хочу сюда!
 

Тетяна

46 лет, козерог, познакомится с парнем в возрасте 40-53 лет

Заметки с меткой «нива трудовая»

Юбилейное. Как медалька

  10 000 читателей на Стихи. ру    В основном единичные прочтения , но бывает , что и пару дней к ряду человек у меня пасется .   Конечно , много читали о секте , особенно первые  очерки .   В то время несколько раз предлагали раскрутить  мою страничку .  КАк-то там организовывают и рецензентов и количество читателей , короче "меня царицей соблазняли " , а я подумала , что этот счетчик для меня , и ни к чему его "накручивать".  Так что 10000 честно заработанных "тыков" в мои стихи , может , 1000 человек и прочли .  Целая тыща .  Охренеть и  благодарю за внимание . 
ЗЫ С таким аттитюдом хрен я что продам .  

Нові підходи до організації науково - методичної роботи .

     Завдання реформи школи в Україні  залежить від того, чи буде залучений до цього процесу вчитель. Адже основне навчання відбувається в класі. Педагогічна практика свідчить, що в першу чергу потрібно забезпеічити відповідний рівень та методичної підготовки вчителя як основного "капіталу" в освіті. Головна мета підготовки полягає в тому, щоб учителі близько прийняли головну ідею, усвідомили її корисність для навчального процесу і в ідеальному варіанті стали однодумцями та активними учасниками процесу реформування. Це вимагає зміни педагогічного світогляду вчителя, вимагає від учителя іншого погляду на характер власних знань. 

     Учитель і школа перестали бути єдиним джерелом знань. За цих умов професійність учителя визначається не тільки змістом знань, а й здатністю передавати їх таким шляхом, який сприяє взаємодії, обговоренню, діалогу, аргументації. 

      Для вдосконалення навчально–виховного процесу в школі необхідна модернізація внутрішкільної методичної роботи. Торкаючись різних аспектів організації методичної роботи в сучасних умовах розвитку загальноосвітньої школи, науковці доходять спільної думки про те, що методичну роботу слід розуміти як цілісну, засновану на досягненнях педагогічної науки і передового педагогічного досвіду систему дій і заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, які можуть забезпечити за певних умов досягнення оптимальних позитивних результатів освітнього процесу.

      Як провідна форма підвищення фахового рівня спеціалістів педагогічної галузі методична робота є життєвою необхідною потребою кожного окремого педагога і водночас обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування освітніх закладів. Лише організована на наукових засадах методична робота може забезпечити підтримання належної професійної «форми» педагогічного колективу, забезпечити адекватну реакцію на всі інноваційні процеси, що відбуваються в освіті.

      Процес підвищення фахового рівня педагогічних працівників – це безперервний розвиток їхнього творчого потенціалу. Він має три етапи:

конструювання особистого досвіду на основі узагальнення способів розв’язання педагогічних проблем;

аналіз педагогічної діяльності з метою виявлення перспектив у розвитку власного досвіду;

- розвиток організованого досвіду в тісному зв’язку з конструюванням педагогічної діяльності на основі досягнень педагогічної науки і прогресивного досвіду.

      Зміни в розвитку власного досвіду виявляються в оперативному використанні результатів дослідно – експериментальної роботи і моделюванні на основі нових ідей власної педагогічної діяльності. Це дозволяє розглядати розвиток творчого потенціалу вчителя як процес засвоєння знань, розвиток професійних умінь, якостей особистості і культури.

      Вчитель організовує свою діяльність у руслі загальноприйнятої традиційної методики і змісту навчання, не виходячи за її межі, не ставлячи перед собою ніяких інноваційних завдань, але  має постійно здійснювати ті чи інші дослідницькі дії.

       Для вирішення завдань, що стоять перед педагогічним колективом, кожен учитель повинен мати певну теоретичну і практичну підготовку. Ця підготовка здійснюється в різних формах підвищення кваліфікації. Але особливо важлива – методична робота.

1. Теоретична підготовка .

      Важливим є глибоке осмислення і вивчення основних положень Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". Основним результатом методологічної підготовки вчителів має бути перетворення набутих знань на активну життєву позицію педагогів.

      2. Підготовка вчителів з окремих методик.

      Це має бути підвищення професійної компетентності вчителів – предметників у галузі тієї науки, яка лежить в основі викладання певного предмета. Зміст сучасного предмета, який викладає вчитель, має відповідати рівневі науково – технічного прогресу, готувати учнів практичної діяльності.

3. Педагогічна підготовка.

      У підвищенні професійної компетентності педагогічних кадрів важливе значення має тісний зв’язок  між окремими методиками і педагогікою в цілому, дидактикою і теорією виховання. Дидактична підготовка в системі методичної роботи є системоутворюючим фактором, біля якого групується весь зміст підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; дидактика спрямована на проблеми процесу навчання, які хвилюють педагогічні кадри і вивчення яких значно підвищує професійну майстерність вчителів. Дидактичну підготовку педагогічних кадрів необхідно спрямувати на вивчення теоретичної спадщини дидактичної науки, практичних рекомендацій вимог щодо удосконалення процесу навчання, інноваційних форм і методів педагогічної праці. Вчителі мають засвоїти, що важливою умовою ефективності  педагогічного процесу є освітні технології, які враховують вікові особливості учнів.

4. Психологічна підготовка.

      Основними напрямками змісту методичної роботи з психологічної підготовки педагогічних  працівників мають бути:

- підвищення професійної компетентності у проблемах загальної, педагогічної, вікової і соціальної психології, фізіології дітей, психічного розвитку сучасних учнів, психології навчання й виховання;

вивчення конкретних особливостей психічного і фізичного розвитку учнів;

вивчення особливостей професійної діяльності педагогічного колективу.

5. Загальнокультурна підготовка.

      Розвиток загальної культури педагогічних працівників – важливий компонент підвищення їхньої професійної компетентності. Чим вищий загальнокультурний рівень педагогічних кадрів, тим краще вони опановують нові ідеї, тим глибше їхні знання проблем педагогіки, психології. Загальна культура є тим фундаментом, на якому вибудовується будь – яка педагогічна технологія. Розвиток загальнокультурного рівня педагогічних працівників у системі педагогічної роботи необхідно розглядати та організовувати за напрямками. По – перше, у змісті самої методичної роботи. Педагог не може стати майстром своєї справи, якщо він не вміє логічно висловлювати свою думку, не здатний вислухати, зрозуміти  співрозмовника. По – друге, залучення педагогів до активного духовного життя.

      Цілеспрямована організація роботи з розвитку загальнокультурного рівня має бути спрямована на формування ціннісних якостей , сприяє зростанню професійної майстерності педагогів .

6. Загальнотехнічна підготовка.

      Всю методичну роботу із загально технічної підготовки потрібно спрямувати на активне та ефективне використання нових можливостей освіти й виховання. Необхідно, щоб усі педагоги вміли грамотно володіти  комп’ютером і активно використовували його у навчально – виховному процесі. Використання мережі Інтернет робить доступними всесвітні інформаційні ресурси, закладає базу для створення системи дистанційної освіти.

      Внаслідок такого змісту методичної роботи формуються основні компоненти професійності компетентності вчителя: загальнокультурний та духовний розвиток особистості, професійно – педагогічна культура та практично - діяльнісний компонент. Такий зміст методичної роботи сприятиме зростанню методичної культури вчителя.

      Відсутність методичної культури  знижує ефективність навчального процесу в школі. Підвищення методичної культури – необхідний елемент оптимізації навчально – виховного процесу, розширення відповідальності вчителя за результати праці.

      Таким чином, перспективу методичної роботи ми бачимо так: формування нового педагогічного світогляду, в основі якого – погляди на учня як на суб’єкт  педагогічної  діяльності, прагнення до створення кожним учителем своєї педагогічної системи, розуміння цілісності педагогічного процесу, потреба досягти високого рівня професіоналізму .

 

Педагогика и жизнь

Практические рекомендации.
Советы, передовой опыт, практические навыки.
В блоге можно вести диспуты, комментировать статьи и делиться практическим опытом.

Подарите Скорпиону хризантемы

оказалось, что сегодня у меня день рождения __


Подарите Скорпиону хризантемы,
Этот горький и холодный аромат.
Тот букет, конечно, от богемы,
А ещё пьянящий разум листопад.

Подарите мне свою улыбку,
Радость глаз и чистоту души.
А не жалко – золотую рыбку,
И судьбы крутые виражи.

Подарите капельку свободы,
Пенье птиц и песенку ручья,
Да щенка какой-нибудь породы,
Даже пудель просится в друзья.

Подарите небо голубое,
Мир и счастье для моих друзей.
Мне бы настроение цветное,
Чтобы солнышко светило веселей.

Собралось подарков нынче много,
Но, букет из хризантем милей.
Не судите именинника так строго.
Вот фужер, в него вина налей!


05.11.2012
© Copyright: Олег Устинов, 2012
Свидетельство о публикации №212110500387 

Душевная песня

Душевная песня
Люблю я родные просторы!    
Прекрасную сказку лесную,    
Ромашки подарят узоры,          
Опушка траву молодую.            

Люблю я родные просторы,      
И бусы клубничек душистых.    
Мелодию птичьего хора    
И звук родников серебристых.      

Люблю я родные просторы!      
Весь мир открывается взору.     
И ветер заводит миноры               
Природы душевного хора.     

Осеннюю песнь на просторе           
Поют журавли, улетая.
Осталась берёзка в дозоре -                      
Трепещет листва золотая. 

И дождь барабанит по крышам,
И вальсом листва закружилась.
Все звуки природы мы слышим
В душевную песню сложились. 


01.10.2014
фото из архива          

© Copyright: Олег Устинов, 2014
Свидетельство о публикации №214100100344 

Пиво людей не губит

Пиво людей не губит
Если в душе вы не способны прощать, вы просто ничто.
Вы превратитесь в подобие бумажек, носимых ветром, 
которые никогда не найдут своего места на земле.
__ Ванга


            Утро, как утро. Не всем жить в Кривом Рогу или Одессе. Кто-то живёт, к примеру, в Ниве Трудовой. Было время, когда жили здесь на зависть всем. Не ведали мы, что это был удивительный островок, оазис во всех отношениях. Завидовали все. Время идёт, вода течёт, меняется всё, к сожалению, не к лучшему. Но, что поделаешь? Время сложное, тревожное. Что даст нам новый день? 

            Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: «Ну, как дела, дружище? Чем живёшь? У тебя всё  в порядке?» И что? Чем могу помочь? Добрым словом, советом. Поговорить. Иной раз нужно душу отвести, облегчить себя, успокоиться, разрядиться. Товарищ часто говорит, что душа, как батарейка, разряжается и требует зарядки. Когда  зарядишь, она оставляет сознание в покое. Значит поговорить полезно, думаю, что при этом никому не помешает бокальчик хорошего пива. Обратите внимание, что не настаиваю – на любителя. Не подходит? Тогда зайдите  в храм. Послушайте душевную музыку, посидите за компом. Можно работать, если работа есть. Как видите, рецепты есть, нет результата. Война … 

            Хотел прокомментировать последнее выступление одной популярной в народе дамы. Что говорила, а о чём молчала пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки. Передумал, это ведь не развлекательное шоу по географии. Вот Михаил Михайлович Задорнов мужик категоричный: Псаки в глаза – Божья роса! По-моему, это здорово! А ещё появился небольшой псако – русский словарь:
- псакать, псачить, псаковать, отпсакаться
- дежурные, привычные, обязательные, ритуальные, ликующие, запоздалые, очередные, нарастающие псаки.
- есть в медицинской практике диагноз: псаки головного мозга
- одна Псака – единица  измерения тупости
- откровенная ложь – Psaking (Псакинг)
- псякость - гадость всякая
- включил псаки (дурака)
Даже кум как-то сказал после бокала пива: «хочется псакать». И это тогда, когда у соседки критические псаки. Больше на эту тему говорить не буду, это всё-таки официальное лицо государства. В любом королевстве всегда были шуты, но американцы этот юмор не понимают. Псаки – это не Кончита.

            Утро начинается с просмотра новостей, блогов, сообщений, почты. Получил сообщение от товарища, читаю:
- Я, конечно, не ангел. Иногда бухаю. Но, когда я сегодня проснулся с бодуна и подошел к пивному ларьку, чтоб облегчить душу, увидел парня в полной военной амуниции. Сразу подумал что у меня белочка. У чувака реально крышу снесло, у него погиб брат под Донецком. В процессе общения я понял - он будет мстить за брата. Жестоко! Я не допил пиво, ушел домой. 
Братья православные! Хватит! Мы все славяне! Не убивайте друг друга! Крик души! Честно!

Вот такой привет от друга. 

Нужно набраться смелости и сказать: «Нет войне!»


12.08.2014
© Copyright: Олег Устинов, 2014
Свидетельство о публикации №214081200199 

Намёк на шутку

Намёк на шутку

 

Анекдот (фр. Anecdote) - краткий рассказ об интересном случае.

 

 

             Мужики, запомните раз и навсегда! Каким был секс, такой будет и борщ. Вы не дожарии, мы недоварим!

 

            Люблю анекдоты. А как не любить, они из жизни, как сказки, былины, байки, как частушки. В них мудрость народная. Любой новый анекдот – это особое состояние народа, отношение к событиям или личности. Анекдот – это ещё замечательное настроение, улыбка, а иногда заразительный смех. Это важнее последних новостей. Хотя последнее время ТВ и не смотрю, ложь тяжело называть новостями, и ни в коем случае анекдотом. А вот на страничку анекдотов мы иногда заглядываем, отвлекаемся, улыбаемся и узнаём новости от народа. В таких новостях мудрость и очень много правды.

 

            Володя. Для читателя Владимир Исаакович, так будет корректнее. Так вот, это человек, мне кажется, знает больше анекдотов, чем их знал Трахтенберг. И нечего улыбаться – больше! В любой компании он душа. Только появляется одна-две секунды в разговоре, Володя использует этот миг для анекдота. Его нужно ещё уметь преподнести, это мини спектакль. В компании такой человек всегда нужен. Он так и говорит:

- Я, конечно, могу вести себя нормально…  но, чёрт возьми, это же так скучно!, - и рассказывает очередной, самый смешной в мире анекдот.

 

Владимир Исаакович сейчас проживает в городе Бат Ям. Нет, это не возле Жмеринки, это в Израиле. Думаю, что если бы он был здесь, я бы снял цикл фильмов с его анекдотами. Как бы там не было, подскажу его внукам, пусть используют деда на полную катушку, пусть из него сделают короля youtube.

А для затравки и коллекции подбрасываю модный анекдот.

Концерт. Гитарист поворачивается к басисту: 
- Что играем? 
Басист: 
- Ай лав ю. 
Гитарист: 
- Ай лав ю ту. А играем-то чего?

 

            Сейчас обо всём говорят не только на кухне, и уж если такая гульня пошла, то как обойтись без политического анекдота?

 

            Умирает Обама, ...попадает в иной мир. Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно, и просит отпустить его на землю проведать, как его страна поживает. Заходит Обама в Нью-Йорке в бар, заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть?

Бармен удивлённо:

- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя, всё кругом наше!

Обама:

- Как наше? А Ирак, а Афганистан, а Украина?

Бармен:

- Это уже всё наше!

- А Европа, Африка?

Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:

- Я же говорю - мы Империя, весь мир принадлежит нам!

Обама радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:

- Ну спасибо друг! Сколько с меня?

Бармен:

- Один рубль и двадцать копеек.

 

            И вот буквально минуту назад получаю сообщение от нашего прозовца Игоря Бородаева:

Тяжело отвлечься от войны, в особенности, если считаешь себя активистом-миротворцем. Но, отвлекаться необходимо. Ведь и наши деды во времена ВОВ умели в полной мере ценить минуты тишины, пользовались ими с целью излечения своей израненной души. Иначе можно легко уподобиться своим врагам.


Мира Вам! Обидно, если этот мир будет возглавляться людьми, развязавшими войну. Да хотя бы такой! Этим нелюдям так и так всё воздастся сторицей. Будущее расставит всё по своим местам, если останутся непримиримые с люди.

 

23.08.2014

© Copyright: Олег Устинов, 2014
Свидетельство о публикации №214082300878 

Алинка

Мою доцю звать Алина.
Тайну имени храня,
Словно чудная картина
Появилась у меня.

Дева в сентябре родилась,
Дочка первою была.
Я и Таня ей гордились,
Наша крошка весела.

Родилась с готовым планом,
В ней огонь своих страстей.
Словно на Душу бальзамом,
На характер всех мастей.

По природе она лидер!
Привлекательна, умна.
Вы её повеселите,
Ей улыбочка нужна.

У Алины есть Дениска,
Верный друг и нежный сын.
Словно сладкая ириска,
Иль душистый апельсин.

Добродушная мамулька
С Деней возится весь день.
Кучерявенький сынулька
Носит кепку набекрень.

Вот такой портрет Алины.
Вот такая наша дочь.
Ведь она из Украины,
И её не превозмочь.Нива Трудовая. 20.11.2010 г.

Здравствуй, новый день!

Что даст нам новый день?
Хорошую погоду.
Блуждающую тень,
И Гимн сему восходу.

Уверенность он даст
И веру в свои силы.
Соперник языкаст,
Его мы проучили.

Что даст нам новый день?
Он даст нам светлый разум
В Душе моей мишень,
Наверно Богом мазан.

Дана нам будет радость
И друга крепкая рука.
Какая это сладость,
Ждать от него звонка.

Даст новый день сегодня
Улыбку, настроенье!
Даст Веру он в Господня
И прочь мои сомненья.

Куда спешим сегодня?
Зачем всегда бежим?
Нам это всё природно,
Сей ритм - неудержим.

А новый день уж мчится,
Не даст покоя нам.
И искра загорится
В Душе у всех землян.

Проснись, день новый наступает!
Рассвет порадует тебя,
И солнышко секрет мой знает
Двенадцатого октября.

Ну, здравствуй, новый день!
Желанный, долгожданный.
Душу мою задень,
Ты, дробью барабанной.

Удачи сегодня тебе я желаю,
Всё также в гармонии жить.
Стихи этим утром с любовью слагаю,
Вина молодого возьми пригубить.

12 октября 2010 г.
Страницы:
1
2
предыдущая
следующая