хочу сюди!
 

Арина

45 років, терези, познайомиться з хлопцем у віці 38-50 років

Замітки з міткою «нту»

O_V

O_V

Зауваження до «докторської» М.П.Кузьмінця

1. Привласнив десятилітню працю КОЛЕКТИВА АВТОРІВ, які запропонували і впровадили ТЕХНОЛОГІЧНУ СХЕМУ і КОМПЛЕКС МАШИН. Подробиці тут http://blog.i.ua/user/2467720/1808776/

2. В назві роботи є слова «діючі трубопроводи», вони (слова) є ключовими для подальшого розуміння всієї роботи.  Якщо трубопровід є експлуатованим і знаходиться під внутрішнім тиском  5 – 8 МПа – рідини або газу, то додаткове навантаження від важких гусеничних машин, що передається на трубу через грунт, не погіршує, а покращує напружений стан  труби, отже мета наукового дослідження, покладена в основу дисертації, є хибною. Була б інша річ, якби йшлося про порожні або напівпорожні безнапірні труби, але тут сказано ясно про наявність чималого внутрішнього тиску.

Цитата із дисертації (ст. 139): «Порівнявши допустимі значення напруженого стану трубопроводу з отриманими значеннями зміни НДС трубопроводу на 66,5 МПа, у результаті розробки ґрунту гусеничним бульдозером над трубопроводом, можемо зробити висновок про те, що напружений стан складає 44% від допустимого. Ці дані отримані для «пустого» трубопроводу, по якому не транспортується продукт. У разі подачі продукту напруження в трубопроводі значно зростуть

А треба – значно зменшаться.

3.  Розділ 2  дисертації  присвячено напруженням, що виникають  поблизу трубопроводу від  важких машин. Тут використано попередні теоретичні розробки В.В.Соколовського, Г.К.Клейна, а  також Г.А.Генієва і В.Й. Сівка. Хоча  М.П.Кузьмінець зробив належні посилання на цих авторів, формули наведено в невиправдано великому багатосторінковому обсязі. Таке цитування можливе в оглядовій частині роботи, проте не може  мати місця при викладенні власних результатів.

Окремо підкреслюю, що в подальшому ці формули ніде не використовуються і навіть не згадуються, отже ця частина роботи має декоративний характер.

Згадані  вище  і декотрі подальші формули  містять величезну кількість помилок.  Помилки  за  своїм  характером  є  дуже виразні, їх не можна виправдати технічними або друкарськими помилками. Наприклад в формулах (3.3)  в  частинних  похідних  координати  та переміщення і деформації стоять  як  нижні індекси ,  і це не технічна помилка. Навіть на малюнках 2.19 та 2.23 це видно. Повторювані багато разів в тексті, вони свідчать про те, що здобувач не розуміє змісту цих формул, тобто вони не є результатом наукової роботи самого М.П.Кузьмінця.

В подальших частинах дисертації деякі з цих помилкових формул знову виникають, але вже без помилок, тому можна зробити припущення про те, що помилкові і безпомилкові формули написано різними авторами.

В розділі 2.4 спочатку зазначається, що швидкість прикладання навантаження є ключовою, але далі в розділі 2.5 будується "Математична модель взаємодії робочого та ходового обладнання з середовищем та близько розташованим трубопроводом", в якій жодним чином не фігурує «швидкість прикладання навантаження».

Цитата із дисертації (ст. 82-83):  «Аналіз виконаних досліджень дозволяє зробити наступні висновки:
– зміна напруження ґрунту від деформацій має характер петлі гістерезису;
– петля суттєво змінюється від швидкості прикладання навантаження;

– чітко проявляються ділянки з пружними, пластичними і в’язкими властивостями та мають місце процеси зміцнення і розвантаження, навіть при швидкостях взаємодії з середовищем до 1 м/с».

В моделі використовуються відомі літературні і експериментальні дані.

Цитата із дисертації (стр. 110): «Результати розрахунків полів напружень зведено в табл. 2.3 у параметричній формі (в залежності від прикладених навантажень р та властивостей ґрунтового середовища k встановлених експериментально для найбільш поширених ґрунтів типу суглинок щільністю 1,75 г/см3 та вологістю 12%)».

Отримані результати стосуються лише грунтів з обумовленою вологістю  і, головне, без  врахування "швидкості прикладання навантаження".

4. Розділ 3  присвячено напруженому стану власне самої труби. Спочатку наведено теоретичні основи таких розрахунків, ці формули також залишаються декоративними, позаяк далі М.П.Кузьмінець їх несподівано відкидає  і вирішує для розрахунків застосувати скінченноелементну програму ANSYS.

На декількох сторінках наведено елементарні відомості про цей пакет включно з описом і малюнком тетраедра – опис, який був би доречним в магістерській роботі, але не в докторській дисертації.

Відомо, що краще використовувати кінцевий елемент у вигляді паралелепіпеда, як більш точний, а  тетраедр слід використовувати для опису криволінійних об’єктів. В дисертації, при розрахунках, використовується лише класичний тетраедр замість більш сучасних варіантів паралелепіпедів і тетраедрів, за допомогою яких можна отримати більш точні результати, особливо для напружень, при тій самій густині сітки КЕ. Саме від густини сітки залежить точність отриманих результатів і класичний підхід полягає в згущенні сітки в два рази для порівняння результатів. Якщо результати не відрізняються в межах необхідної точності, вважається, що рішення отримано. Про те, чи досліджувалася збіжність  результатів, в дисертації ані слова. Отже, отримані результати теж сумнівні.

Розрахунки за допомогою ANSYSа – складні і трудомісткі, їх складно виконати для декількох десятків прикладів, адже зміна якогось одного параметра з багатьох фактично вимагає побудови нової тривимірної моделі. Тому М.П.Кузьмінець вирішує застосувати регресійний аналіз і побудувати поліноми, в яких вихідні величини були би формульно пов’язані  з очікуваними результатами – тобто йдеться про поліноміальні розрахункові моделі.

Певні степеневі поліноми  мали би зв’язати напруження в ґрунті з вихідними даними. Тут такими є  глибина закладання  труби, її діаметр, модуль пружності ґрунту та  тиск від машини – разом чотири величини. Пізніше такі поліноми непомітно поширено на напруження в трубі, проте набір вихідних даних не змінено – ті самі чотири величини. Важко повірити, що на напруження в трубі ніяк не впливають товщина стінки, тиск в трубі, модуль пружності матеріалу.

Цитата із дисертації (ст. 207): «Отримано рівняння регресії для визначення зміни напружено-деформованого магістрального трубопроводу з урахуванням: відстані від опорної поверхні гусениць бульдозера до поверхні труби, hтр, мм; діаметра трубопроводу, Dтр, мм; тиску гусениць бульдозера на опорну поверхню, Ргр, МПа; модуля пружності ґрунту в який закладено трубу, Егр, МПа та виконано перевірку одержаної математичної моделі визначення напруженого стану трубопроводу, на однорідність дисперсій, значущості коефіцієнтів регресії та підтверджено адекватність отриманого рівняння».

Ще одна цитата, ст. 207 дисертації, свідчить про «обізнаність» М.П.Кузьмінця з основами опору матеріалів «Поперечні деформації (напруження) враховуються коефіцієнтом Пуассона. Тому в загальному випадку пружні властивості ґрунтів описуються значеннями параметрів: .»

Також замість балки, жорстко затиснутої на кінцях, слід було розглядати більш  складну  контактну  задачу.  І  не балку, а оболонку. Ось де знадобився би ANSYS.

5. В розділі експериментальних досліджень подано пишний багатосторінковий  опис техніки тензометричних вимірювань. Цей метод застосовується більше 70 років, і його опис був би доречний хіба що в магістерській роботі. Так само недоречно наведено елементарні відомості з теорії подібності в моделюванні.

Найголовніше тут те, що робота не містить якихось  нових теорій або методів розрахунку, відтак немає предмету, який потребував би експериментальної перевірки. Отже, експериментальний розділ роботи взагалі непотрібний.

6. В роботі є чимало інших помилкових тверджень, зокрема про те, що внаслідок корозії в металі труби зменшується допустиме напруження. Зрозуміло, що корозія зменшує товщину стінки труби, проте  неушкоджений метал свої механічні властивості не змінює – ані допустимі напруження, ані модуль пружності.

Цитата із дисертації (ст. 278): «Аналіз результатів  досліджень дозволяє зробити висновок про те, що вплив роботи технологічних машин на зміну НДС трубопроводу суттєвий. Максимальне значення еквівалентних напружень складає 65,3 МПа (рис. 5.12), в той час коли гранично допустиме значення 151,2 МПа (див. п. 3.1 – приклад розрахунку ділянки трубопроводу «Кременчук-Херсон»). Це свідчить про те, що 43% від границі міцності трубопроводу, що ремонтується, припадає на вплив роботи машин під час капітального ремонту трубопроводу».

Насправді ж допустиме напруження в металі стінки труби  в 2 – 4 рази вище від згаданої величини 151 МПа, але найголовніше тут – напруження від внутрішнього тиску і від ваги трактора додаються алгебраїчно, тобто складники мають різні знаки.   "Доктор" знаки ігнорує і робить неправильні висновки стосовно НДС ДІЮЧОГО трубопроводу!!! І, нарешті,  допустиме напруження не може бути результатом розрахунку – це властивість матеріалу, з якого виготовлено трубу.

Згідно із формулою Барлоу  P=(2St)/D, де P - тиск, S - напруження, t - товщина стінки. S=(PD)/(2t)=4х1420/40=142 МПа. Тобто напруження від внутрішнього тиску значно більше максимального від ваги трактора 65,3 МПа (майже п'яти кратний запас міцності). При цьому допустиме напруження складає 313 МПа. 

Таким чином, висновок дисертанта "Це свідчить про те, що 43% від границі міцності трубопроводу, що ремонтується, припадає на вплив роботи машин під час капітального ремонту трубопроводу» помилковий. Не 43%, а 21 % і не від роботи машин, а від внутрішнього тиску в трубопроводі. Отже, всі подальші розрахунки не мають сенсу, оскільки НДС трубопроводу від дії механізмів не погіршується, як вважає дисертант, а навпаки покращується та зменшується.  

7. Термінологічні помилки:

Часткові похідні (ст.100) – треба частинні;

диференційні рівняння  (ст.176, 192) – треба диференціальні;

Розгягуючі, стискаючі напруження (ст. 36, 49, 53, 79, 83, 84, 204) – треба розтягувальні, стискальні;

ріжуча (ст. 41, 50, 51, 69, 70, 71, 150) – треба різальна;

складає – в переважній більшості треба становить

труба прагне придбати таку форму – треба набути такої форми;

не врахування – треба неврахування;

Таким чином, не складно дійти висновку – треба нескладно;

Статично не визначені системи – треба статично невизначувані;

Знаходимо шляхом при рівняння – треба прирівнювання;

ступінь вільності (ст. 142 – 144, 231) – треба ступінь свободи;

оточуючі – треба оточувальні;

сипуче середовище – треба сипке;

балочний – треба балковий;

вздовж вісі – треба осі;

защеплення (ст. 133) – треба затиснення;

сумісна дія (ст. 158, 170, 229, 250, 253) – треба спільна дія;

згинаючий момент – треба згинальний.

пустого – треба порожнього та ін.

Роботу ілюстровано невиразними кольоровими плямами – копіями екранів програми ANSYS, з них навіть спеціаліст не зможе отримати якусь корисну інформацію. Особливо жахливими є тривимірні графіки – поверхні, що їх отримано засобами графіки Ексель – суцільні шаради.

І це писав "доктор"!!!

Отже, згідно з п.41 "ПОРЯДКОМ присудження наукових ступенів" КМУ №567 від 24 липня 2013 року "МОН може позбавити осіб, яким присуджено наукові ступені, цих ступенів на підставі рішень спеціалізованих вчених рад, де проводився захист дисертацій.", але рада не визнала свою помилку і нажаль ще раз її припустилася, незважаючи на кричущі порушення. Така рада має бути розпущена!

O_V

O_V

Відкритий лист ректору НТУ

Шановний Микола Федорович!


Завідувач кафедрою «Комп’ютерна, інженерна графіка та дизайн» Національного транспортного університету М.П.Кузьмінець не приділяє належної уваги учбовому процесу і керівництву кафедрою через свою зайнятість іншими справами. Замість себе проводити заняття він доручає або інженеру кафедри, або завідувачці лабораторією, хоча вони не є спеціалістами з комп’ютерної графіки. Це відбувалося не один раз, а стало СИСТЕМОЮ.

Студенти М.П.Кузьмінця не мають заборгованостей через те, що він не вимагає від них належних знань, а ставить заліки всім без розбору, навіть тим що пропустили багато занять або не відвідували їх взагалі. Також він ставить заліки і підписує направлення на перездачу замість багатьох викладачів кафедри.

Згідно посадової інструкції за відсутності завідувача може призначатися інша посадова особа і це мали би бути ВИКЛАДАЧІ, а не інженер і завлаб, які не проводять заняття, а тільки присутні на ньому і збирають відомості про відсутніх студентів. Такі випадки нажаль непоодинокі, а мають СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР. Також згідно посадової інструкції завідувач має право приймати екзамени, заліки і заборгованості у студентів. Так має право ПРИЙМАТИ (перевіряти знання), а не просто (без винагороди, в кращому випадку) СТАВИТИ ЗАЛІКИ БЕЗ ЗНАНЬ, замість інших викладачів. І хто із студентів буде офіційно скаржитися, якщо моя скарга залишилася без належної уваги? Те саме стосується і викладачів О.В.Дудки, Л.І.Якімащенко В.А.Абизова, які вимушені були звільнитися або Н.М.Букраби і В.Г.Жемчужнікова, які не виявили бажання приймати участь у конкурсі і повертатися на кафедру та працювати під «керівництвом» такого завідувача. Отже, ПРО ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕ МОЖЕ БУТИ І МОВИ.

Звертаю Вашу увагу на те, що згідно ЗУ «Про вищу освіту» ст. 33 п. 5 «Кафедра - це базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання».

Отже, КАФЕДРА Є НЕЛЕГІТИМНОЮ, оскільки на ній лише два штатних працівника мають науковий ступінь.

Згідно ЗУ «Про вищу освіту»  ст. 35 п. 6 «…керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ. Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри».

Показник впливовості науковця - h-index (індекс Гірша) М.П.Кузьмінець не має і ніколи мати не буде, оскільки його «роботи» публікувалися в непрестижних виданнях, без сторонніх рецензій і більшість в СПІВАВТОРСТВІ. Що це за доктор, який майже не має власних публікацій? Він полюбляє скрізь приписатися і це йому нажаль вдається. Так ВСІ його "винаходи" і патенти "зроблені" у СПІВАВТОРСТВІ колективу авторів, отже їх цінність майже нульова. Зараз він намагається "долучитися" до винаходу двороторного електрогенератора!!! О.А.Городецького. Його намагання потрапити у співавтори посібника В.Г.Жемчужнікова та Н.М.Букраби з нарисної геометрії закінчилися фіаско (йому відмовили). Але він не засмутився і сам себе, разом із Т.С.Степаненко, включив у підручник!!! "НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ". Для цього він використав навчальний посібник Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) та замінив (прибрав) дійсного співавтора посібника Крівцова В.В. на своє прізвище!, що є чистісіньким ПЛАГІАТОМ.

На кафедрі ВСЮ свою роботу він переклав на викладачів і завлаба. Так ЙОГО робочі програми готувала асистент К.М.Павленчик (без наукового ступеня), а заняття замість нього проводять інженер і завлаб. Він «керує» кафедрою 18 місяців і за цей час ВЖЕ звільнилося 7 працівників, які не стали працювати під «керівництвом» такого завідувача.

Ступінь і звання М.П.Кузьмінця, які він отримав за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт не відповідають профілю кафедри. А ще він плагіатор і псевдо науковець, про що докладно викладено тут http://bav998.wixsite.com/plagiat  і йому не місце у ВНЗ.

Всього цього не могло би статися, якби не Ваше покровительство, яким М.П.Кузьмінець хизується. Його улюблений вислів «мені все одно нічого не буде». Отже, безкарність призведе до ще більших зловживань і Ви це маєте зупинити.

На підставі викладеного, прошу Вас вжити відповідні заходи реагування та розірвати контракт с таким "письменником" і псевдонауковцем.

З повагою, О.В.Бабков

Як  пізніше виявилося, ректор Національного транспортного університету покриває плагіаторів  (подробиці), які при ньому почуваються, як у Бога за пазухою та найбагатший із одіозних ректорів, а очільниця МОН (їх керівник) Гриневич найбідніша (порівняння декларацій)

 

O_V

O_V

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ Гриневич Л.М.Шановна Лілія Михайлівна!


Прошу Вас розглянути по суті і взяти на особистий контроль цю заяву, оскільки моя скарга №Б-423/1 від 15.02.2016 року та Ваше звернення № 04-23/12-395 від 02.03.2016 року залишилися без належної перевірки і реагування.

 

На свою заяву №Б-5394 від 20.10.2015 року отримав відповідь №14/2-76-16 від 03.02.2016 року, в якій зазначається « спеціалізована вчена рада зробила висновок, що наведені у Вашому листі зауваження є необґрунтованими і не можуть слугувати підставою для позбавлення М.П.Кузьмінця наукового ступеня доктора технічних наук». Висновок ґрунтується на аналізі стенограми засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету від 23.10.2013 року та засідання експертної ради ВАК України того ж року, тобто більше трьох років тому. Звідси випливає, що спеціалізована рада, в якій відбувся захист, навіть і не розглядала мої зауваження по суті.

Мої зауваження «є некоректними, не відповідають дійсності та безпідставними для позбавлення М.П.Кузьмінця наукового ступеня доктора технічних наук». З цим висновком не можна погодитися, оскільки мої зауваження із 9 пунктів були цілком обґрунтованими на 4 сторінках і додатково викладені у заяві голові ради №1/27-04 від 04.01.2016 року ще на 3 сторінках. Аналогічну заяву № Б-13 від 04.01.2016 року про недовіру спеціалізованій вченій раді Д 26.056.08 я подав до МОН. Отже, ця рада, як я і передбачав, проігнорувала всі 9 пунктів моїх зауважень і ГОЛОСЛІВНО обвинуватила мене у некоректності, невідповідності і безпідставності моїх вимог. На жодне із зауважень обґрунтованої відповіді я не отримав і, найголовніше – рада ПРОІГНОРУВАЛА ФАКТ НАУКОВОГО ПЛАГІАТУ в дисертації, про що йшлося в першому пункті зауважень.

Таким чином, спеціалізована вчена рада Д 26.056.08 двічі порушила НПА України, а саме вказані недоліки, якби вони були вчасно виявлені, мали би у 2013 році унеможливити прийняття роботи до прилюдного захисту, і тепер замість того, щоб виправити свою помилку, стала на захист плагіатора. Спецрада,  як  і сам "доктор" не розуміють (або не бажають розуміти) що М.П.Кузьмінець привласнив більш як десятилітню працю КОЛЕКТИВА АВТОРІВ, які запропонували і впровадили ТЕХНОЛОГІЧНУ СХЕМУ і  КОМПЛЕКС МАШИН,  а псевдонаукові результати в дисертації можна наочно продемонструвати на такому прикладі: якщо  в  трубі  є  тиск  10  атмосфер  -  в її стінці виникнуть розтягуючи напруження,  а якщо цю трубу занурити у воду на глибину 100 метрів (ті ж 10 атмосфери) - стискаючі напруження компенсують перші і труба буде в рівновазі (нульові напруження). За логікою "доктора" напруження мають ЗРОСТИ !!! Ось у чому полягає ЙОГО ЖАХЛИВА ПОМИЛКА.


Згідно з п.7 "ПОРЯДКА присудження наукових ступенів" КМУ №567 від 24 липня 2013 р. «Спеціалізована вчена рада несе відповідальність за обґрунтованість прийнятих нею рішень і забезпечує високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій та проведення їх захисту. У разі порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукових ступенів доктора або кандидата наук МОН вживає відповідних заходів аж до скасування рішення ради.

Персональну відповідальність за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад».

 

Згідно з "ПОРЯДКОМ присудження наукових ступенів" КМУ №567 від 24 липня 2013 р. дисертація вимогам не відповідає:

- п.10 "Інформація про отримані результати у кандидатській дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук може бути наведена лише в оглядовій частині докторської дисертації" – М.П.Кузьмінець використав результати кандидатської в основній частині "докторської".

- п.14 "Якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими опубліковано наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в такі праці або розробки.

У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

Виявлення в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора чи кандидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело, є підставою для прийняття рішення про позбавлення його наукового ступеня." - дисертація М.П.Кузьмінця це ВІДВЕРТИЙ ПЛАГІАТ (запозичив наукову ідею і результат).

Мої зауваження не спростовано, проте все одно залишаються два беззаперечні пункти ПОЛОЖЕННЯ, які були порушені і ПРОІГНОРОВАНІ радою, і це є підставою для позбавлення наукового ступеня доктора технічних наук М.П.Кузьмінця.

ВИЯВЛЕНИЙ НАУКОВИЙ ПЛАГІАТ В ДИСЕРТАЦІЇ

http://blog.i.ua/user/2467720/1808776/

На підставі викладеного,

ПРОШУ:

  1. Створити незалежну експертну комісію зі скасування рішення ВАК про присвоєння наукового ступеня доктора технічних наук Кузьмінця Миколи Петровича.
  2. Призначити незалежну експертизу дисертації Кузьмінця Миколи Петровича стосовно виявленого наукового плагіату.
  3. Позбавити Кузьмінця Миколу Петровича наукового ступеню доктора технічних наук.
  4. Вжити відповідні заходи реагування до спеціалізованої вченої ради Д 26.056.08 аж до позбавлення її ліцензії за вчинені порушення.

З повагою, О.В.Бабков


 "Плагіатором року" визнали Катерину Кириленко, "Посіпакою року" — Лілію Гриневич