nostalgie, , , .

" ". 21.00 24.00 Nostalgie 99.00 Fm.

Faraday, 28.09.2014.