться i нaдaлi, aджe нa Вiнниччинi пoслiдoвнo впрoвaджуються єврoпeйськi стaндaрти якoстi життя нaсeлeння.

прохання підписати петицію.адже це те що ми можемо зробити разом

http://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/46
ми вже зібрали 155 підписів з різних міст,але нам потрібна і ваша допомога.можливо ви теж захочете створити такий центр в вашому місті і тоді ми допоможемо вам.це саме меньше що ми можемо зробити для тих хто поряд.

Волонтерська Премія Євромайдан SOS у приміщенні АртПричал

30 листопада 2015 року відбудеться церемонія нагородження на щорічну “Волонтерську премію”  - у символічну для нас дату початку Революції Гідності, що й стала стартом ініціативи Євромайдан SOS як відповіді тисяч звичайних людей на брутальні дії влади щодо розгону мирної студентської демонстрації.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Волонтерська Премія ЄСОС відбудеться у приміщенні АртПричал (недалеко від метро Контрактова Площа) - вул. Набережно-Хрещатицька, причал №2.     Подивитися на карті тут                                                                  Тривалість події - з 18.30 до 20.30. Виступ гурту Буття очікується орієнтовно з 20.00 до 20.30

Перша “Волонтерська премія” Євромайдану SOS була вручена 30 листопада 2014 року. Минулорічне журі у складі філософа Євгена Сверстюка, редакторки інтернет-видання “Української правди” Севгіль Мусаєвої-Боровик, координаторки ініціативи Євромайдан SOS Олександри Матвійчук, дисидента Йосифа Зісельса, відзначило волонтерів у різних номінаціях. 

Євромайдан SOS відкрив номінування звичайних людей, які роблять надзвичайні речі.
Cила нашої країни в активних людях, які обрали для себе волонтерство як природний порив підставити власне плече людині, що потребує допомоги. Саме ці люди змінили хід історії 30 листопада 2013 року, коли почалася Революція Гідності, вони закрили нас собою у дні розстрілів, і сьогодні невтомно продовжують працювати у різних секторах – культурному, екологічному, гуманітарному, соціальному, правовому та безлічі-безлічі інших.
“Сьогодні зроблю добрий вчинок і нікому про це не скажу” – важливий життєвий принцип, який для волонтерів різного віку, статі, походження, віросповідання, роду занять - став чи не основним. Щоденно робити добрі вчинки для людей, яких ти не знаєш, але які є частиною твоєї країни. Людей, які лишилися сам-на-сам з окупантами та продовжують їм опиратися, людей, яких запроторено у тюрми та катовано за український стяг, людей, які були змушені покинути свої рідні домівки та тікати від війни світ-за-очі, людей, які зі зброєю в руках стоять на сторожі нашого миру, який закінчується зовсім поруч – за кілька сотень кілометрів. 
Євромайдан SOS не прагне визначити найкращих. Зрештою, це просто неможливо. Ми хочемо привернути увагу нашого суспільства та всього світу до неоціненого внеску звичайних людей, які щоденно роблять надзвичайні речі та змінюють цей світ на краще. Традиційно із початком листопада ми розпочинаємо процес номінування на “Волонтерську премію” Євромайдану SOS за щоденну волонтерську роботу або волонтерський вчинок.
Ми переконані, що і серед ваших рідних, друзів та знайомих в Україні та за кордоном обов’язково є багато людей, які займаються волонтерською діяльністю у різних напрямках. Зокрема, допомагають нашим захисникам, опікуються людьми з інвалідністю, влаштовують вимушених переселенців, надають правову чи гуманітарну допомогу, працюють психологами із жертвами війни, тримають інформаційний фронт, дбають про навколишнє природне середовище та роблять тисячі інших речей, які необхідні нашій країні. 
Для того, щоб номінувати людину, потрібно завантажити та заповнити анкету (посилання нижче) і відправити на електронну скриньку evromaidansos@gmail.com не пізніше 21.00 год. 21 листопада 2016 року із темою листа “Волонтерська премія”.
Критерії висування номінантів:
- щоденна волонтерська робота або вчинок;
- відсутність належності до керівних позицій у будь-якій з політичних сил.

Разом із заповненою анкетою надсилайте, за можливості, фото номінантів/номінанток.
Перелік усіх номінантів оприлюднений для проведення онлайн-голосування 25 листопада.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672022386272107.1073741856.335278196613196&type=3

Переможців у інших номінаціях оголошуватиме журі.Члени жюрі:

Богдан Гаврилишин – український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат. Дійсний член Римського клубу. 
Народився 19 жовтня 1926 року у містечку Коропець (тепер Тернопільська область). Під час ІІ Світової війни у 1944 р. його забирають до Німеччини. 
Майже тридцять років Б. Гаврилишин присвятив Міжнародному інституту менеджменту МІМ-Женева. Також заснував Міжнародний інститут менеджменту в Києві.
Член Пласту — Національної скаутської організації України від 1940 р., належить до куреня Лісові Чорти.
У 2010 р. заснував Благодійний фонд Богдана Гаврилишина.

«Під час революції українці взяли курс на європейські цінності, про більшість з яких самі європейці вже забули. Коли почали бити людей, на Майдані з’явилися служби: медична, релігійна, освітня. Або волонтери, які відразу пішли в АТО. Хто це зробив? Самі люди. Вони робили це, і робили добре.

Це нова парадигма, яка потрібна світу. У світі всі вимагають для себе прав, але не думають про свої обов’язки. Колись Кеннеді сказав: “Не думайте про те, що Америка може зробити для вас. Думайте те, що ви можете зробити для Америки”. Українці якраз так поступали. Світ зараз нам багато допомагає, але й ми можемо йому допомогти, прищепити цю нову парадигму». Богдан Гаврилишин


Олександра Матвійчук, правозахисниця. Голова правління громадської організації «Центр Громадянських Свобод», діяльність якої спрямована на підтримку демократичного розвитку та дотримання прав людини в Україні.

У 2007 році Олександра стала наймолодшою лауреаткою премії імені Василя Стуса, яка присуджується авторам, які мають видатні успіхи у своїй галузі, займають виразну громадянську позицію, активно присутні в українському культурному просторі.

Також, координує діяльність ініціативи «Євромайдан SOS», яка утворилась 30 листопада 2013 р. у відповідь на брутальне побиття Беркутом студентів на Майдані Незалежності.
«Ніхто з нас не знає, що буде завтра. Але є речі, які ми знаємо напевно. Буремні часи дають можливість людям "вирости" та розкрити свої найкращі якості - чесність, доброту, відданість справі, незламну віру, дієвість у допомозі ближньому. Ми зараз живемо серед сотень тисяч незвичайних звичайних людей. І кожен з нас знає для чого живе і за що бореться».  Олександра Матвійчук


Ахтем Сеїтаблаєв, відомий український актор та режисер, автор трагічного фільму про сталінську депортацію кримських татар "Хайтарма". У цій стрічці зіграв головну роль.

Ахтем сам походить з родини депортованих кримських татар. Народився неподалік Ташкента (Узбекистан), звідки переїхав з рідними до Криму в 1989 році.


Ведучий військово-патріотичного проекту “Хоробрі серця”. Має багато творчих планів, серед яких фільм про легедарних кіборгів, які обороняли донецький аеропорт.

Важко слухати, коли мама розповідає про те, як загинув її єдиний син. Вона не опустила рук, продовжує допомагати таким же, як і він, хлопцям, вважаючи, що це - її сини. І як вона привозить допомогу їм в такі важкодоступні місця, куди навіть наші спецназівці не можуть дістатися, а вона - приїжджає. Коли ти спілкуєшся з такими людьми, слухаєш їхні історії, дуже важко залишатися спокійним» Ахтем Сеїтаблаєв

Ірма Вітовська, відома актриса, телеведуча, грає на сцені українського театру понад 17 років. Знялася у більш, ніж 10 фільмах і серіалах. Удостоєна різноманітних нагород за акторський талант. Виступає у виставах "Молодого театру", волонтерить для воїнів АТО.

Сьогодні Ірма активно допомагає невиліковно хворим діткам. Актриса грає у благочинній виставі "Оскар та рожева пані", зібрані кошти від якої віддадуть на обладнання для палiативних вiддiлень та виїзних бригад для таких дiтей.

Волонтерський рух для мене означає становлення громадянського суспільства. Коли громадяни вміють брати на себе відповідальність та об'єднуються навколо певної проблеми,таким чином не покладаючись на вказівки та інертність часом адміністративних інститутів - це означає,що суспільство видужує з постколоніальності та має шанси на долучення до кращих спільнот цивілізації. Добровільне жертвування - це очищення”, - Ірма Вітовська.


Тарас Ковалик - 25-річний пластун з Тернополя, боєць батальйону “Айдар”, активний учасник Самооборони Майдану (15-та сотня).
З початком активних бойових дій поїхав на війну добровольцем. Не маючи військової спеціалізації, прагнув опинитися на передовій. Під час взяття міста Щастя був поранений.

Зараз працює над некомерційним проектом, основним завданням якого є надання допомоги і навчання сучасної психологічної та фізичної реабілітації людей, які пережили бойові дії в Україні.

"Я підтримую думку «Ворог зупиниться там, де ми його зупинимо. Я розумію, наскільки важливо відстояти ідеї Єдиної України на ділі, а не на словах"  Taras Kovalyk


Олександр Лінчевський - хірург-доброволець, який сьогодні рятує життя бійців в зоні АТО. Під час кривавих подій на Майдані 18-20 лютого кілька днів без упину оперував важкопоранених активістів у київській лікарні №17. За всю Революцію Гідності через руки його та його команди пройшли сотні майданівців.

Сьогодні є заступником начальника штабу 1-го Добровольчого мобільного шпиталю в зоні бойових дій. Досвід роботи цього шпиталю буде використаний під час реформування національної системи охорони здоров’я.

Разом із лікарями «Захист патріотів» провів тренінги з тактичної медицини для 19 тисяч бійців.

Війна — це страх, це бруд, це смерть. І це також щоденна, напружена робота. Ти закочуєш рукави. Ворог могутній? Завдання небезпечні, тяжкі, невдячні? Робиш все, що в твоїх силах – це справа твоєї честі. Працюєш, незважаючи ні на що. Роби, що мусиш, а буде, як буде. Війна колись скінчиться, а люди лишаться. І їм треба буде дивитися у вічі – батькам, друзям, жінкам. Треба буде подивитися в очі своїм дітям… Саме так, і саме з них і починається Батьківщина”  Олександр Лінчевський


p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Гончарова Олена - переможець минулорічної премії Євромайдан SOS, засновник групи «Станція Харків», яка опікується внутрішньо переміщеними особами із зони АТО.

Олена започаткувала роботу по допомозі внутрішньо переміщеним особам (пізніше "Станція Харків") ще в кінці травня 2014 року.
Зусиллями групи започатковано багато важливих ініціатив:
"Гаряча лінія”, інформаційний пункт на залізничному вокзалі, пункт видачі гуманітарної допомоги, консультаційний центр, безкоштовний хостел для тимчасового розміщення, соціальна адаптація дітей та молоді з особливими потребами тощо.
"Станція Харків" нараховує більше сотні волонтерів, завдяки діяльності яких тисячі внутрішньо переміщених осіб щоденно отримують гуманітарну допомогу і медикаменти, психологічну підтримку, допомогу у розселенні, працевлаштуванні тощо.

"Людське відношення з боку волонтерів змушує змінювати думку переселенців. Люди дякують із слізьми на очах, не вірячи, що можна безкорисливо допомагати"  Олена Гончарова (Ева Гукалова).

Детальніше про Станцію Харків можна почитати тутhttp://station.kharkov.ua/
Волонтери


17%, 1 голос

17%, 1 голос

0%, 0 голосов

0%, 0 голосов

17%, 1 голос

0%, 0 голосов

50%, 3 голоса

0%, 0 голосов

0%, 0 голосов

0%, 0 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Проект програми адаптації 2й аркуш

    4.2  Термін стаціонарного лікування інваліда у лікарні (незалежно від форми власності) залежить від його стану.

   4.3  Право інваліда, потерпілого на безоплатне обстеження, стаціонарне, амбулаторне або домашнє лікування з доставкою ліківаптекою додому.

   4.3.1 Направлення потерпілого, інваліда на стаціонарне лікування до медичного закладу провадиться на підставі направлення від лікуючого лікаря і довідки МСЕК від Фонду. Оплата медикаментозного лікування, догляд за хворим, або його обстеження провадиться за рахунок робочого відділення Фонду ССНВВПЗУ на підставі типового трьохстороннього договору: медичного закладу, або профільного відділення, робочого відділення Фонду ССНВВПЗУ разом з хворим або йог. одовіреною особою, який юридичні сторони забов’зані узгодити, врахував вимоги МСЕК і побажання хворого.

   4.3.2 Профільне стаціонарне відділення лікарні забов’язано на весь час безоплатного лікуванняі нваліда надавати ліки та медичні засоби відповідно до призначення лікаря, у тому разі безоплатне медичне обстеження, медичний догляд, їжу, готельне проживання та інше на підставі типового договору з робочим відділенням Фонду (обласною ВДФонду ССНВ) та з аптеками, які повинні постійно мати необхідній перелік ліків та матеріалів. В окремому випадку за рекомендацією лікаря інвалід за особистою згодою має право самостійно придбати ліки, матеріали за свій рахунок з подальшою виплатою (компенсацією) їх вартості даним відділенням на час закінчення лікування. 

   4.3.3 Для амбулаторного (стаціонар на дому) безоплатного лікування потерпілого, інваліда реєструється рецепт лікарняного лікаря у амбулаторії, де провадяться маніпуляції. Оплата ліків,призначених хворому на підставі рецепту провадиться робочим відділенням ФондуССНВ відповідно типовому договору, підписаному з амбулаторією (поліклініка, лікарня) та аптекою. Сторони не мають права відмовлятися від підпису запропонованого договору, та приймають всі заходи для оплати, придбання ліків, медичних засобів з ціллю негайного лікування хворого.

   4.4  Необхідні аналізи інвалід ,потерпілий здає один раз до отримання направлення на стаціонарне лікування, або у медичному закладі в разі відсутності відомостей про лікування в цьому відділенні. 

    4.5 Повторне обстеження хворого у стаціонарному профільному відділенні провадиться у разі відсутності відомостей його лікування в цьому закладі впродовж шести місяців.

    4.6  За рекомендацією лікуючого лікаря та за згодою, клопотанням інваліда, потерпілого може бути проведено безоплатне обстеження та лікування супутніх хвороб за рахунок робочого відділення Фонду ССНВВПЗУ, які заподіяні йому від лікування основного діагнозу, відповідний до стійкої втрати його професійної працездатності.

    4.7  Право встановлення Науково Дослідним Інститутом інваліду  або потерпілому професійний діагноз і зв’язок захворювань з умовами праці, за рішенням МСЕК на термін «безстроково» інші медичні заклади не мають права порушувати, за винятком особистої письмової заяви хворого або за рішенням суду чи прокуратури до МСЕК.

   4.8  На час закінчення лікування в амбулаторії або у стаціонарі інвалід, потерпілий заповнює листок якості лікування, копія якого належно завірена медичним закладом, разом з епікризом видається йому.

   4.9  Медичний заклад за бажанням хворого надає йому будь-яку інформацію щодо його лікування і стану здоров’я, у той же час медичний заклад несе правову відповідальність за конфедиційність інформації про лікування, діагноз і стан здоров’я цього потерпілого або інваліда. 

   4.10 Медичний заклад за бажанням потерпілого, інваліда (в будь-який час лікування) забов’язан надати відповідний медичний транспорт для повернення його, або разом з супроводжуючою особою додому у разі відсутності у нього можливості  самостійного пересування.

    5.     Санаторно – курортне лікування: потерпілого, інваліда провадиться на підставі Постанови правління Фонду ССНВВПЗУ «Про забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням». 

   5.1 Робоче відділення Фонду ССНВВПЗУ забов’язано надати потерпілому,  інваліду І, ІІ, ІІІ групи прпофільну путівку строком не менш як 24 доби, інвалідам І групи спінальникам 45 діб на безоплатне санаторно-курортне лікування у призначений термін на підставі довідки №70 від лікуючого лікаря. За клопотанням лікуючого лікаря до відділення Фонду ССНВПЗУ строк надання путівки може бути скорочено, а термін лікування інваліда у профільному санаторії може бути збільшено без перешкод Фонду.

   5.2 У разі, якщо інвалід І або ІІгрупи має кілька діагнозів ушкодження здоров’я, він має право отримати безоплатну путівку по кожному профілю окремо (у встановлений період видачі путівки) за відповідним клопотанням лікуючого лікаря, або за рекомендацією віндивідуальній програмі адаптації, на підставі висновку МСЕК або суду.

    

Свято в преддень Дня Перемоги (з блогу інвалідів

blindukrain.blogspot.com - світ очима інвалідів

Ще з радянських часів збереглася на підприємстві Віницький УТОС  традиція відмічати величні дати. Ось і 7-го траавня у актовій залі підприємства виступав колектив художньої самодіяльності. Концерт вийшов просто супер. Хоч зал був заповнений лише на тритину, атмосфера була святкова й піднесена. Перед самим концертом виголошували промови деректор та його замісник. Для мене це просто формальність. Директор взагаліналякав публіку відсутністю художньої самодіяльності й тим, що концерту, на жаль, не буде. Та потім, коли люди почали вставати, попросив послухати всетаки концерт. Цей момент був якимось непорозумінням, але це честі керівництву не додає.
            Сольні вокальні номери, дуети, художнє читання, виступ з літературною композицією учнів Вечірньої спеціальноі школи для сліпих та слабозорих при УТОСі, гра на саксофоні мого сина, виступ жіночого ансамблю радували глядачів щирісю та майстерністю виконання.
            Художній керівник вибила в профкомі заводу кошти для фуршету, а діткам подякували, подарувавши їм гарні шоколадки. Свято вийшло на славу. Виступаючи на концерті й сидячипоряд з подругами за столом, я в черговий раз переконалася, що «Не хлібом єдиним». За радянських часів той, хто брав участь у художній самодіяльності мав певні привілеї. Нині таких переваг нікому не надають, а навпаки, всіма способами намагаються показати, що це пережитки з минулого. Мій син радів з того, що така гарна сцена, гарний зал, та він не знає, який холод у залі взимку. Виступи зимою не можливі. Після танення снігу чи злив дах протікає і вода капає на апаратуру, сцену. Директор клубу підставляє відра, намагається вберегти апаратуру.
 Я розумію, що у скрутні часи не до співу, але саме пісня й гумор рятували й рятують від розпачу. Наше суспільство дуже хворе, коли люди могли обрати керівником держави злочинця, а грамотних і духовних людей зневажають.


Той самий гольф


У
невеликому містечку Лангебаан, розташованому за 120 кілометрів на
північ від Кейптауна вчора розпочався Південноафриканський відкритий
турнір з гольфу для інвалідів. На нього з'їхалися любителі цього виду
спорту з різних країн світу.
Детальніше »

Батюшка дебіл!!!

Як легко релігія все пояснює! Шось не так, значить так хоче Бог! Хочеться тому батюшці плюнути в обличчя а потім розтерти кулаком! За його логікою людина має мучитись в самоті, бо так хоче Бог!
Читайте тут там мало тексту.

Протези Віктора Вереітинова

Річ піде про, вже відомого вам винахідника, Віктора Вереітинова.  Того ж самого от тільки з іншою історією,життєвими переплетіннями і, звісно ж, винаходами. Окрім манії всього свого життя літати легко як птиці, у Віктора Івановича є ще манія бодай трішечки допомогти інвалідам не словом ,а ділом. У співпраці із лікарями Харківського інституту патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка взявся за розробку протезів. А саме загорівся думкою, як зробити такий протез який би позбавив людей  фантомного болю їх використання (навіть найдорожчі німецьки(на сьогодні вони вважа.ться кращими) не дозволяють цього.
А  тепер про переплетіння: Чому німецькі кращі? Мабуть,через славнозвісні відмиви та відкати. Вибачте,але інше на думку не йде. Як ще можна пояснити ось такий  випадок з життя. Людина пройшла дві війни, лишилася без ніг. Він Герой,захищений Державною програмою мав всі «привілеї» та найкращі і, що є не менш важливим, найдорожчи немецькі протези. Так ось ця людина зустрілася з Вереітиновим, з небажанням приміряла його винахід. І знаєте яким було його враження – відчуття майже справжніх ніг! Перше що він сказав – Вікторе Івановичу , дозвольте мені піти в них на вулицю, мені схотілося гуляти. Фантомного болю не було, іноземний «гуманітарний» винахід поставлено у шафу..
http://video.i.ua/user/508185/51204/274242/
Вже вдвох вони пойхали на прийом, до, відомого всім вам, В. Семиноженку. Алгоритм дій чиновників відомий всім, але таке паскудство і начхатєльство в таких  серйозних життєвих проблемах багатьох – це просто «уму не постижимо»! Уявіть,тільки на хвилиночку яке б то було ДІЛО якби за це взятись на державному рівні! І ось як цей державний представник за це взявся: Він розводив руками, давав добро, виступив пару разів із гаслами щодо протекції різних програм допомоги інвалідам по телебаченню, відписав листа з пропозицією куди звернутись і там відповіли просто і зрозуміло«ми «продвинемо» такі протези давайте 7000$ і все окєюшки».
Так і хочеться запитати словами Вереітинова «Куда нас гонит бешеный прогресс?» .
А українці продовжують купляти за величезні гроші(за держ програмою) "іноземні палки" без шарнірів – адже важливим елементом у протезі Вереітинова  є  залучення шарніра у місці гомілковостопного суглобу, який значно підвищує функціональність стопи.
Ось такий український прогрес з безсовісними чиновниками-прогресистами і їхнею зневагою і презирством до ДОБРА.
Страницы:
1
2
предыдущая
следующая