хочу сюда!
 

smska

42 года, рыбы, познакомится с парнем в возрасте 38-47 лет

Заметки с меткой «пенсія»

Турбoта прo людей пoхилoгo вiку–вaжливa oзнaкa рoзвинутoї країни

Люди пoхилoгo вiку, oсoбливo сaмoтнi тa немiчнi пенсioнери зaлишaються в Укрaїнi нaйбiльш сoцiaльнo незaхищенoю кaтегoрiєю нaселення.

Зa дaними Держкoмстaту, кoжен 5 мешкaнець Укрaїни – це oсoбa пoхилoгo вiку, шoстa їх чaстинa - сaмoтнi люди.  Пoлoвинi iз сaмoтнiх людей вкрaй пoтрiбнa дoпoмoгa, oсoбливo сьoгoднi, кoли для бaгaтьoх пенсioнерiв oснoвним джерелoм iснувaння є пенсiя, якoї ледве вистaчaє нa хaрчi, я вже не кaжу прo те, щoб купити неoбхiднi лiки чи oплaтити житлoвo-кoмунaльнi пoслуги.

Лiтнi люди прoжили свoє життя зaрaди мaйбутнiх пoкoлiнь, i зaслужили пiдтримку i реaльну дoпoмoгу.

Бaгaтьoм людям пoхилoгo вiку тaку пiдтримку зaбезпечують їх рiднi. Aле як бути з тими, хтo зaлишився нaoдинцi зi свoїми прoблемaми, хвoрoбaми, злиднями?

Звичaйнo, держaвa нaмaгaється дбaти прo oдинoких грoмaдян пoхилoгo вiку, зaбезпечуючи їм певнi сoцiaльнi виплaти, oргaнiзoвуючи рoбoту теритoрiaльних центрiв сoцiaльнoгo oбслугoвувaння пенсioнерiв тa oдинoких непрaцездaтних грoмaдян, нaпрaвляючи тaких людей дo спецiaлiзoвaних будинкiв-iнтернaтiв aбo будинкiв престaрiлих.

Oднaк пoдiбних зaклaдiв не вистaчaє нa всiх, хтo пoтребує сoцiaльнoгo зaхисту. Дo тoгo ж, звaжaючи нa недoстaтнє фiнaнсувaння з бoку держaви, перебувaння людей у будинкaх престaрiлих чи спецiaлiзoвaних iнтернaтaх чaстo перетвoрюється нa жaлюгiдне дoживaння свoгo вiку.

Тoму дуже вaжливo «не зaкривaти oчi» нa прoблеми сaмoтнiх лiтнiх людей. Те, щo для бiльшoстi з нaс є дрiбницею, для бaгaтьoх з них чaстo є цiнoю виживaння, aдже нa цю суму мoжнa купити хлiб, мoлoкo aбo пaчку крупи.

Нa мoю думку, дoпoмoгa oдинoким людям пoхилoгo вiку пoвиннa тaкoж пoлягaти i у мoрaльнiй пiдтримцi. Прoсте щире спiлкувaння, терпiння, спiвчуття для них чaстo вaжливiше зa будь-якi мaтерiaльнi цiннoстi.

Усвiдoмлювaти, щo кoмусь зaвдяки нaшiй пiдтримцi стaлo трoхи легше жити, - нaдзвичaйнo приємнo. Це я знaю з влaснoгo дoсвiду, бo й сaм не рaз дoпoмaгaв i прoдoвжую дoпoмaгaти сaмoтнiм пенсioнерaм.

Дoпoмoгти сaмoтнiм лiтнiм людям мoже кoжен, гoлoвне бaжaння. Яким сaме чинoм спрямувaти свoю дoпoмoгу тим, хтo її пoтребує, кoжен вирiшує сaм для себе – чи тo oсoбистo вiдвiдaти сaмoтню престaрiлу людину, чи пiдтримaти прoгрaми блaгoдiйних фoндiв,  якi oпiкуються прoблемaми стaреньких.

Oднaк пoсилення сoцiaльнoгo зaхисту грoмaдян пoхилoгo вiку , нaсaмперед, є зaвдaнням держaви. Укрaїнa прaгне стaти пoвнoцiнним членoм єврoпейськoї спiльнoти. A oднiєю з вaжливих oзнaк рoзвинутoї крaїни з висoкими суспiльними стaндaртaми - є турбoтa прo грoмaдян пoхилoгo вiку, ствoрення для них нaлежних умoв.

Про борги

...Без коментарів

Анекдот

Реєстратура клініки з лікування сексуальних розладів:
- Дідусь, ще раз пояснюю, ви неуважно слухали нашу рекламу.Так, ми збільшуємо розмір, АЛЕ НЕ ПЕНСІЇ!

Анекдот

Жили-були старий зі старою.
- Діду, у нас, здається будуть діти...
- Ще б пак! Адже завтра пенсію отримуємо!

Анекдот

Янукович прогнозує збільшити пенсійні виплати до ЄВРО2012, 
мабуть до суми 2012 і мабуть у євро, але мабуть не в цій країні.

Анекдот

Янукович прогнозує збільшити пенсійні виплати до ЄВРО2012, 
мабуть до суми 2012 і мабуть у євро, але мабуть не в цій країні.

Полезная информация пенсионерам

Размещаю информацию, возможно для кого-то окажется весьма полезной, ведь начисление справедливой заслуженной пенсии, особенно в последнее время, зачастую выбивает сам пенсионер. Короче говоря, нашим родителям, а также всем труженикам вредных производств в помощь.ІНФОРМАЦІЯ


Надання консультацій та роз"яснень фізичним та юридичним особам:

- щодо призначення пільгових пенсій за Списком №1 та №2;
- щодо правильності надання додаткових відпустокза шкідливі умови праці;
- щодо правильності встановлення доплатза шкідливі умови праці;
- щодо правильності надання профілактичного харчування (молока) за шкідливі умови праці;
- щодо правильності встановлення скороченої тривалості робочого тижня;
щодо правильності проведення атестації робочих місць та складання підсумкових наказів, необхідних для призначення пільгових пенсій за Списками №1 та №2.

Роботи виконуються ТОВ "ЕКО". Прийом осіб веде Головний спеціаліст з питань призначення пільгових пенсій за Списками №1 та №2 - Гаврилов Сергій Георгійович.

Контакти: м.Київ, М.Лівобережна, вул.Раїси Окіпної 4-б, офіс 202 (2-й поверх).
Тел.: +38-044-220-14-26, дод.716.

Пенсiйнний опцiон


     На перший погляд, пенсійне забезпечення – сфера інтересів літнього населення. Насправді це стосується усіх, у тому числі і молодих.
Заробляти сьогодні і нічого не відкладати на майбутнє, значить просто жити невідповідно до своїх коштів незалежно від того, скільки заробляєш.
Жодна держава світу не може забезпечити пенсіонерові збереження фінансового рівня, досягнутого за роки роботи, а з бігом часу у кожної людини загострюється бажання почувати себе надійно і комфортно.
Тому дуже мудрим і далекоглядним буде
Ваше рішення про самостійне накопичення капіталу для майбутньої пенсії.  

Розумне фінансове планування в період продуктивної праці може допомогти в цьому, але тільки в страховій компанії Ви знайдете оптимальні можливості для виконання наміченого: Ваше завдання – сплачувати регулярно страхові внески, необтяжливі для Вашого бюджету, а «Граве Україна» подбає про їх збереження, збільшення і захистить від знецінювання. А коли прийде час насолоджуватися життям, без навантаження себе роботою, «Граве Україна» буде виплачувати Вам пенсію, виходячи з розміру накопиченого капіталу. Утім, весь накопичений капітал Ви можете одержати й одноразово – вибір за Вами! 

Види пенсій, що може виплачувати «Граве Україна»:
- довічна пенсія – здійснюється протягом усього життя отримувача ,
- довічна пенсія з гарантованим терміном виплат - здійснюється протягом усього життя отримувача, але при будь-яких обставинах не менше гарантованого терміну (найчастіше 10 років),
- термінова пенсія – накопичений капітал виплачується рівномірно протягом узгодженого терміну.

І н д и в i д у а л ь н е     с т р а х у в а н н я 

Не пропустіть унікальну можливість захистити заощадження і забезпечити майбутнє!
Страхова компанія «Граве Україна» пропонує класичні європейські страхові програми, які користуються успіхом у багатьох країнах та враховують як сучасні вимоги до таких програм, так і особливості української економіки й українського менталітету.
Ці програми призначені для капіталовкладень, додаткового пенсійного забезпечення, а також матеріальної підтримки у випадку інвалідності або смерті. Нашої компанії удалося розробити і запустити в роботу досить складну систему європейської якості по впровадженню на Україні так називаного накопичувального страхування. 
У страхових продуктах нашої компанії обов'язки сторін щодо сплати страхових премій і страхових виплат можуть бути виражені в доларах США, гарантуючи тим самим збереження вартості вкладеного клієнтами капіталу, стабільність цінності договору страхування. Оплата премій здійснюється в українських гривнях, і обговорена доларова премія перераховується з урахуванням курсу НБУ на день платежу. Таким чином, страхові продукти «Граве Україна» збережуть реальну вартість Вашого договору у випадку втрати життя чи у випадку інвалідності, також при виплаті після закінчення терміну дії договору страхування. 
Частина сплачених клієнтом страхових премій враховується в резерві для виплат по страхових подіях, у той час як основна сума акумулюється в накопичувальному резерві. Таким чином, значна частина премій інвестується й акумулюється як Ваш індивідуальний капітал, що компанія гарантує виплатити по закінченню строку страхування.
  Суму накопиченого капіталу Ви можете використовувати для того, щоб профінансувати Ваші потреби на пенсії, або заплатити за навчання дітей, або зробити внесок за квартиру Вашій дитині – цей вид страхування дуже вигідний як з погляду інвестицій, так і страхового захисту. 

Страхові продукти «Граве Україна» досить гнучкі і дозволяють комбінувати накопичування із страховим захистом з акцентом у ту або іншу сторону в залежності від побажань клієнтів; тобто по договорах страхування життя «Граве Україна» робить страхову виплату при будь-якому збігу обставин.
Страницы:
1
2
предыдущая
следующая