хочу сюда!
 

Тетяна

46 лет, козерог, познакомится с парнем в возрасте 40-53 лет

Заметки с меткой «афоризми»

Латина живить мозок і гріє душу

A
  
Ab absurdo
[ад абсурдо]
Від противного (спосіб доказу)
Ab incunabulis
[аб інкунабуліс]
З колиски
Ab ovo
[аб ово]
З яйця; Від самого початку
Ad hoc
[ад хок]
До цього, для цього випадку
Ad honores
[ад хонорес]
Заради честі, поваги. Задаром
Ad infinitum
[ад інфінітум]
До безкінечності
Ad Kalendas Graecas
[ад калєндас грекас]
До грецьких календ (яких у греків не було) (тобто ніколи).
Ad libitum
[ад лібітум]
Як завгодно, на вибір
Ad notanda
[ад нотанда]
Варто зауважити
Ad patres
[ад патрес]
До пращурів (мертвих)
Ad rem
[ад рем]
До діла, і так зрозуміло.
Ad unguem
[ад унгвем]
До нігтя, до повного успіху
Ad usum
[ад узум]
До вжитку
Ad usum externum
[ад узум екстернум]
Для зовнішнього користування
Ad usum internum
[ад узум інтегрум]
Для внутрішнього користування
Ad usum proprium
[ад узум пропріум]
Для власного користування
Ad valorem
[ад вальорем]
По достоїнству
Albo dies notanda lapillo
[альбо лапілльо дієм нотаре]
Відмітити день білим камінцем.
Alea jacta est
[алєа якта ест!]
Жереб кинуто! (приписується Юлію Цезарю)
Alter ego
[альтер его]
Другий я; побратим
Amicus Plato, sed magis amica veritas
[амікус плято, сед магіс аміка ест верітас]
Платон - друг, але істина ще більший друг
Amorem canat aetas prima
[аморем канат етас пріма]
Хай юність співає про кохання
Argumentum ad hominem
[аргументум ад хомінем]
Докази, розраховані на почуття переконуваного
Argumentum ad ignorantiam
[аргументум ад ігноранціам]
Доказ, розрахований на необізнаність співбесідника
Ars longa, vita brevis est
[арс лонга, віта бревіс]
Мистецтво вічне, та життя людини коротке
Audaces fortuna juvat
[аудентас фортуна юват]
Доля допомагає сміливим. (Вергілій)
Audiatur et altera pars
[аудіатер ет альтера парс]
Слід вислухати й іншу сторону
Auri sacra fames
[аурі сакра фамес!]
Триклята жага золота!
Ave, Caesar, morituti te salutant
[аве Цезар, морітурі те салютант!]
Здрастуй, Цезаре, ті, що йдуть на смерть, тебе вітають! (звернення римських гладіаторів до імператора перед боєм)
B
  
Beati possidentes
[беаті поссідентес]
Щасливий, хто володіє
Bellum omnium contra omnes
[беллюм омніум контра омнес]
Війна всіх проти всіх
Bellum frigidum
[беллум фрігідум]
Холодна вiйна
Bis dat, qui cito dat
[біс дат, кві ціто дат]
Подвійно дає той, хто дає швидко
Bona fide
[бона фіде]
По добрій вірі, довірливо
C
  
Cаrре diem
[карпе дієм]
Хапай день, піймай миттєвість. Користуйся сьогоднішнім днем.
Castigare ridendo mores
[кастігаре рідендо морес]
Сміхом поправляти звичаї
Ceteris paribus
[цетеріс парібус]
За інших рівних умов.
Circulus vitiosus
[циркулюс віціозус]
Порочне коло, безвихідь.
Cogito, ergo sum
[когіто, ерго сум]
Я мислю, виходить - існую
Conditio sine qua non
[кондіціо сіне ква нон]
Неодмінна умова
Consensus omnium
[консенсус омніум]
Згода всіх; загальне визнання
Corpus delicti
[корпус делікті]
Склад злочину, основні докази злочину
Cum grano salis
[кум грано саліс]
З зернятком солі (їдко, дошкульно)
Currente calamo
[курренте калямо]
Писати поспішливо й не досить обмірковано
Curriculum vitae
[куррікулюм віте]
Життєпис; короткі відомості про чиєсь життя
D
De gustibus non est disputandum
[де густібус нон (ест) діспутандум]
Про смаки, уподобання не сперечаються
De mortuis aut bene aut nihil
[де мортуіс аут бене, аут ніхіль]
Про мертвих говорити схвально або нічого
De te fabula narratur
[де те фабуля нарратур]
Про тебе байка мовиться
De visu
[де візу]
На власні очі, як очевидець
Dixi
[діксі]
Я сказав, я висловився
Dixi et animam levavi
[діксі ет анімам лєваві]
Я висловився - і на душі полегшало
Divide et impera
[дівіде ет імпера]
Розділяй і пануй
Docendo discimus
[доцендо досцімус]
Навчаючи, самі вчимось
Dones eris felix, multos numerabis amicos
[донес еріс фелікс, мультос нумерабіс амікос]
Доки будеш щасливим, у тебе буде багато друзів
Do ut des
[до ут дес]
Даю, щоб отримувати від тебе
Dulce et decorum est pro patria mori
[дульсе ет декорум ест про патріа морі]
Радісно і почесне віддати життя за Вітчизну
Dum spiro, spero
[дум спіро, сперо]
Доки думаю, надіюсь
Dura lex, sed lex
[дура лекс, сед лекс]
Суворий закон, але це закон
E
  
Ergo
[ерго]
Таким чином; виходить
Errare humanum est
[ерраре хуманум ест]
Людині властиво помилятися
Esse homo!
[ессе хомо!]
Оце Людина!
Est modus in rebus
[ест модус ін ребус]
Є міра в речах; всьому є межа
Et tu quoqe Brute
[ту квокве, Бруте!]
І ти, Бруте!
Exceptis excipiendis
[ексцептіс ексципієндіс]
За винятком того, що слід відкинути.
Extra muros
[екстра мурос]
Публічно
Ео ipso
[ео іпсо]
Цим самим
Ех abrupto
[екс абрупто]
Відразу, зненацька; без підготовки
Ех adverso
[екс адверс]
Доказ від протилежного
Ех libris
[екс лібріс]
Із книг
Ех nihilo nihil
[екс ніхільо ніхіль]
Із нічого - ніщо
Explicite
[експліціте]
Розгорнуто, ясно.
Ех oriente lux
[екс орієнте люкс]
Світло йде зі Сходу
Ех ungue leonem
[екс унгве лєонем]
По пазуру лева (видно птаха по лету)
   
F
  
Feci quod potui,faciant meliora potentes
[феці квод потуі, фаціант меліора потентес]
Я зробив, що зміг, хто зможе, хай спробує зробити краще.
Festina lente
[фестіна лєнте]
Поспішай повільно, не роби наспіх.
Fiat lux!
[фіат люкc]
Хай буде світло!
Finis coronat opus
[фініс коронат опус]
Кінець вінчає справу.
Fortiter in re,suaviter in modo
[фортітер ін ре, суавітер ін модо]
Твердо в справах, м'яко у відносинах.
G
Gaudeamus igitur
[гаудеамус ігітур]
Отже, будемо веселитися
Gratis
[гратіс]
Задарма, безкоштовно.
Gutta cavat lapidem
[гутта кават ляпідем]
Крапля довбає камінь
   
H
  
   
Habeat sibi
[хабеас cібі]
Тримай про себе
Habent sua fata libelli
[хабент суа фата лібеллі]
І книги мають свою долю
Homo homini lupus est
[хомо хоміні люпус ест]
Людина людині - вовк
Homo sapiens
[хомо сапієнс]
Людина як розумна істота
Homo sum et nihil humani a me alienum puto
[хомо сум, хумані ніхіль а ме алієнум путо]
Я людина, і все людське мені властиве
Honoris causa
[хоноріс кауза]
Заради шани, за заслуги
Horribile dictu
[хоррібілє дікту]
Жахливо мовити
I
Ibi victoria,ubi concordia
[ібі вікторіа убі конкордіа]
Там перемога, де злагода
Ibidem
[ібідем]
Там же
Idem per idem
[ідем пер ідем]
Те ж саме через те ж саме
Ignavia est jacere dum possis surege
[ігнавіа ест яцере, дум поссіс сургере]
Mалодушнo лежати, коли можеш підвестися.
Igni et ferro
[ігні ет ферро]
Вогнем і мечем.
Ignis sanat
[игнис санат]
Вогонь лікує
Ignorantia non est argumentum
[ігноранціа нон ест аргументум]
Невігластво - це не доказ
Implicite
[імпліціте]
Заплутано, неясно.
In brevi
[ін бреві]
В короткому викладі.
In deposito
[ін депозіто]
На зберігання
In extremis
[ін екстреміс]
В останню мить, да крайній випадок
In favorem
[ін фаворем]
На користь (в честь) когось
In hok signo vinces
[iн хок сігно вінцес]
Під цим стягом переможеш.
In medias res
[ін медіас рес]
В саму суть речей
In optima forma
[ін оптіма форма]
B найкращій формі.
In pleno
[ін плено]
В повному складі.
In saecula saeculoru
[ін секуля секульорум]
Во віки віків.
In statu reprobationis
[ін стату насценді]
В момент зародження, в стані утворення.
In vino veritas
[ін віно верітас]
Істина у вині
Incredibili dictu
[інкредібілє дікту]
Сказати неправдиво
Ipso facto
[іпсо факто]
В силу очевидного факту
Ipso jure
[іпсо юре]
В силу закону
Ira furor brevis est
[іра фурор бревіс ест]
Гнів - тимчасове божевілля.
Irritabilis poetarum gens
[іррітабіліс генс поетарум]
Роздратованих поетів плем'я.
Is fecit, qui prodest
[іс феціт куі продест]
Вчинив той, кому це на руку
Item
[ітем]
Tак само
J
Jurare in verba magistri
[юраре ін верба магістрі]
Клястися лише словами вчителя (дуже легко)
Justum et tenacem propositi virum!
[юстум ет тенацем пропозіці вірум]
Людина чесна, непохитна в рішеннях
L
Lapidarius
[лапідаріус]
Такий, що нагадує карби на каменях, пам'ятниках. Лапідарний стиль передбачає короткі, енергійні, виразні слова й вислови.
Lege artis
[лєге артіс]
За всіма правилами мистецтва
Licitum sit
[ліциткм сіт]
Дозволено
Littera scripta manet
[літтера скріпта манем]
Що написане пером, того й сокирою не вирубати
M
Manu propria
[ману пропріа]
Своєю рукою, власноручно
Manus manum lavat
[манус манум ляват]
Рука руку миє.
Margaritas ante porcas
[маргарітас анте поркос]
Не посівайте бісер перед свинями
Mater semper est certa
[матер сумпер ест церта]
Mати завжди відома
Maxima debetur puero reverentia
[максіма дебетур пуеро реверенціа]
Ставитися до дитини з високою повагою.
Mea culpa
[меа кульпа]
З моєї вини
Memento mori
[мементо морі]
Не забувай про смерть (щоб краще вести себе за життя)
Mens agitat molem
[менс агвітат молем]
Розум рухає масу.
Mens sana in соrроrе sano
[менс сана ін корпоре сано]
Бадьорий дух в здоровому тілі
Militavi non sine gloria
[мілітаві нон сіне глоріа]
Я боровся не без слави.
Mirabile dictu
[мірабіле дікту]
Неймовірно сказати
Modus agendi
[модус агeнді]
Спосіб дій
Modus vivendi
[модус вівенді]
Стиль життя
More majorum
[море майорум]
За звичаєм предків.
Mors civilis
[морс цівіліс]
Позбавлення громадянських прав
Motu proprio
[моту пропріу]
За власним бажанням.
Multa paucis
[мульта пауціс]
Багато в небагатьох словах.
Multum, nоn multa
[мультум, нон мульта]
Багато, але без зайвого; якість, а не кількість
Mutatis mutandis
[мутатіс мутандіс]
Вносячи відповідні зміни

Мова душі)Якщо хочеш дізнатися, що є істинним для тебе щодо будь-якого питання чи ситуації, зверни увагу на те, ЩО ТИ ВІДЧУВАЄШ з цього приводу.
Іноді почуття важко виявити. А ще важче буває визнати їх. І все ж в твоїх найглибших почуттях міститься твоя найвища істина © Ніл Уолш

Жартівничок 4

1. Пройдисвіт - кінець світу 

 

2. Мандрівник -тей хто готує мандрику 

 

3. Доходяга - людина після перепою. 

 

4. Ступиця - схудле лице . 

 

5. Папуга - недочуваючий син (донька). 

 

6. ЛІНЬ - опечатка слова линь-іди 

 

7. Гі де Мопасан -запитання до Гії. 

 

8.Буряк - геолог. 

Жартівничок 3


1.Куркума-індичка, 

2.Застєнчивай- відвідувач генделика, який іде тримаючись за стіну, 

3.Виносливий-відвідувач генделика, який неможе йти сам, 

4.Чаркіст- працівник КГБ, 

5.Дирижабль-французький кухар, 

6.Компас-наказ іти пастися, 

7.Мухомор-липучка для мух, 

8.Матрьошки- трішки нецензурної лайки, 

9.Гелікоптер- колекціонер гелів. 

Жатівничок 2


1.Лучик- кілер на прізвисько Лу, 

2.Кумарити- хрестити дитину в Марини, 

3.Борсук- боротьба жінок за чоловіка, 

4.Кватирка-кохання вчотирьох, 

5.Папараці-винахідник рації, 

6.Моноліт-одноліток, 

7.Мамалига- любителька випивки, 

8.Рулетка- жінка, яка випікає рулети, 

9.Перепічка- агрегат, який пере і куховарить одночасно, 

10.Ослінчик- син осла. 

Словничок-жартівничок


1. Кашемір- кухня, 

2. Рубашка- лісоруб, 

3. Сорочка- дитя сороки, 

4. Лавсан- професійний коханець, 

5. Кумасутра- візит до куми з ранку, 

Потерпілі банкіри


-Банк уже надійний "лопнув",- 

Мовить Клим до Сари.- 

І хвилею засновників, 

Занесло на Канари!!! 

Страницы:
1
2
3
предыдущая
следующая