Ask for professionals


In our today’s world of globalization and information technologies correct transfer of information is very important. It’s the most important for transfer of data from one language into another. In this case it makes sense to apply to professionals – translation agencies or professional translators and interpreters. Cooperation with translation agencies is of priority, since in this case it means quality guarantees provided by a translation company, contractual basis of work, recommendations from permanent clients of a company and its reputation on the market of translation and interpreting services.

Translation process is divided into written translation and oral interpreting which, in their turn, are divided into consequential and simultaneous translations. Legal translation is considered to be one of the most demanded and complicated. In addition, technical translation is complicated too due to a huge number of different subdivisions. Medical translation is not considered to be an easy one, but it’s less difficult compared to technical translation. A translator should not excellently know only grammar and lexis structure of a native language and translation language, but he has to have much knowledge in the subject of a text of translation, e.g. economy, law, medicine, etc. Besides, translation bureaus provide notarized translation that means some translation certified by a public or private notary that is often obligatory for translation of official documents. 

Про професійні перекладацькі послуги

В сьогоднішньому світі глобалізації та інформаційних технологій дуже важлива коректна передача інформації. Це є найбільш актуальним для передачі даних з однієї мови на іншу. В цьому випадку має сенс звернутись до професіоналів – бюро перекладів або професійних перекладачів. Пріоритетним є співпраця з бюро перекладів, так як в даному випадку мова йде про гарантії якості зі сторони перекладацької компанії, договірній основі роботи, рекомендаціях постійних клієнтів компанії і репутації компанії на ринку перекладацьких послуг.

Процес перекладу ділиться на письмовий та усний переклад, який, в свою чергу, ділиться на послідовний і синхронний переклад. Одним із найбільш затребуваних і достатньо складним видом перекладу водночас є юридичний переклад. Через величезну кількість тематик в такому виді перекладу, як технічний переклад, його з легкістю можна віднести до списку найскладніших. Медичний переклад, хоча і не вважається простим, але все ж він є відносно легшим в порівнянні з технічним перекладом. Художній переклад разом з технічним також є одним з найскладніших видів перекладу. Для адекватного і коректного перекладу тексту тієї чи іншої тематики від перекладача вимагається не тільки вільне володіння граматичною і лексичною структурою мови оригіналу і мови перекладу, але й широкі знання в області предмета тексту, що перекладається, наприклад, економіки, юриспруденції, медицини, фармацевтики, тощо. Також бюро перекладів виконують нотаріальний переклад, що буває необхідним при виконанні перекладу офіційних документів.

Про європейські мови

На ринку освітніх послуг Києва, крім англійської, іспанської та італійської мови, також користуються популярністю інші мови, серед яких польська, німецька і французька. Завдяки географічній близькості та минулим історичним подіям польська мова в Україні, і в Києві зокрема, є достатньо затребуваною для спеціалістів багатьох сфер життя. Крім того, для іноземців Польща пропонує отримання так званої «Карти поляка», що надає права її власнику, які багато в чому співпадають з правами громадянина Польщі. Курси польської мови в Києві пропонують підготовку, достатню для здачі міжнародного екзамену, що підтверджує ступінь володіння польською мовою, і отримання «Карти поляка».

Ще донедавна міжнародна мова № 1 втратила свої колишні позиції, але все ще зберігає свою популярність в Україні. Курси німецької мови націлені на засвоєння цієї мови на різних рівнях, від початкового до просунутого. Також після закінчення курсів можна підтвердити свій рівень володіння німецькою мовою, склавши міжнародний екзамен.

Також втратив свої лідерські позиції і французька мова, але завдяки своєму територіальному поширенню і красі звучання ця мова ще довго буде залишатись однієї з лідерів вивчення на ринку освітніх послуг. Курси французької мови дозволяють засвоїти програму, необхідну для вільного спілкування у мовному середовищі, а також для виїзду на постійне проживання до Канади або Франції. Яку іноземну мову вивчати – вирішувати тільки Вам, але пам’ятайте, що обираючи мову для вивчення, треба керуватись не тільки його красою і мелодійністю, але й економічною обґрунтованістю такого вивчення, адже навчальний процес це грошові і часові інвестиції в розвиток особистості.

Touch the ancient Kiev

 

The former capital of Kievan Rus attracts like a magnet. Having visited Kiev at least once, you will surely come here once and again. What’s the secret of this great city? The secret is its special aura and heroic history of this city. It’s hard not to guess that it’s all about Kiev!

You should get acquainted with the ancient part of Kyiv to feel its unforgettable atmosphere. You’d better do it using services of an experienced guide. Excursions in Kiev are tens of various itineraries across the ancient city and many other places of interest of Kiev. During your excursion you’ll be able to enjoy greatness of two sites included in the list of World Heritage of UNESCO, St. Sophia Cathedral and Kiev Pechersk Lavra. No one will be indifferent any more after visiting Golden Gate, St. Andrew’s Church and St. Andrew’s Descent, Podil, Pechersk and so many other sightseeings and landmarks of Kyiv.  

Tours and travel to Kiev are so popular among both Ukrainians and foreigners. Excursion tours across spiritual places of Kiev are of special interest, since here are more than 100 spiritual centers of different confessions. Just briefly Kiev is so multifaceted that anybody will open something interesting and exciting for himself. 

Екскурсії по Києву

Колишній центр Київської Русі притягує до себе, як магніт. Відвідавши його хоча б один раз, тобі обов’язково захочеться приїздити сюди знову і знову. В чому ж секрет цього великого і славетного міста? Секрет – в особливій аурі і героїчній історії цього міста. Важко не здогадатись, що мова йде про Київ!

Щоб відчути неповторну атмосферу Києва Вам необхідно познайомитись з древньою його частиною. Краще за все зробити це за допомогою досвідченого екскурсовода. Екскурсії по Києву це десятки самих різноманітних маршрутів по стародавній частині Києва та іншим не менш видатним місцям столиці України. Під час екскурсійної програми Ви зможете насолодитись величчю двох об’єктів, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО, Софійським собором і Києво-Печерською Лаврою. Не залишить байдужим відвідування Золотих Воріт, Андріївської церкви та Андріївського узвозу, Поділа, Печерська і багатьох інших пам’яток та визначних місць Києва.

Тури в Київ користуються величезною популярністю як серед мешканців інших регіонів України, так і серед громадян ближнього і далекого зарубіжжя. Особливої уваги заслуговують екскурсійні тури по духовним місцям Києва, тому що тут нараховується більш ніж 100 духовних центрів різноманітних конфесій. Одним словом, Київ настільки багатогранний, що кожний зможе відкрити тут для себе  щось неповторне та чарівне. 


Оформление справок о несудимости

Что такое справка о несудимости и для каких целей она оформляется? В Украине данный документ выдает Департамент информационных технологий при Министерстве внутренних дел Украины. Справка о несудимости в Киеве выдается в Главном управлении МВД в г. Киеве или же в Министерстве внутренних дел Украины. Кроме того, оформить справку о несудимости также могут иностранцы, которые проживали на территории Украины. В таком случае заявитель-иностранец, кроме других документов, обязан подать перевод своего паспорта на украинский язык. Оформляется такая справка от 1 до 12 рабочих дней.

         При предоставлении справки о несудимости в иностранные представительства может потребоваться апостиль или легализация документа.

Справка о несудимости является официальным подтверждением факта того, что заявитель не имеет судимости и не находится в розыске в Украине. Данный документ оформляется для различных целей: оформление паспортных документов, оформление разрешения на оружие, участие в тендере, предоставление в представительства зарубежных стран, оформление визы, оформление на работу и ряд других целей, для которых также может понадобиться перевод справок для посольства. Особого внимания заслуживает подача этой справки в посольство, так как она, как правило, должна переводиться на иностранный язык, поэтому логичнее подавать оригинал справки о несудимости и ее перевод вместе с другими документами и переводами в одном пакете. В Киеве и других городах Украины перевод документов для посольства предоставляется профессиональными бюро переводами. Кроме того, следует помнить, что данный документ имеет ограниченный срок действия, поэтому по истечении установленного срока действия необходимо повторное получение указанной справки.

Выбор иностранного языка

Сейчас владение иностранным языком является не преимуществом, а настоящим must-have для успешного специалиста. И если всего 10 лет назад знание английского языка для потенциального соискателя престижной должности было большим бонусом, то сейчас такой претендент должен свободно владеть минимум двумя-тремя иностранными языками. Обусловлено это в первую очередь растущей конкуренцией среди профессиональных кадров и всеобщей глобализацией.

Одним из вариантов изучения или усовершенствования своих филологических знаний являются курсы иностранных языков. Обучение на курсах это достаточно эффективный метод освоения и практики иностранного языка, так как обучающий процесс, как правило, проходит в мини-группах, что, в свою очередь, гарантирует максимальный объем устной практики изучаемого языка. Курсы английского языка в Киеве все еще занимают лидерские позиции среди языковых курсов ввиду огромной популярности этого языка во всем мире и в Украине в частности. Последние годы сохраняется тенденция к росту популярности языков романской группы, поэтому курсы испанского языка сейчас являются настоящим трендом в Украине. Уже в ближайшей перспективе количество испаноговорящих во всем мире может вплотную приблизиться к количеству англоговорящих. Среди романских языков особняком стоит итальянский язык – язык моды, музыки и любви. В Киеве курсы итальянского языка пока представлены не столь широко, но свободное владение этим языком уже стало обязательным условием для работников индустрии моды, мебели, освещения, дизайна и отельно-ресторанного бизнеса. Несмотря на огромное количество образовательных компаний, при выборе языковых курсов в первую очередь Вы должны обращать внимание на методику преподавания, количество человек в группе, а также наличие устной практики изучения иностранного языка.   

Обращайтесь к профессионалам!

В сегодняшнем мире глобализации и информационных технологий очень важна корректная передача информации. Наиболее актуально это для передачи данных с одного языка на другой. В этом случае имеет смысл обратиться к профессионалам – бюро переводов или профессиональным переводчикам. Приоритетным является сотрудничество с бюро переводов, так как в данном случае идет речь о гарантии качества со стороны переводческой компании, договорной основе работы, рекомендациях постоянных клиентов компании и репутации компании на рынке переводческих услуг.

Процесс перевода делится на письменный и устный перевод, который, в свою очередь, делится на последовательный и синхронный перевод. Одним из самых востребованных и при этом достаточно сложным видом перевода является юридический перевод. Из-за огромного количества тематик в таком виде перевода, как технический перевод, этот вид перевода можно легко причислить к списку самых сложных. Медицинский перевод, хотя и не считается простым, но все же он относительно легче технического перевода. Художественный перевод наряду с техническим переводом также является одним из сложнейших видов перевода. Для адекватного и корректного перевода текста той или иной тематики от переводчика требуется не только свободное владение грамматическим и лексическим строем языка оригинала и языка перевода, но широкие знания в области предмета переводимого текста, например, экономики, юриспруденции, медицины, фармацевтики и так далее.    Также бюро переводов выполняют нотариальный перевод, что бывает необходимо при выполнении перевода официальных документов.

Европейский языковой выбор

 

На рынке образовательных услуг Киева, кроме английского, испанского и итальянского языков, также пользуются популярностью и другие языки, среди которых польский, немецкий и французский. Ввиду географической близости и прошлых исторических событий польский язык в Украине, и в Киеве в частности, является достаточно востребованным для специалистов многих сфер жизни. Кроме того, для иностранных граждан Польша предлагает получение так называемой «Карты поляка», предоставляющей права ее владельцу, которые во многом совпадают с правами гражданина Польши. Курсы польского языка в Киеве предлагают подготовку, достаточную для сдачи международного экзамена, подтверждающего степень владения польским языком, и получения «Карты поляка».

Некогда международный язык № 1 утратил свои былые позиции, но все еще он сохраняет свою популярность в Украине. Курсы немецкого языка направлены на освоение этого языка на разных уровнях, от начального до продвинутого. Также после окончания курсов можно подтвердить свой уровень владения немецким языком, сдав международный экзамен.

Также уступил свои лидерские позиции и французский язык, но благодаря своему территориальному распространению и красоте звучания этот язык еще долго будет оставаться одним из лидеров изучения на рынке образовательных услуг. Курсы французского языка позволяют усвоить программу, необходимую для свободного общения в языковой среде, а также для выезда на ПМЖ в Канаду или Францию. Какой иностранный язык изучать – решать только Вам, но помните, что выбирая язык для изучения, нужно руководствоваться не только его красотой и мелодичностью, но и экономической обоснованностью такого обучения, ведь учебный процесс это денежные и временные инвестиции в личностное развитие.

Экскурсии по Киеву

Бывший центр Киевской Руси притягивает к себе, как магнит. Побывав здесь хоть один раз, тебе обязательно захочется приезжать сюда снова и снова. В чем же секрет этого великого и славного города? Секрет – в особой ауре и героической истории этого города. Сложно не догадаться, что речь идет о Киеве!

Чтобы ощутить неповторимую атмосферу Киева Вам необходимо познакомиться с древней его частью. Лучше всего это сделать с помощью опытного экскурсовода. Экскурсии по Киеву это десятки самых разнообразных маршрутов по древней части Киева и другим не менее выдающимся местам столицы Украины. Во время экскурсионной программы Вы сможете насладиться величием двух объектов, входящих в список мирового наследия ЮНЕСКО, Софийским собором и Киево-Печерской Лаврой. Не оставит равнодушным посещение Золотых Ворот, Андреевской церкви и Андреевского спуска, Подола, Печерска и многих других достопримечательностей Киева.

Туры в Киев пользуются огромной популярностью как среди жителей других регионов Украины, так и среди граждан ближнего и дальнего зарубежья. Особого внимания заслуживают экскурсионные туры по духовным местам Киева, ведь здесь насчитывается более 100 духовных центров различных конфессий. Одним словом, Киев настолько многогранен, что каждый сможет здесь открыть для себя что-то неповторимое и удивительное.