Покращення азотного живлення рослин за допомогою азотфіксаторів

Покращення азотного живлення рослин за допомогою інокулянтів на основі азотфіксаторів

Одним з найважливіших елементів мінерального живлення рослин є азот. Азот входить до складу білків, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів, хлорофілів та інших сполук. Його сполуки відіграють ключову роль фізіологічній активності рослин. Забезпечення рослин достатньою кількістю азоту покращує їх розвиток і, відповідно, підвищує продуктивність рослин та якість отриманої продукції.
Водночас, підвищення норм застосування мінеральних азотних добрив в аграрному виробництві стримується постійно зростаючою їх вартістю, це призводить до дефіциту даного елементу.
Певною альтернативою мінеральним добривам є застосування інокулянтів на основі азотфіксаторів – мікроорганізмів здатних до азотфіксації. Азотфіксація – це процес засвоєння молекулярного азоту повітря мікроорганізмами і наступне переведення його в доступні для рослин форми. Серед живих організмів здатність зв’язувати молекулярний азот атмосфери характерна лише для – широкого кола бактерій та ціанобактерій.
Особливими в цьому плані є бобові культури – соя, горох, нут, квасоля, чечевиця та ін., які здатні забезпечувати понад 85 % від потреби в азоті за рахунок симбіозу з бульбочковими бактеріями (бактерії роду Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium та ін.). Здатність бобових рослин накопичувати значну кількість білка в урожаї тісно пов’язана з їх унікальною особливістю формувати симбіоз із бульбочковими бактеріями, при цьому на коріннях бобових рослин утворюються так звані «кореневі бульбочки». Бульбочки можна побачити на коренях бобових рослин неозброєним оком. Вони і є тими самими “міні-фабриками” з виробництва амонійних сполук азоту для рослини. Тому інокулянти на основі бульбочкових бактерій є 100 % альтернативою мінеральним азотним добривам.
Для інших с/х культур – зернові, технічні, овочеві та плодово-ягідних культур залучення фіксованого атмосферного азоту можливе за використання інокулянтів на основі асоціативних азотфіксаторів. До цієї групи відносять мікроорганізми родів Azospirillum, Azotobacter, Agrobacterium, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Bacillus. Ці мікроорганізми на відміну від бульбочкових бактерій не утворюють бульбочки на коренях рослин, проте здатні активно заселяти кореневу зону рослин і утворювати асоціації «Рослина - Мікроорганізм». Суть такої асоціації зводиться до наступної корисної взаємодії – рослини виділяють у кореневу зону частину цукрі, утворених в процесі фотосинтезу, які поглинаються асоціативними азот фіксаторами і використовуються ними як пожива. Натомість азотфіксатори виділяють у кореневу зону до 30 – 40 % фіксованого азоту у вигляді амонійних сполук, які поглинаються рослиною. Таким чином, асоціативні азотфіксатори можуть забезпечити надходження додатково 20 – 40 кг/га до рослини за вегетаційний період. Це в свою чергу дозволяє зменшувати норми внесення мінеральних азотних добрив на 10 – 15 %.
Одними з найактивніших асоціативних азотфіксаторів є мікроорганізми Azotobacter chroococcum, які є поширеними в наших ґрунтах. Проте за дії залишків хімічних СЗР (гербіцидів, фунгіцидів) кількість цих мікроорганізмів у ґрунтах постійно скорочується, також це може призводити до зниження активності азотфіксувальної активності у ґрунтових мікроорганізмів. Використання інокулянтів на основі Azotobacter chroococcum, для передпосівної обробки насіння с/х культур дозволяє підвищити кількість азотфіксаторів в кореневій зоні 2 – 5 разів, а активність азотфіксації в 4 – 10 разів.
Також Azotobacter chroococcum є активним продуцентом ряду фітогормонів – ауксинів та цитокінінів. Тому використання інокулянтів на основі Azotobacter chroococcum для передпосівної інокуляції забезпечує стимуляцію процесів проростання насіння і отримання рівномірних всходів. В подальшому мікроорганізми Azotobacter chroococcum стимулюють формування потужної кореневої системи, а також забезпечують підвищення на 7 – 12 % вмісту хлорофілів у інокульованих рослин.
Важливим також є те, що асоціативні азотфіксатори дозволяють на 10 – 15 % підвищити коефіцієнт засвоєння азоту з мінеральних добрив. Мікроорганізми Azotobacter chroococcum поглинають азот з мінеральних добрив, тим самим зменшують його втрати від процесів вимивання та вивітрювання. В подальшому мікроорганізми виділяють цей азот у вигляді доступних для рослин сполук.
Таким чином застосування інокулянтів на основі Azotobacter chroococcum дозволяє:
Підвищити активність азотфіксації у кореневій зоні с/х культур у 4 – 10 разів та забезпечити додаткове надходження 20 – 40 кг/га азоту за вегетаційний період;
Забезпечує стимуляцію процесів проростання насіння, отримання рівномірних всходів, формування потужної кореневої системи;
Підвищити ефективність застосованих мінеральних азотних добрив на 10 – 15 %;
Забезпечує підвищення урожайності с/х культур на 5 – 20 % та покращення якісних показників отриманого урожаю.
Керівник відділу досліджень та розробок компанії “ЕНЗИМ”, кандидат сільськогосподарських наук Комок М. С.

Увеличение выхода молочных продуктов с помощью трансглютаминазы

Увеличение выхода молочных продуктов
с помощью трансглютаминазы
Производство молочных продуктов, как сыр и творог, широко потребляемых во всем мире, связано с операцией прессования, в результате которой отделяется молочная сыворотка. Молочная сыворотка обладает высокой биологической ценностью, благодаря содержанию в ней молочного сахара, минеральных солей, фосфолипидов, стеринов, витаминов, ферментов, гормонов, иммуноглобулинов, микроэлементов, а также белка. 

Включение сывороточных белков в сгусток при производстве сыра и творога позволит увеличить выход продуктов, уменьшить затраты сырья, а в промышленном масштабе - увеличит экономическую прибыль предприятия. Связывание сывороточных белков ферментным препаратом трансглютаминаза (ТГ) позволяет значительно увеличить выход творога и повысить его биологическую ценность.

В промышленных исследованиях установлено, что при изготовлении творога, фермент трансглютаминаза уменьшает долю выделившейся сыворотки и увеличивает прочность полученного сгустка. Применение фермента повышает влагоудерживающую способность и снижает синерезис молочнокислых продуктов. При инкубировании молочной сыворотки с трансглютаминазой, снижается остаточная концентрация растворимых белков.

Следует отметить, что увеличение выхода продукта позволит уменьшить количество получаемой сыворотки, а это в свою очередь ведет к уменьшению затрат на ее утилизацию.

Большинство предприятий не уделяют должного внимания вопросам переработки сыворотки, несмотря на ее высокую биологическую ценность. В результате 68% молочной сыворотки сливается в канализацию, что приводит к потерям сывороточных белков, имеющих высокую биологическую ценность, и отрицательно влияет на экологическую ситуацию.

Трансглютаминаза - ингредиент молекулярной кухни

Трансглютаминаза
ингредиент молекулярной кухни

Многим интересен феномен молекулярной кухни, что это, как это, с чем это. Мы часто слышим от псевдо-экспертов "она свое отжила", "она не интересна", "это химия", "это физика" и прочий бред. В то время, как в ТОП-листы лучших ресторанов мира, все чаще попадают рестораны с умелым подходом использования современных достижений науки в приготовлении пищи.

Молекулярная кухня, это не привычная, как в нашем понимании кухня (национальная или региональная) - это целый отдельный раздел науки о пище - трофология, и фермент Трансглютаминаза играет очень важную роль в этой науке.

Трансглютаминаза в молекулярной кухне позволяет «склеивать» мускульные ткани - то есть объединять в одну массу куски протеина, скажем мяса или рыбы. Именно с помощью трансглютаминазы в пищевой промышленности изготавливают фальшивые креветки и крабовые палочки из сурими - перемолотой и отжатой рыбной массы.

Несмотря на малоприятное название, от трансглютаминазы нет никакого вреда. Это всего лишь катализатор, не участвующий в самом процессе готовки, и это не химия - трансглютаминазу получают при помощи ферментации живых клеток. Немаловажным достоинством фермента является его природное происхождение и высокая специфичность действия, что позволяет обеспечивать абсолютною экологичность готовых продуктов.

Энзимы в стиральных порошках, или усилители моющих средств

Энзимы в стиральных порошках

Несмотря на то, что с каждым годом растет количество осознанных потребителей, которые разбираются в тонкостях состава продуктов, состав стиральных порошков, порой, непонятен для потребителя. Ну как понять, что такое оптический отбеливатель или ПАВ? И если эти термины еще можно как-то пояснить, то «энзимы» вряд ли. А ведь именно эти вещества обеспечивают качество стирки, избавляют вещи от пятен и являются активными веществами любого стирального порошка.

Что же такое энзимы? 

Энзимы – это ферменты, которые способны расщеплять молекулы различных загрязнений, обладают способностью разрушать белок. 

Наиболее применяемый класс ферментов - протеазы. Они способствуют удалению белковых загрязнений, а также травы и некоторых видов пищи. Помимо протеаз, в состав порошка могут входить энзимы других классов, эффективные в удалении крахмальных (амилазы), жировых и масляных пятен (липазы), а также катышков, образующихся на одежде при носке и стирке (целлюлазы).

Следует помнить о том, что энзимы сами являются белками, поэтому работают только при температурах до 40 градусов, а при более высоких ее значениях разрушаются.

Энзимы считаются биологически активными веществами, что улучшают моющую способность стиральных порошков. Но насколько полезны эти компоненты?

Для организма человека энзимы не представляют никакой опасности. Они не являются аллергенным фактором, поэтому на этот компонент можно вообще не обращать внимания при выборе стирального порошка. Энзимы в стиральных порошках – вполне безобидные компоненты, которые только улучшают качество стирки и помогают избавляться от свежих и застарелых пятен различного происхождения.Приготовление инвертного сиропа с помощью фермента Инвертаза

Приготовление инвертного сиропа
с помощью фермента Инвертаза ENZIM


1. Подготовить чистую эмалированную или нержавеющую посуду.
2. Подготовить чистую воду и прокипятить её. Рекомендуется использовать воду из колодцев, родниковую, талую или дождевую воду. Использовать хлорированную воду не рекомендуется!
3. Смешать сахар с кипяченой водой в соответствующих пропорциях (1:1 или 1,5:1 или 2:1), растворить и охладить. 
3. В полученный охлажденный до +40°С сахарный сироп добавить фермент Инвертаза ENZIM, из расчета 1 г ферментного препарата на 2 кг сахара, и тщательно перемешать. 
4. Выдержать сироп 24 часа при температуре от +40 до +50°С, периодически помешивая.
5. В конце ферментации инвертированный сироп прогреть при температуре 80-82 °С в течение получаса для пастеризации смеси.
6. Далее сироп охлаждают и используют по назначению.

Инвертный сироп хранится в плотно закрытой таре при температуре от +4° до +6°С в течение месяца.

Инвертный сироп (инвертный сахара), полученный с помощью фермента Инвертаза ENZIM, является альтернативой натуральному меду для подкормки пчел, облегчает пищеварительные процессы у пчел и показан ослабленным пчелам.

Рекомендуется использование инвертного сиропа, в весенний период для наращивания силы пчелиных семей, а также в условиях скудного медосбора.

Весной и летом рекомендуется использовать 50% инвертный сироп. В конце лета (август-начало сентября) в период осенней подкормки рекомендуется использовать 60-65% инвертный сироп для наращивания силы семей в зиму. 

Профилактика расстройств пищеварения при лечении простуды


Профилактика расстройств пищеварения при лечении простуды

За окнами уже слякоть и холод, а значит сезон вирусных заболеваний в самом разгаре. Детки начинают приносить вирусы с садиков и детских площадок, а в офисах стоит звук кашля и насморка Можно прочувствовать, как осенняя хандра пробивает нас не только снаружи, а еще и внутри.

Мы начинаем принимать много лекарств, но никто не задумывается о том, что они могут принести не только пользу, а еще и вред ЖКТ. Поэтому врачи рекомендуют применять пробиотики во время терапии противовирусными препаратами для избегания таких симптомов: запоры, поносы, абдоминальные боли, тошнота, нарушение аппетита, аллергические проявления.

Не забывайте о том, что пробиотики оказывают иммуномодулирующее действие, что позволяет значительно ускорить выздоровление. Будьте здоровы!

http://pharma.enzim.biz/probiotiki/

Мучнистая роса на ягодных культурах

Мучнистая роса на ягодных культурах

Что касается заболевания Мучнистой росы на ягодных культурах, в частности на смородине и крыжовнике, то это заболевание сейчас является широко распространённым в наших условиях. Данное заболевание  вызывается грибком – паразитом из рода Shaerotheca, который был завезен из Северной Америки, вместе с посадочным материалом.

 При высадке смородины на новые участки, основным источником передачи инфекции является посадочный материал (если, конечно по соседству не произрастают, более старые кусты смородины), Поэтому покупка здорового посадочного материала, может рассматриваться, как один из способов предотвращения попадания мучнистой росы на участок садовода. Желательно приобретать молодые кусты смородины в растениеводческих питомниках, в которых возможно визуально оценить состояние посадочного материала и наличие заболевания.

 В дальнейшем основным источником инфекции служат споры гриба, которые зимуют на поражённых побегах, опавшей листве и плодах. Также мицелий гриба в условиях мягких зим может удачно перезимовывать между чешуйками почек, что способствует более быстрому развитию болезни в весенний период.

 Растение поражаться спорами гриба или перезимовавшим мицелием в весенний период. Оптимальная температура для развития гриба от + 17, при температуре выше  + 32 развитие гриба замедляется и визуально даже можно наблюдать отсутствие признаков болезни (если до этого гриб не вызвал сильные поражение листовой поверхности). В тоже время такие экстремальные температуры не приводят к гибели возбудителя и при наступлении благоприятных условий (дождливая погода с пониженными температурами)  болезнь  проявляется с новой силой.

 Болезнь поражает молодые листья, побеги, завязи. Симптомы начинают проявляться вскоре после начала вегетации. На поражаемых органах появляется белый мучнистый налет, который постепенно коричневеет, становится более плотным, как бы войлочным. Пораженные листья плохо развиваются, подсыхают и преждевременно опадают, верхушки больных побегов искривляются, утончаются и засыхают. Больные ягоды приостанавливают рост, сморщиваются и могут опадать. Сильно поражённые растения обычно погибают вследствие плохой их перезимовки.

 Поражению растений смородины этим заболеванием способствует ряд факторов:

1) Несбалансированные подкормки удобрениями (Избыток азотных удобрений способствует обильному отрастанию молодых побегов и способен привести к поражению паразитом смородиновых кустов);

2) Сильная омолаживающая обрезка кустов;

3) Недостаток влаги (засуха) (способствует снижению тургора растительных тканей, что способствует более сильному поражению растений возбудителями мучнистой росы);

 Что касается способов борьбы, то  их в общем можно разделить на  два направления: на борьбу с болезнью и ее последствиями и на профилактику развития заболевания.

В первом случае, когда на кустах смородины визуально наблюдается значительная степень поражения мучнистой росой, помочь могут химические фунгициды и желательно с системным механизмом действия, но при этом действующее вещество препарата или продукты его распада могут, накапливается в ягодах в значительных количествах. Также возможно механическое удаление поражённых побегов (листьев) или целых растений с последующим их сжиганием.

Второй путь это профилактика – это метод требует системного подхода, но может обеспечить получение чистой продукции и лучшее развитие растений. В этом случае возможно использование, как чисто биологических систем защиты, так смешанных или интегрированных систем (когда на начальных этапах используются химические фунгициды, а в дальнейшем биологические препараты).

Для профилактики развития мучнистой росы важным этапом является борьба с источником инфекции. Поэтому в осенний период с растений удаляют поражённые побеги. А опавшие листья и стебли кустарников обрабатывают дезинфицирующими растворами (железный или медный купорос). Также для этой цели возможно использование биологического препарата Целюлад, который благодаря наличию комплекса штаммов триходерм проявляет фунгицидный эффект против ряда патогенов в том числе и возбудителя мучнистой росы. Также препарат позволяет улучшить процессы разложения растительных остатков, что способствует активизации почвенной микробиоты.

Первую весеннюю обработку следует провести до момента распускания почек в этом случае лучше использовать 1 – 3 % раствор медного купороса это позволит избавиться от перезимовавшего мицелия грибов.

После распускания почек, для борьбы с вторичной инфекцией необходимо проводить обработку кустарников комплексом препаратов Фитодоктор и Триходермин с периодичностью 14 дней (а при благоприятных условиях для развития Мучнистой росы – температура + 17 - +26 и влажности более 80 % обработки необходимо проводить с периодичностью 7 – 10 дней).

Также для уменьшения степени поражённости растений необходимо применения комплекса удобрений включающих азот, фосфор и калий, а также коррекцию дефицита микроэлементов с помощью внекорневых подкормок.

Максим Комок, кандидат с/х наук, руководитель отдела исследований и разработок ООО «ТД «Энзим-Агро»

Источник: журнал Агронавигатор, №8 2017г.


Колик у малышей: что это и как с ними бороться


Как помочь ребенку и уберечь его от колик?

Механизмы развития кишечных колик остаются до конца не выясненными, но исследования позволили продвинуться в понимании данной проблемы и сделать определенные выводы:

младенческие колики наиболее распространены среди первенцев в семье;
колики чаще возникают у детей, рожденных у матерей старше 30 лет и имеющих высшее образование;
матери детей с коликами отличаются повышенной тревожностью и склонностью к депрессии;
в рационах питания матерей, чьи дети имеют колики, чаще содержатся коровье молоко, брокколи, цветная и белокочанная капуста, лук и шоколад;
кишечные колики чаще встречаются среди детей на грудном вскармливании;
младенцы с коликами имеют повышенную кишечную проницаемость, а это приводит к риску проникновения токсинов и аллергенов в кровь;
для детей с коликами характерны дисбиотические изменения в кишечнике, сопровождающиеся увеличением содержания кишечной палочки, клебсиеллы (патогенная микрофлора) и снижением количества лактобактерий (полезная микрофлора).

Простые методы борьбы с коликами:


 Позаботьтесь о спокойной атмосфере во время кормления. Чтобы ребенок сосал спокойно, кормите не через большие промежутки времени (во всяком случае, не позднее, чем каждые 4 часа). 
 После каждого кормления важно дать возможность малышу «бекнуть», т.е. освободиться от воздуха, который он заглотнул во время кормления. Для этого положите ребенка себе на плечо и походите по комнате упругим шагом, можно легонько поглаживать спинку, напевать. Если малыш не выпустил воздух на протяжении 3-5 минут, тогда не следует продолжать.
 Делайте массаж животика по часовой стрелке (руки смажьте детским маслом). Массаж поддерживает функцию кишечника, уменьшает колики. Делать его можно с 5-й недели после рождения, так как к этому времени пупок внутренне уже достаточно стабильный;
 Укладывайте ребенка себе на живот.
 Носите малыша на руках. Особенно помогает при коликах поза «самолетик»: поверните свою руку внутренней стороной вверх, положите на нее грудного ребенка (личико лежит в локтевом изгибе) и носите, покачивая.
 Если мама кормит грудью, ей нужно избегать продуктов, которые вызывают вздутие (капуста, лук, бобы, газированные напитки, большое количество молока).
 Если вы кормите малыша смесью, можете попробовать растворять порошок, помешивая вилкой (не встряхивая бутылочку, поскольку тогда образовывается пена, которая провоцирует вздутие животика), а уже потом наливать смесь в бутылочку.

Будьте здоровы и счастливы! 

ENZIM Pharma

http://probiotik.enzim.biz

Американская белая бабочка - злостный карантинный вредитель!Американская белая бабочка - злостный карантинный вредитель плодовых, декоративных, лесных культур, травянистых растений!

С середины июля и до конца августа происходит массовое размножение второго поколения этого многоядного вредителя, повреждающего около 300 видов растений! Наиболее повреждаемые плодовые культуры: яблоня, слива, черешня, груша, айва, абрикос, персик, а также шелковица, клен ясенелистый, орех грецкий, черемуха, шиповник и многие многие другие.

Бабочка снежно-белого цвета, иногда с чёрными или коричневыми точками на крыльях.Гусеницы начиная с четвёртого возраста живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, часто оплетая паутиной целые деревья и объедая все листья!

В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год, - представляет большую опасность.

Крайне важным для борьбы с вредителем является его обнаружение и уничтожение ещё при первом поколении. Уже второе поколение куда более многочисленно и приносит значительно больше урона.

Применяют организационные методы борьбы: контроль за перевозкой грузов из зараженных зон; агротехнические методы: сбор и уничтожение гусениц, веток с паутинными гнездами гусениц, уничтожение мертвой древесной коры; истребительные меры: 2-3 кратная обработка гусениц 1-3 возраста инсектицидами с интервалом 7-10 дней.

Для биологической борьбы используют препараты на основе грибов и бактерий. Например, препараты на основе природных авермектинов, которые продуцирует гриб Streptomyces avermitilis, а также бактерий подвидов Bacillus thuringiensis, грибов Beauveria bassiana и Metarhizium anisopliae, используют также природных энтомофагов.

Эффективным средством для борьбы с американской белой бабочкой являются биологические инсектициды ENZIM Agro: Актарофит и Колорадоцид.

Как приготовить качественный силосКак приготовить качественный силос

Силос - (консервированный корм) корм для сельскохозяйственных животных, получаемый путем заквашивания (силосования — консервирование без доступа воздуха, является наиболее распространенным способом заготовки) измельченной зеленой массы травянистых растений, пригодной для корма животных и птиц.

Заквашивание (брожение) – процесс трансформации углеводов растений в органические кислоты, осуществляемый микроорганизмами. При чем, в зависимости от того, какие именно бактерии будет осуществлять переработку, зависит конечный результат. Если «правильными», в результате получится отличный высоко питательный корм.

Чтобы помочь животноводам максимально улучшить качество консервированных кормов, специалистами ведущего биотехнологического производства Украины «ЭНЗИМ» была разработана силосная закваска Литосил.

Благодаря синергетической ассоциация двух видов лактобацилл, молочно-кислого стрептококка и специфического ферментного препарата Целлюлаза, Литосил обеспечивает максимальный эффект консервирования сырья и пролонгацию срока хранения готового корма.

Использование в животноводстве силосной закваски Литосил обеспечивает следующие преимущества:
- Высокая сохранность питательных веществ консервируемого сырья.
- Быстрое снижение кислотности консервируемой массы к рН 3,9-4,3 и поддержания ее на указанном уровне весь период хранения.
- Подавляет рост грибковой микрофлоры и маслянокислых бактерий.
- Обеспечивает максимальную сохранность питательных и биологически активных веществ в корме, повышает его вкусовые качества и питательность.
- Нормализует и стабилизирует жизнедеятельность микрофлоры пищеварительного тракта жвачных.
- Обеспечивает лучшую сохранность протеина на 10-15%
- Способствует повышению переваримости сухого вещества на 5-10%
- Синтезирует некоторые аминокислоты и витамины группы В.
- Сокращает отходы корма в поверхностных слоях в 3 - 5 раз.
- Готовый корм с препаратом увеличивает среднесуточные приросты молодняка на 5-12%, удои молока на 5-7%, содержание жира в молоке - на 0,1%, уменьшается кислотность молока на 1°Т.
- Придает готовому корму пробиотические свойства.

Использование силосной закваски Литосил гарантирует получение корма максимально высокого качества, с положительными последствиями для здоровья животных, и конечном итоге, для экономики животноводческого хозяйства в целом.

ENZIM Feeds
Страницы:
1
2
предыдущая
следующая