хочу сюда!
 

LINA

34 года, лев, познакомится с парнем в возрасте 30-43 лет

Заметки с меткой «мудрість»

Латина живить мозок і гріє душу

A
  
Ab absurdo
[ад абсурдо]
Від противного (спосіб доказу)
Ab incunabulis
[аб інкунабуліс]
З колиски
Ab ovo
[аб ово]
З яйця; Від самого початку
Ad hoc
[ад хок]
До цього, для цього випадку
Ad honores
[ад хонорес]
Заради честі, поваги. Задаром
Ad infinitum
[ад інфінітум]
До безкінечності
Ad Kalendas Graecas
[ад калєндас грекас]
До грецьких календ (яких у греків не було) (тобто ніколи).
Ad libitum
[ад лібітум]
Як завгодно, на вибір
Ad notanda
[ад нотанда]
Варто зауважити
Ad patres
[ад патрес]
До пращурів (мертвих)
Ad rem
[ад рем]
До діла, і так зрозуміло.
Ad unguem
[ад унгвем]
До нігтя, до повного успіху
Ad usum
[ад узум]
До вжитку
Ad usum externum
[ад узум екстернум]
Для зовнішнього користування
Ad usum internum
[ад узум інтегрум]
Для внутрішнього користування
Ad usum proprium
[ад узум пропріум]
Для власного користування
Ad valorem
[ад вальорем]
По достоїнству
Albo dies notanda lapillo
[альбо лапілльо дієм нотаре]
Відмітити день білим камінцем.
Alea jacta est
[алєа якта ест!]
Жереб кинуто! (приписується Юлію Цезарю)
Alter ego
[альтер его]
Другий я; побратим
Amicus Plato, sed magis amica veritas
[амікус плято, сед магіс аміка ест верітас]
Платон - друг, але істина ще більший друг
Amorem canat aetas prima
[аморем канат етас пріма]
Хай юність співає про кохання
Argumentum ad hominem
[аргументум ад хомінем]
Докази, розраховані на почуття переконуваного
Argumentum ad ignorantiam
[аргументум ад ігноранціам]
Доказ, розрахований на необізнаність співбесідника
Ars longa, vita brevis est
[арс лонга, віта бревіс]
Мистецтво вічне, та життя людини коротке
Audaces fortuna juvat
[аудентас фортуна юват]
Доля допомагає сміливим. (Вергілій)
Audiatur et altera pars
[аудіатер ет альтера парс]
Слід вислухати й іншу сторону
Auri sacra fames
[аурі сакра фамес!]
Триклята жага золота!
Ave, Caesar, morituti te salutant
[аве Цезар, морітурі те салютант!]
Здрастуй, Цезаре, ті, що йдуть на смерть, тебе вітають! (звернення римських гладіаторів до імператора перед боєм)
B
  
Beati possidentes
[беаті поссідентес]
Щасливий, хто володіє
Bellum omnium contra omnes
[беллюм омніум контра омнес]
Війна всіх проти всіх
Bellum frigidum
[беллум фрігідум]
Холодна вiйна
Bis dat, qui cito dat
[біс дат, кві ціто дат]
Подвійно дає той, хто дає швидко
Bona fide
[бона фіде]
По добрій вірі, довірливо
C
  
Cаrре diem
[карпе дієм]
Хапай день, піймай миттєвість. Користуйся сьогоднішнім днем.
Castigare ridendo mores
[кастігаре рідендо морес]
Сміхом поправляти звичаї
Ceteris paribus
[цетеріс парібус]
За інших рівних умов.
Circulus vitiosus
[циркулюс віціозус]
Порочне коло, безвихідь.
Cogito, ergo sum
[когіто, ерго сум]
Я мислю, виходить - існую
Conditio sine qua non
[кондіціо сіне ква нон]
Неодмінна умова
Consensus omnium
[консенсус омніум]
Згода всіх; загальне визнання
Corpus delicti
[корпус делікті]
Склад злочину, основні докази злочину
Cum grano salis
[кум грано саліс]
З зернятком солі (їдко, дошкульно)
Currente calamo
[курренте калямо]
Писати поспішливо й не досить обмірковано
Curriculum vitae
[куррікулюм віте]
Життєпис; короткі відомості про чиєсь життя
D
De gustibus non est disputandum
[де густібус нон (ест) діспутандум]
Про смаки, уподобання не сперечаються
De mortuis aut bene aut nihil
[де мортуіс аут бене, аут ніхіль]
Про мертвих говорити схвально або нічого
De te fabula narratur
[де те фабуля нарратур]
Про тебе байка мовиться
De visu
[де візу]
На власні очі, як очевидець
Dixi
[діксі]
Я сказав, я висловився
Dixi et animam levavi
[діксі ет анімам лєваві]
Я висловився - і на душі полегшало
Divide et impera
[дівіде ет імпера]
Розділяй і пануй
Docendo discimus
[доцендо досцімус]
Навчаючи, самі вчимось
Dones eris felix, multos numerabis amicos
[донес еріс фелікс, мультос нумерабіс амікос]
Доки будеш щасливим, у тебе буде багато друзів
Do ut des
[до ут дес]
Даю, щоб отримувати від тебе
Dulce et decorum est pro patria mori
[дульсе ет декорум ест про патріа морі]
Радісно і почесне віддати життя за Вітчизну
Dum spiro, spero
[дум спіро, сперо]
Доки думаю, надіюсь
Dura lex, sed lex
[дура лекс, сед лекс]
Суворий закон, але це закон
E
  
Ergo
[ерго]
Таким чином; виходить
Errare humanum est
[ерраре хуманум ест]
Людині властиво помилятися
Esse homo!
[ессе хомо!]
Оце Людина!
Est modus in rebus
[ест модус ін ребус]
Є міра в речах; всьому є межа
Et tu quoqe Brute
[ту квокве, Бруте!]
І ти, Бруте!
Exceptis excipiendis
[ексцептіс ексципієндіс]
За винятком того, що слід відкинути.
Extra muros
[екстра мурос]
Публічно
Ео ipso
[ео іпсо]
Цим самим
Ех abrupto
[екс абрупто]
Відразу, зненацька; без підготовки
Ех adverso
[екс адверс]
Доказ від протилежного
Ех libris
[екс лібріс]
Із книг
Ех nihilo nihil
[екс ніхільо ніхіль]
Із нічого - ніщо
Explicite
[експліціте]
Розгорнуто, ясно.
Ех oriente lux
[екс орієнте люкс]
Світло йде зі Сходу
Ех ungue leonem
[екс унгве лєонем]
По пазуру лева (видно птаха по лету)
   
F
  
Feci quod potui,faciant meliora potentes
[феці квод потуі, фаціант меліора потентес]
Я зробив, що зміг, хто зможе, хай спробує зробити краще.
Festina lente
[фестіна лєнте]
Поспішай повільно, не роби наспіх.
Fiat lux!
[фіат люкc]
Хай буде світло!
Finis coronat opus
[фініс коронат опус]
Кінець вінчає справу.
Fortiter in re,suaviter in modo
[фортітер ін ре, суавітер ін модо]
Твердо в справах, м'яко у відносинах.
G
Gaudeamus igitur
[гаудеамус ігітур]
Отже, будемо веселитися
Gratis
[гратіс]
Задарма, безкоштовно.
Gutta cavat lapidem
[гутта кават ляпідем]
Крапля довбає камінь
   
H
  
   
Habeat sibi
[хабеас cібі]
Тримай про себе
Habent sua fata libelli
[хабент суа фата лібеллі]
І книги мають свою долю
Homo homini lupus est
[хомо хоміні люпус ест]
Людина людині - вовк
Homo sapiens
[хомо сапієнс]
Людина як розумна істота
Homo sum et nihil humani a me alienum puto
[хомо сум, хумані ніхіль а ме алієнум путо]
Я людина, і все людське мені властиве
Honoris causa
[хоноріс кауза]
Заради шани, за заслуги
Horribile dictu
[хоррібілє дікту]
Жахливо мовити
I
Ibi victoria,ubi concordia
[ібі вікторіа убі конкордіа]
Там перемога, де злагода
Ibidem
[ібідем]
Там же
Idem per idem
[ідем пер ідем]
Те ж саме через те ж саме
Ignavia est jacere dum possis surege
[ігнавіа ест яцере, дум поссіс сургере]
Mалодушнo лежати, коли можеш підвестися.
Igni et ferro
[ігні ет ферро]
Вогнем і мечем.
Ignis sanat
[игнис санат]
Вогонь лікує
Ignorantia non est argumentum
[ігноранціа нон ест аргументум]
Невігластво - це не доказ
Implicite
[імпліціте]
Заплутано, неясно.
In brevi
[ін бреві]
В короткому викладі.
In deposito
[ін депозіто]
На зберігання
In extremis
[ін екстреміс]
В останню мить, да крайній випадок
In favorem
[ін фаворем]
На користь (в честь) когось
In hok signo vinces
[iн хок сігно вінцес]
Під цим стягом переможеш.
In medias res
[ін медіас рес]
В саму суть речей
In optima forma
[ін оптіма форма]
B найкращій формі.
In pleno
[ін плено]
В повному складі.
In saecula saeculoru
[ін секуля секульорум]
Во віки віків.
In statu reprobationis
[ін стату насценді]
В момент зародження, в стані утворення.
In vino veritas
[ін віно верітас]
Істина у вині
Incredibili dictu
[інкредібілє дікту]
Сказати неправдиво
Ipso facto
[іпсо факто]
В силу очевидного факту
Ipso jure
[іпсо юре]
В силу закону
Ira furor brevis est
[іра фурор бревіс ест]
Гнів - тимчасове божевілля.
Irritabilis poetarum gens
[іррітабіліс генс поетарум]
Роздратованих поетів плем'я.
Is fecit, qui prodest
[іс феціт куі продест]
Вчинив той, кому це на руку
Item
[ітем]
Tак само
J
Jurare in verba magistri
[юраре ін верба магістрі]
Клястися лише словами вчителя (дуже легко)
Justum et tenacem propositi virum!
[юстум ет тенацем пропозіці вірум]
Людина чесна, непохитна в рішеннях
L
Lapidarius
[лапідаріус]
Такий, що нагадує карби на каменях, пам'ятниках. Лапідарний стиль передбачає короткі, енергійні, виразні слова й вислови.
Lege artis
[лєге артіс]
За всіма правилами мистецтва
Licitum sit
[ліциткм сіт]
Дозволено
Littera scripta manet
[літтера скріпта манем]
Що написане пером, того й сокирою не вирубати
M
Manu propria
[ману пропріа]
Своєю рукою, власноручно
Manus manum lavat
[манус манум ляват]
Рука руку миє.
Margaritas ante porcas
[маргарітас анте поркос]
Не посівайте бісер перед свинями
Mater semper est certa
[матер сумпер ест церта]
Mати завжди відома
Maxima debetur puero reverentia
[максіма дебетур пуеро реверенціа]
Ставитися до дитини з високою повагою.
Mea culpa
[меа кульпа]
З моєї вини
Memento mori
[мементо морі]
Не забувай про смерть (щоб краще вести себе за життя)
Mens agitat molem
[менс агвітат молем]
Розум рухає масу.
Mens sana in соrроrе sano
[менс сана ін корпоре сано]
Бадьорий дух в здоровому тілі
Militavi non sine gloria
[мілітаві нон сіне глоріа]
Я боровся не без слави.
Mirabile dictu
[мірабіле дікту]
Неймовірно сказати
Modus agendi
[модус агeнді]
Спосіб дій
Modus vivendi
[модус вівенді]
Стиль життя
More majorum
[море майорум]
За звичаєм предків.
Mors civilis
[морс цівіліс]
Позбавлення громадянських прав
Motu proprio
[моту пропріу]
За власним бажанням.
Multa paucis
[мульта пауціс]
Багато в небагатьох словах.
Multum, nоn multa
[мультум, нон мульта]
Багато, але без зайвого; якість, а не кількість
Mutatis mutandis
[мутатіс мутандіс]
Вносячи відповідні зміни

Чим ширші обійми...

    народне спостереження

Життя - це свято!)))


Наличие цели важнее наличия возможностей
Світлина від Александра Сэма.

Весной нужно научиться забывать о неудачах и начинать жить заново, как природа... 
Просыпаться и снова жить.

Только наш человек, если ему разрешить делать все, что угодно, не будет делать вообще ничего...
Світлина від Александра Сэма.

- Ах, Леночка, какой приятный запах от твоей руки... 
- Мариновала мясо я на шашлыки..
Світлина від Александра Сэма.

Дела не заканчиваются никогда, а вот жизнь за ними теряется...
Світлина від Александра Сэма.

У тебя есть мечта? Тогда иди к ней и все у тебя будет...!
Світлина від Александра Сэма.

- Не забывай чистить своё сердце...
- Как? 
- Тишиной и красотой!....
Світлина від Александра Сэма.

Ну й жінка... Ну й жінка...

Найвідоміші цитати місіс Елеонори Рузвельт:

--  Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашої на те згоди.

--  Жінка — як чайний пакетик. Ніколи не дізнаєшся, наскільки міцною вона може виявитися, поки вона не опиниться в окропі.

--  Ви б не стали так турбуватися про те, що про вас думають інші, якби зрозуміли, як рідко вони це роблять.

--  Силу, сміливість і впевненість набувають тоді, коли дивляться страху прямо в очі. Треба робити те, чого, здавалося б, ви зробити не зможете.

--  Кожен день треба робити справу, яка тебе лякає.

--  Формування характеру починається в дитинстві і триває до самої смерті.

--  Занадто багато хто залишається на самоті тому, що бояться образ. Ми боїмося проявляти турботу про людей, тому що боїмося, що інші не подбають про нас.

--  Якщо ви по-справжньому цікавитеся чимось одним, це неодмінно приведе вас до чогось іншого.Про гнів

...Випадково знайшлось, серед купи відеокліпів:
...Я гнівався на Бога за те, що не мав взуття. доки не побачив людину, що не має ніг.
...Вразило дуже...

Як обрати орла своїм орлятам

Guennadi Kisselev

Мудрость природы...

Вы знаете, как орлица выбирает отца для своих будущих птенцов?

С дерева или куста oнa отламывает веточку, берёт её в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает там кружить. Вокруг самки начинают летать орлы, тогда она бросает эту ветку вниз, а сама смотрит. И вот какой-то орёл подхватывает эту ветку в воздухе, не дав ей упасть, а затем очень аккуратно, из клюва в клюв, приносит её самке. 
Орлица берёт эту ветку и опять бросает вниз, самец вновь её ловит и приносит ей, а она опять бросает. Tак повторяется много раз... 
Если на протяжении определенного времени и неоднократных бросаний ветки орёл каждый раз подхватывает её, то самка выбирает его, и они спариваются с ним.

Затем эта, вновь создавшаяся, пара высоко на скале, вьёт гнездо из жестких прутьев, достаточно жесткое, и мама с папой начинаю выдирать из себя, из своей собственной плоти, клювом пух и перья. Этим пухом и перьями они выстилают гнездо, забивают все дырки в нём и делают его мягким и тёплым. В такое гнёздышко орлица откладывает яйца. 
Когда появляются орлята (а они приходят на свет Божий такими маленькими, голенькими, немощными), родители, пока они не окрепнут, прикрывают их своим телом. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку и пищу. И птенцы растут. У них начинают расти перья, крепнут крылья и хвост. 
И вот птенцы оперились, хотя ещё маленькие - мама с папой видят, что уже пора… 
Папа садится на край гнезда и начинает колотить по нему крыльями: молотит, колотит, трясёт это гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас из веток, который в самом начале они сплели и сложили. А птенцы сидят в этом вытрясенном гнезде, им неудобно, жестко, и они не понимают, что же случилось: ведь мамочка и папочка были раньше такие ласковые и заботливые. Мама в это время летит куда-нибудь, ловит рыбку и садится где-то метрах в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели. Потом на виду у своих птенцов начинает эту рыбу потихонечку есть. Птенцы сидят в гнезде, орут, пищат, не понимают, что же случилось, ведь раньше всё было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь всё пропало: гнездо стало жёсткое, перьев и пуха уже нет, и ещё родители сами рыбу едят, а им не дают. Что же делать? Кушать ведь хочется, надо выбираться из гнезда. И тогда птенцы начинают делать движения, которые они никогда раньше не делали. Они и дальше их не делали бы, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают ползти из гнезда. Вот орлёнок вываливается, такой неуклюжий, еще ничего не умеет, ничего не знает. Гнездо стоит на скале, на отвесном утёсе, чтобы никакие хищники не подобрались. Птенец срывается с этого склона, брюхом по нему едет, а потом летит в пропасть. И тут папа (тот, который ловил когда-то веточки), стремглав бросается вниз и ловит себе на спину этого орлёнка, не дав ему разбиться. И потом, на спине, он опять поднимает его в гнездо на скалу, и всё начинается сначала. У орлов ни один орлёнок не разбивается...

И вот в какой-то из моментов падения орлёнок начинает делать движение, которого никогда раньше не делал: он расправляет на ветру свои боковые отростки-крылья, попадая в поток воздуха, и таким образом начинает летать. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец начинает летать сам, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят её ему в клюве.Это очень хороший пример того, как нам воспитывать своих духовных и физических детей. Как важно не передержать их в тёпленьком гнездышке! Как важно не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут её ловить! Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, и своё время, и мудрость, и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку, oна же не хочет, чтобы её дети разбились... 
Выберешь нерадивого папашу без проверки, а потом детей недосчитаешься :) 
У орлов и так детей мало - один или два...

ИЗ СЕРИИ "ОРЛЫ".

Світлина від Guennadi Kisselev.

Про знання

  На вулиці до дядька вчепилась циганка:
- Ой дарагой, дай дєсятку, раскажу правду гладка, всьо, как єсть, і как било, і как будєт!
   Дядька скоса на неї поглянув, вийняв сто гривень з кишені, та каже:
- А скажи мені правдиво - за який час проходить напіврозпад цезію?!
Циганка - omg  мовчить, не знає, що сказати...
Дядько гроші назад до кишені:
- Бач, не заробила...

Душа росте і розвивається в любові.


1. Любов очищує душу від зла, душа очищує тіло від хвороб,
    тому що через тіло проявляється любов.

2. Вище закону – любов; вище правди – милість; вище справедливості –            прощення.

3. Хто навчився любити – той і буде щасливий.

4. Найкращий подарунок для душі – це молитва за неї.

5. Церква – школа духовної науки.

6. Якщо господар в домі Бог – дім стає раєм.

7. Щоб пожинати добро і любов, їх треба сіяти.

8. Чим більше в людини любові, тим менше поганого вона помічає  в                   інших.

9. Людина не стає кращою від багатства, а стає багатшою від того,  що               вона краща.

10. Сильний не той, що може собі багато дозволити, а той хто може  від                багато чого відмовитись.

11. Помиляється – кожний; визнає помилки мудрий; просить    пробачення        –  сильний; поновлює стосунки – той хто любить.

12. Опромінені яскравою любов’ю, згодом самі її випромінюють.

13. Кожен хоче грітися в теплих променях любові, але не кожен хоче їх                  випромінювати для інших.

14. Чим сильніше почуття любові – тим гіркіший біль втрати.

15. Гіркий біль втрати завжди слідує за нами, лиш в одному випадку він              відступає – коли ми проявляємо любов до Бога.

16. Все що зроблено з любов’ю – любов’ю  заряджає,
      воно і цінується найбільше, бо серцю наймиліше.

17. Основа гріху полягає в тому, що людина свою волю ставить вище                    Божої, а любов до себе – вище любові до ближнього.

18. В житті завжди є люди, через яких Бог любить тебе!

19. Щастя – це коли тебе розуміють, велике щастя – це коли тебе    люблять,        справжнє щастя – це коли любиш ти.

20. Чим більше любимо ми, тим більше любитимуть нас.

21. Єдиний спосіб робити великі справи – любити те що ви робите.

22. Чим бідніша душа любов’ю, тим скупіша на вічливість.

23. Справжня любов не підкупна, вона не вимагає жертв,  а сама  жертвує.

24. Життя має цінність тоді, коли в ньому проявляється любов.

25. Любов – вічний творець добра.

26. Жити без любові це: завжди злитися, кусатися, на всіх ображатися і на          гірше сподіватися; працювати без результату і їсти без апетиту;                        молитися  без віри і коритися без міри; вчити і не розуміти, знати і не              застосувати;   коротше кажучи, дарма жити.

27. Щастя – це відчуття любові в душі.

28. Головне в житті любов і доброта, а все інше суєта і марнота.

29. Любов  –  єдиний скарб,  який  після  поділу збільшується!

30. Любов природній стан душі, який важко збагнути розумом.

31. Любов – це школа, в якій вчаться бути людиною.

32. Любов – це повага до волевиявлення інших.

33. Любов – це прийняття того, що є.

34. Любов триває довше за життя, бо вона сильніша за смерть і це єдиний            скарб, який можна взяти з цього світу.

35. Любов – найчистіша і найпозитивніша форма енергії.

36. Любов – це потреба людини робити добро, не очікуючи нічого в замін.

37. За любов немає плати, окрім, любити ще більше.

38. Важлива не та любов, що ви отримуєте, а та, що ви віддаєте!

39. Любов – це не кількість, це якість, і якість особливої категорії, яка                  росте через віддачу і вмирає, якщо ви її стримуєте. Якщо ви будете                  скупими на любов, вона помре.

40. Любов повинна бути такої якості,щоб вона приносила свободу, а не нові        ланцюги; любов дає тобі крила і підтримує в тому, щоб ти літав як                  найвище.

41. Любов для душі – це те саме, що їжа для тіла. Без їжі тіло слабке, без               любові слабка душа.

42. Любов – найпотужніша цілюща сила в світі. Ніщо не може проникнути           так глибоко, як Любов – вона виліковує не тільки тіло, не тільки розум,         але і душу. Якщо людина здатна любити, всі її рани зціляться.

43. Проблеми життя можна вирішити тільки любов’ю, їх неможливо                     вирішити ненавистю.

44. Любов – це єдине, що робить людину сильнішою, жінку – гарнішою,                чоловіка – добрішим, душу – легкою, а життя – справжнім.

45. Дивись вперед з надією; назад – з вдячністю; вгору – з молитвою;                    вниз – з покаянням; всередину – з увагою; а навкруги – з любов’ю.

46. Хто любить – той знаходить Бога, бо Бог є любов.

47. Любов звільняє нас від егоїзму, чим і ощасливлює.

48. Любов, це коли любиш і нічого не хочеш в замін. Просто любиш.

49. Любов — полум’я, а іскрою, що запалює його, є різність потенціалів                 суб’єктивності особистостей, які всеціло приймають цю інакшість. 


50. Любов – це енергія радості, подяки, прийняття, достатку, успіху...

51. Бог є джерелом святої любові, яке ніколи не пересихає, тому є щасливою        та людина, яка п’є з цього джерела, освячуючи цим свою душу.

52. Любов – вимагає жертовності, якщо в житті людини немає страждань,             то вона безплідна і стає, як космічне сміття.


53. За любов до інших Бог прощає гріхи того, хто любить! 

54. Моє минуле віддаю Божому милосердю, майбутнє – Божому провидінню,        а теперішнє – Божій любові.


Страницы:
1
2
3
4
5
7
предыдущая
следующая